ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН

Олександра Анатоліївна Голуб

Анотація


Мета: дослідження окремих теоретичних аспектів соціального та правового регулювання гендерних відносин, правового впливу на гендерні відносини у контексті соціального та правового регулювання, а також взаємозв’язку та співвідношення згаданих понять. Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові методи пізнання, комплексний, порівняльний методи. Результати: регулювання гендерних відносин у суспільстві має комплексний характер і не обмежується лише правовим регулюванням. Правове регулювання є особливим видом у системі соціального регулювання. Обговорення: Акцентується увага на важливості врахування усіх аспектів впливу права на суспільне життя, свідомість і поведінку людей через правові та неправові засоби.

Ключові слова


соціальне регулювання; правове регулювання; правовий вплив; гендерні відносини

Посилання


Equality in law for women and girls. Multi-stakeholders strategy. UN Women. New York, January, 2019. 44 p.

Інституційні засади регулювання гендерних відносин: дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.03 / Марценюк Тамара Олегівна; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». Київ, 2009. 307 арк.

Котова-Олійник С.В. Гендерні відносини як об’єкт соціально-філософського дослідження. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 51. С. 132-140.

Інституційні засади регулювання гендерних відносин: дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.03 / Марценюк Тамара Олегівна; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». Київ, 2009. 307 арк.

Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. Київ: Юрінком Інтер, 2006. URL: http://www.ebk. net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/part3/1001.htm

Інституційні засади регулювання гендерних відносин: дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.03 / Марценюк Тамара Олегівна; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». Київ, 2009. 307 арк.

Оніщенко Н.М., Матвієнко О.В., Береза С.В., Томашевська М.О. Європейський правовий вимір гендерно чутливої політики: монографія. Київ: Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2005. 144 с. https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.1.9

Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні: монографія / кол. авторів; за заг. ред. Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко. Київ: Юридична думка, 2010. 352 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. Київ: Укр. енцикл., 1998. Т. 5: П-С. 2003. 736 с.

Тарахонич Т.І. Правове регулювання та правовий вплив як юридичні категорії. Часопис Київського університету права. 2009. № 4. С. 10-14.

Там само.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / пер. з рос. Харків: Консум, 2001. 656 с.

Шопіна І.М. Щодо концептуальних підходів до визначення поняття правового регулювання. Форум права. 2011. № 2. С. 1055-1061.

Волошенюк О.В. Правовий менталітет як складова суспільної правосвідомості. Форум права. 2015. № 1. С. 42-47.

References

Equality in law for women and girls. Multi-stakeholders strategy. UN Women. New York, January, 2019. 44 p.

Instytucijni zasady reguljuvannja gendernyh vidnosyn: dys. ... kand. sociol. nauk: 22.00.03 / Marcenjuk Tamara Olegivna; Kabinet Ministriv Ukrai’ny, Nac. un-t «Kyjevo-Mogyljan. akad.». Kyi’v, 2009. 307 ark.

Kotova-Olijnyk S.V. Genderni vidnosyny jak ob’jekt social’no-filosofs’kogo doslidzhennja. Gumanitarnyj visnyk ZDIA. 2012. № 51. S. 132-140.

Instytucijni zasady reguljuvannja gendernyh vidnosyn: dys. ... kand. sociol. nauk: 22.00.03 / Marcenjuk Tamara Olegivna; Kabinet Ministriv Ukrai’ny, Nac. un-t «Kyjevo-Mogyljan. akad.». Kyi’v, 2009. 307 ark.

Teorija derzhavy i prava. Akademichnyj kurs: pidruchnyk / za red. O.V. Zajchuka, N.M. Onishhenko. Kyi’v: Jurinkom Inter, 2006. URL: http://www.ebk.net.ua/Book/law/ zaychuk_ tdp/part3/1001.htm

Instytucijni zasady reguljuvannja gendernyh vidnosyn: dys. ... kand. sociol. nauk: 22.00.03 / Marcenjuk Tamara Olegivna; Kabinet Ministriv Ukrai’ny, Nac. un-t «Kyjevo-Mogyljan. akad.». Kyi’v, 2009. 307 ark.

Onishhenko N.M., Matvijenko O.V., Bere¬za S.V., Tomashevs’ka M.O. Jevropejs’kyj pravovyj vymir genderno chutlyvoi’ polityky: monografija. Kyi’v: In-t derzhavy i prava im. V.M. Korec’kogo NAN Ukrai’ny, 2005. 144 s.

Pravovi zasady formuvannja ta rozvytku gendernogo seredovyshha v Ukrai’ni: monografija / kol. avtoriv; za zag. red. N.M. Onishhenko, N.M. Parhomenko. Kyi’v: Jurydychna dumka, 2010. 352 s.

Jurydychna encyklopedija: v 6 t. / redkol.: Ju.S. Shemshuchenko ta in. Kyi’v: Ukr. encykl., 1998. T. 5: P-S. 2003. 736 s.

Tarahonych T.I. Pravove reguljuvannja ta pravovyj vplyv jak jurydychni kategorii’. Chasopys Kyi’vs’kogo universytetu prava. 2009. № 4. S. 10-14.

The same source.

Skakun O.F. Teorija derzhavy i prava: pidruchnyk / per. z ros. Harkiv: Konsum, 2001. 656 s.

Shopina I.M. Shhodo konceptual’nyh pidhodiv do vyznachennja ponjattja pravovogo reguljuvannja. Forum prava. 2011. № 2. S. 1055-1061.

Voloshenjuk O.V. Pravovyj mentalitet jak skladova suspil’noi’ pravosvidomosti. Forum prava. 2015. № 1. S. 42-47.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.