ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ АВІАТРАНСПОРТУ ЗА ДОГОВОРАМИ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Світлана Іванівна Хом'яченко, Наталя Францівна Хоцяновська

Анотація


Мета: дослідження й аналіз окремих аспектів і проблем правового регулювання використання авіатранспорту за договорами мультимодальних перевезень в Україні. Методи дослідження: у роботі використано діалектичний метод пізнання, загальнонаукові та спеціальні методи. Зокрема, структурно-функціональний, дедуктивний та порівняльно-правовий методи. Результати: узагальнені рекомендації щодо напряму вдосконалення правового регулювання використання авіатранспорту за договорами мультимодальних перевезень в Україні. Обговорення: напрями вдосконалення правового регулювання використання авіатранспорту за договорами мультимодальних перевезень в Україні.


Ключові слова


мультимодальні перевезення; комбіновані перевезення; змішані перевезення; авіаперевезення; авіаційний транспорт; транспортна галузь

Посилання


Підлісний П., Брайковська А. Передумови організації мультимодальних перевезень вантажів вітчизняними операторами на міжнародному ринку транспортних послуг. Економiст. 2011. № 10. С. 64-67.

Соколова О.Є., Акімова Т.А., Сулима Л.О. Теоретичні основи організації та розвитку мультимодальних перевезень в Україні. Економічний простір. 2014. № 83. С. 91-103.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 461.

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січ. 2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. № 19-20, № 21-22. Ст. 144.

Повітряний кодекс України: Закон України від 19 трав. 2011 р. № 3393-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 48-49. Ст. 536.

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 трав. 2018 р. № 430-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/430-2018-%D1%80

Про мультимодальні перевезення: Проект Закону України. URL: https://mtu.gov.ua/ projects/176

Щодо стану імплементації Угоди про асоціацію: роз’яснення Кабінету Міністрів України. URL: https://mtu.gov.ua/content/ shchodo-stanu-implementacii-ugodi-pro-asociaciyu.html).

Результати громадського обговорення проекту Закону України «Про мультимодальні перевезення». URL: https://mtu.gov.ua/files/ MML_ table_ public%20discussion.pdf)

References

Pidlisnyj P., Brajkovs’ka A. Peredumovy organizacii’ mul’tymodal’nyh perevezen’ vantazhiv vitchyznjanymy operatoramy na mizhnarodnomu rynku transportnyh poslug. Ekonomist. 2011. № 10. S. 64-67.

Sokolova O.Je., Akimova T.A., Sulyma L.O. Teoretychni osnovy organizacii’ ta rozvytku mul’tymodal’nyh perevezen’ v Ukrai’ni. Ekonomichnyj prostir. 2014. № 83. S. 91-103.

Cyvil’nyj kodeks Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 16 sich. 2003 r. № 435-IV. Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. 2003. № 11. St. 461.

Gospodars’kyj kodeks Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 16 sich. 2003 r. № 436-IV. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2003. № 18. № 19-20, № 21-22. St. 144.

Povitrjanyj kodeks Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 19 trav. 2011 r. № 3393-VI. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2011. № 48-49. St. 536.

Nacional’na transportna strategija Ukrai’ny na period do 2030 roku: Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 30 trav. 2018 r. № 430-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80

Proekt Zakonu Ukrai’ny «Pro mul’tymodal’ni perevezennja». URL: https://mtu.gov.ua/projects/176

Shhodo stanu implementacii’ Ugody pro asociaciju: roz’jasnennja Kabinetu Ministriv Ukrai’ny. URL: https://mtu.gov.ua/content/shchodo-stanu-implementacii-ugodi-pro-asociaciyu.html).

Rezul’taty gromads’kogo obgovorennja proektu Zakonu Ukrai’ny «Pro mul’tymodal’ni perevezennja». URL: https://mtu.gov.ua/files/ MML_table_ public%20discussion.pdf)


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.