МОЛОДІ ВЧЕНІ ТА СТУДЕНТСТВО – ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк

Анотація


Мета: метою наукової статті є узагальнення результатів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодіжний науковий юридичний форум», приуроченої Дню науки, та з’ясування ролі молодих вчених та студентства як інтелектуального потенціалу сучасної юридичної науки. Методи: для досягнення визначеної мети були використані загальні та спеціальні наукові (спеціальні) методи. Використання цих методів дозволило окреслити проблеми становлення та розвитку інтелектуального потенціалу сучасної юридичної науки. Результати: незважаючи на чисельні дослідження з цієї проблематики, сучасні умови диктують необхідність постійного удосконалення наукових досліджень, що є можливим лише за умови безперервного пошуку нових способів і сфер реалізації інтелектуального потенціалу і вимагає поглибленого теоретичного дослідження цього невичерпного ресурсу, який здатний забезпечувати довготривалий інноваційний розвиток сучасної науки, в тому числі юридичної. Учасники конференції рекомендують підвищення рівня фінансування науки, що дозволить підвищити престиж наукової праці, привабливість наукової діяльності для молоді, підвищити матеріальне забезпечення молодих вчених, створити сприятливі умови для наукової творчості (фінансування, обладнання, наукове середовище, інформація тощо). Обговорення: допомога і сприяння молодим науковцям, які тільки починають свій дослідницький шлях, під керівництвом визнаних фахівців у сфері права, сформувати свої ідеї у цілком реальні та життєздатні наукові проекти.


Ключові слова


молоді вчені; студенти; інтелектуальний потенціал; юридична наука; наукова діяльність; наукові дослідження; удосконалення законодавства; факультет; університет; форум

Посилання


Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України № 848-VIII, редакція від 7 берез. 2018 р. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 3. Ст. 25. URL: https://zakon.rada. gov. ua/ laws. (Дата звернення: 01.06.2019).

Сучасні виклики юридичної освіти в університетському просторі: монографія / І.М. Сопілко, М.О. Дей та ін. Тернопіль: Вектор, 2018. 334 с. С. 35.

Концепція вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ NT2731.html. (Дата звернення: 01.06.2019). https://doi.org/10.11603/me.v0i4.2282

Про юридичну правничу освіту і загальний доступ до правничої професії: Проект закону № 7147 від 28 верес. 2017 р. URL: http://w1.c1. rada. gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1? pf3511= 62613. (Дата звернення: 01.06.2019).

Про вищу освіту: Закон України від 1 лип. 2014 р. № 1556-VII, станом на 01.08.2018. (Дата звернення: 01.06.2019). Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37-38. Ст. 2004.

Череватюк В.Б., Бондаренко Д.В. Соціалізація студентської молоді: небайдужий погляд на проблему. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Зб. наук. пр. Київ: НАУ, 2015. № 3(36). С. 163-168. https://doi.org/10.18372/9862

Шуст Н.Б., Філик Н.В. Інновації в освіті: соціокультурний вимір. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 1. С. 144-149.

References

Pro naukovu i naukovo-tehnichnu dijal'nist': Zakon Ukrai'ny № 848-VIII, redakcija vid 7 berez. 2018 r. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. 2016. № 3. St. 25. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws. (Data zvernennja: 01.06.2019).

Suchasni vyklyky jurydychnoi' osvity v universytets'komu prostori: monografija / I.M. Sopilko, M.O. Dej ta in. Ternopil': Vektor, 2018. 334 s. S. 35.

Koncepcija vdoskonalennja pravnychoi' (jurydychnoi') osvity dlja fahovoi' pidgotovky pravnyka vidpovidno do jevropejs'kyh standartiv vyshhoi' osvity ta pravnychoi' profesii'. URL: http://search.ligazakon. ua/l_doc2.nsf/link1/ NT2731.html. (Data zvernennja: 01.06.2019).

Pro jurydychnu pravnychu osvitu i zagal'nyj dostup do pravnychoi' profesii': Proekt zakonu № 7147 vid 28 veres. 2017 r. URL: http://w1.c1. rada. gov.ua/ pls/ zweb2/ webproc4_1? pf3511=62613. (Data zvernennja: 01.06.2019).

Pro vyshhu osvitu: Zakon Ukrai'ny vid 1 lyp. 2014 r. № 1556-VII, stanom na 01.08.2018. (Data zvernennja: 01.06.2019). Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. 2014. № 37-38. St. 2004.

Cherevatjuk V.B., Bondarenko D.V. Socializacija students'koi' molodi: nebajduzhyj pogljad na problemu. Naukovi praci Nacional'nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». Zb. nauk. pr. Kyi'v: NAU, 2015. № 3(36). S. 163-168.

Shust N.B., Filyk N.V. Innovacii' v osviti: sociokul'turnyj vymir. Visnyk Nacional'noi' akademii' kerivnyh kadriv kul'tury i mystectv. 2019.

№ 1. S. 144-149.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.