ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ: ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РІШЕННЯ

Олександр Валерійович Расторгуєв

Анотація


Мета: дослідження дефектів правового регулювання інституту повідомлення про підозру в контексті його практичної реалізації та висунення пропозицій для їх усунення. Методи дослідження: у роботі використано діалектичний метод пізнання, загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: розроблено пропозиції щодо захисту прав осіб від обвинувального ухилу зі сторони обвинувачення при прийнятті процесуального рішення повідомлення про підозру. Обговорення: пошук шляхів удосконалення кримінального процесуального законодавства в частині забезпечення права особи на захист на стадії досудового розслідування.


Ключові слова


свідок; спеціальний свідок; підозрюваний; процесуальні права; повідомлення про підозру; обґрунтована підозра; право на захист в кримінальному провадженні

Посилання


Воротинцев Є. Інформативність письмового повідомлення про підозру в системі змагального кримінального судочинства України. Вісник прокуратури. 2014. № 1. С. 90-96.

Капліна О. Повідомлення про підозру: протистояння правових позицій сторін обвинувачення та захисту. Право України. 2017. № 12. С. 74-81.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 р. URL: http://zakon. rada.gov.ua/ laws/show/974_683

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Броуган та інші проти Сполученого Королівства» від 29 листопада 1988 р. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=430

Костенко С. Проблемні питання існуючого підходу до визначення дотримання конституційних прав і свобод громадянина при повідомленні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Вісник Асоціації слідчих суддів України. 2016. № 1. С. 34-36.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. ред. Литвинова О.М. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 528 с. https://doi.org/10.32471/umj.1680-3051.126.129631

Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / за заг. ред. Тертишника В.М. Київ: Алерта, 2016. 768 с.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Шабельник проти України» від 19 лютого 2009 р. URL: http://zakon.rada. gov.ua/ laws/show/ 974_457

Щодо тлумачення поняття «службова особа» і «посадова особа», що використовуються в чинному законодавстві України: лист Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2013 р. № 610-0-2-13/7.2 URL: https://dtkt.com. ua/ show/ 2cid010891.html

Про судову практику у справах про хабарництво: постанова Пленуму Верховного суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 URL: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/v0005700-02. https://doi.org/10.33498/louu-2018-10-198

Самольотов І., Хохлов С. Повідомлення про підозру: відсутність передбачуваності. Юридична Газета. № 23 (625). 2018. С. 10-11.

Манукян В.И. Европейский суд по правам человека: право, прецеденты, комментарии: науч.-практ. пособ. Киев: Істина. 2007. 367 с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. URL: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/ 995_004.https://doi.org/10.33498/louu-2018-02-170

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.uaЛaws/show/254к/96-вр

Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканість) від 27 жовтня 1999 р. № 9-пр/99. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v009p710-99.https://doi.org/10.31108/ 1.2018.5.15.8

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ (зі змін. та допов. від 12 липня 2018 р.) URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2341-14

Кримінальний процесуальний кодекс України 13 квітня 2012 р. № 4651-VI (зі змін. та допов. від 12 липня 2018 р.) URL: http://zakon. rada. gov.ua/laws/show/4651-17

References

Vorotyncev Je. Informatyvnist' pys'movogo povidomlennja pro pidozru v systemi zmagal'nogo kryminal'nogo sudochynstva Ukrai'ny. Visnyk prokuratury. 2014. № 1. S. 90-96.

Kaplina O. Povidomlennja pro pidozru: protystojannja pravovyh pozycij storin obvynuvachennja ta zahystu. Pravo Ukrai'ny. 2017.

№ 12. S. 74-81.

Rishennja Jevropejs'kogo sudu z prav ljudyny u spravi «Nechyporuk i Jonkalo proty Ukrai'ny» vid 21 kvitnja 2011 r. URL: http://zakon.rada. gov.ua/ laws/show/974_683

Rishennja Jevropejs'kogo sudu z prav ljudyny u spravi «Brougan ta inshi proty Spoluchenogo Korolivstva» vid 29 lystopada 1988 r. URL: http://eurocourt. in.ua/Article.asp?AIdx=430

Kostenko S. Problemni pytannja isnujuchogo pidhodu do vyznachennja dotrymannja konstytucijnyh prav i svobod gromadjanyna pry povidomlenni pro pidozru u vchynenni kryminal'nogo pravoporushennja. Visnyk Asociacii' slidchyh suddiv Ukrai'ny. 2016. № 1. S. 34-36.

Naukovo-praktychnyj komentar Krymi-nal'nogo kodeksu Ukrai'ny / za zag. red. Lytvynova O.M. Kyi'v: Centr uchbovoi' literatury, 2017. 528 s.

Naukovo-praktychnyj komentar Krymi-nal'nogo procesual'nogo kodeksu Ukrai'ny / za zag. red. Tertyshnyka V.M. Kyi'v: Alerta, 2016. 768 s.

Rishennja Jevropejs'kogo sudu z prav ljudyny u spravi «Shabel'nyk proty Ukrai'ny» vid 19 ljutogo 2009 r. URL: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/ 974_457

Shhodo tlumachennja ponjattja «sluzhbova osoba» i «posadova osoba», shho vykorystovujut'sja v chynnomu zakonodavstvi Ukrai'ny: lyst Ministerstva justycii' Ukrai'ny vid 18 zhovtnja 2013 r. № 610-0-2-13/7.2 URL: https://dtkt.com.ua/ show/ 2cid010891.html

Pro sudovu praktyku u spravah pro habarnyctvo: postanova Plenumu Verhovnogo sudu Ukrai'ny vid 26 kvitnja 2002 r. № 5 URL: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/v0005700-02

Samol'otov I., Hohlov S. Povidomlennja pro pidozru: vidsutnist' peredbachuvanosti. Jurydychna Gazeta. № 23 (625). 2018. S. 10-11.

Manukjan V.I. Evropejskij sud po pravam cheloveka: pravo, precedenty, kommentarii: nauch.-prakt. posob. Kiev: Istyna. 2007. 367 s.

Konvencija pro zahyst prav ljudyny i osnovopolozhnyh svobod vid 4 lystopada 1950 r. URL: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/ 995_004

Konstytucija Ukrai'ny: Zakon Ukrai'ny vid 28 chervnja 1996 r.

№ 254k/96-VR. URL: http://zakon2.rada.gov.uaLaws/show/254k/96-vr

Rishennja Konstytucijnogo sudu Ukrai'ny u spravi za konstytucijnym podannjam Ministerstva vnutrishnih sprav Ukrai'ny shhodo oficijnogo tlumachennja polozhen' chastyny tret'oi' statti 80 Konstytucii' Ukrai'ny (sprava pro deputats'ku nedotorkanist') vid 27 zhovtnja 1999 r. № 9-pr/99. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v009p710-99

Kryminal'nyj kodeks Ukrai'ny vid 5 kvitnja 2001 r. № 2341-III (zi zmin. ta dopov. vid 12 lypnja 2018 r.) URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2341-14

Kryminal'nyj procesual'nyj kodeks Ukrai'ny 13 kvitnja 2012 r.

№ 4651-VI (zi zmin. ta dopov. vid 12 lypnja 2018 r.) URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 4651-17


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.