ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ

Олег Пилипович Петриченко

Анотація


Мета: у статті аналізуються проблемні аспекти гармонізації статті 258 Кримінального кодексу України з міжнародними нормативно-правовими актами, виявляються недоліки диспозиції цієї статті, причини та умови їх виникнення. Методи дослідження: у роботі використано діалектичний метод пізнання, загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: запропонована нова редакція статті 258 Кримінального кодексу України. Обговорення: пошук шляхів удосконалення імплементації положень міжнародно-правових актів у Кримінальному кодексі України.


Ключові слова


тероризм; терористичний акт; акт тероризму; терористична діяльність; склад злочину; імплементація; гармонізація; міжнародно-правовий акт

Посилання


Global Terrorism Index 2017. URL: http://visionofhumanity.org/app/ uploads/ 2017/11/ (Last accessed: 21.10.2018).

Ємельянов В.П. Антитерористичне законодавство: поняття, система, шляхи вдосконалення: монографія. Харків: Право, 2016. 88 с.

Форос А.В. Кримінально-правові ознаки терористичного акту. Правова держава. 2012. № 15. С. 177-182.

Особливості тероризму по-українському. Урядовий кур’єр. 13.01.2018. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/ (дата звернення: 05.01.2018).

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. Київ: ВД «Дакор», 2018. 1360 с. https://doi.org/10.32471/umj.1680-3051.126.129631

Кривоконь Д.А. Щодо вдосконалення антитерористичного законодавства України. Молодий вчений. 2018. № 4 (56). С. 713-716.

Уголовное право Украины: Особенная часть: учебник / под ред. Е.Л. Стрельцова. Х.: Одиссей, 2009. 544 с.

Мохончук С.М. Звільнення від кримінальної відповідальності за тероризм. Вісник університету внутрішніх справ. 1999. Вип. 8. С. 313-315.

Євдокимов В.М. Кримінально-правова протидія терористичним злочинам. Європейські перспективи. 2014. № 4. С. 91-96.

Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_d68 (дата звернення: 27.12.2018).

Кубальський В.Н. Протидія терористичним злочинам за законодавством інших держав. Часопис Київського університету права. 2006. № 3. С. 154-160.

Дудоров О.О. Злочини про громадської безпеки, безпеки виробництва, безпеки руху та експлуатації транспорту: особливості кваліфікації. Вісник Асоціації кримінального права України. 2014. № 1. С. 176-189.

Террористический акт и акт терроризма: понятие, соотношение и разграничение. Сейчас.ру. URL: https://www.lawmix.ru/comm/4966 (дата звернення: 14.11.2018).

Терещук М. Шляхи вдосконалення закону про кримінальну відповідальність за терористичний акт. Національний університет «Острозька академія». 19.05.2015. URL: https://naub.oa.edu.ua/2015/ (дата звернення: 03.01.2019).

Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. для студ. вищ. нав. закл. / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, Г.С. Семаков. Київ: МАУП, 2007. 512 с.

References

Global Terrorism Index 2017. URL: http://visionofhumanity.org/ app/ uploads/ 2017/11/ (Last accessed: 21.10.2018).

Jemel'janov V.P. Antyterorystychne zakonodavstvo: ponjattja, systema, shljahy vdos-konalennja: monografija. Harkiv: Pravo, 2016. 88 s.

Foros A.V. Kryminal'no-pravovi oznaky terorystychnogo aktu. Pravova derzhava. 2012. № 15. S. 177-182.

Osoblyvosti teroryzmu po-ukrai'ns'komu. Urjadovyj kur’jer. 13.01.2018. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/ (data zvernennja: 05.01.2018).

Naukovo-praktychnyj komentar Kryminal'nogo kodeksu Ukrai'ny / za red. M.I. Mel'nyka, M.I. Havronjuka. 10-te vyd., pererobl. ta dopov. Kyi'v: VD «Dakor», 2018. 1360 s.

Kryvokon' D.A. Shhodo vdoskonalennja antyterorystychnogo zakonodavstva Ukrai'ny. Molodyj vchenyj. 2018. № 4 (56). S. 713-716.

Ugolovnoe pravo Ukrainy: Osobennaja chast': uchebnik / pod red. E.L. Strel'cova. H.: Odissej, 2009. 544 s.

Mohonchuk S.M. Zvil'nennja vid kryminal'noi' vidpovidal'nosti za teroryzm. Visnyk universytetu vnutrishnih sprav. 1999. Vyp. 8. S. 313-315.

Jevdokymov V.M. Kryminal'no-pravova protydija terorystychnym zlochynam. Jevropejs'ki perspektyvy. 2014. № 4. S. 91-96.

Mizhnarodna konvencija pro borot'bu z aktamy jadernogo teroryzmu. URL: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/995_d68 (data zvernennja: 27.12.2018).

Kubal's'kyj V.N. Protydija terorystychnym zlochynam za zakonodavstvom inshyh derzhav. Chasopys Kyi'vs'kogo universytetu prava. 2006. № 3. S. 154-160.

Dudorov O.O. Zlochyny pro gromads'koi' bezpeky, bezpeky vyrobnyctva, bezpeky ruhu ta ekspluatacii' transportu: osoblyvosti kvalifikacii'. Visnyk Asociacii' kryminal'nogo prava Ukrai'ny. 2014. № 1. S. 176-189.

Terroristicheskij akt i akt terrorizma: ponjatie, sootnoshenie i razgranichenie. Sejchas.ru. URL: https://www.lawmix.ru/comm/4966 (data zvernennja: 14.11.2018).

Tereshhuk M. Shljahy vdoskonalennja zakonu pro kryminal'nu vidpovidal'nist' za terorystychnyj akt. Nacional'nyj universytet «Os-troz'ka akademija». 19.05.2015. URL: https://naub.oa. edu.ua/2015/ (data zvernennja: 03.01.2019).

Kryminalistychna taktyka i metodyka rozsliduvannja okremyh vydiv zlochyniv: navch. posib. dlja stud. vyshh. nav. zakl. / P.D. Bilenchuk, A.P. Gel', G.S. Semakov. Kyi'v: MAUP, 2007. 512 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.