КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ОТРИМАННЯ ДОКАЗІВ ТА ЇХ ДОПУСТИМОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Софія Яківна Лихова, Юлія Олександрівна Ланцедова

Анотація


Мета: обґрунтувати необхідність принципової зміни інноваційного розуміння сутності та основних базисних юридичних властивостей доказів і допустимості відомостей у такій якості в доказування. Методи дослідження: порівняльно-правового аналізу, пізнавально-аналітичний та ін. Результати: запропоновано інноваційне розуміння таких основних базисних юридичних властивостей доказів, як їх значимість, доброякісність та достовірність, а також варіант вирішення питання кримінальної та іншої юридичної відповідальності за порушення порядку отримання доказів. Обговорення: підкреслено, що докази повинні мати такі базисні основні юридичні властивості як значимість, доброякісність і достовірність, а порушення порядку отримання доказів має нести належну кримінальну та іншу юридичну відповідальність винної особи і приводити до недопустимості цих доказів лише у разі сумніву у силу цього в їх достовірності чи у разі відсутності у даних відомостей інших основних базисних юридичних властивостей доказів.


Ключові слова


належність, доброякісність і достовірність доказів; недопустимість доказів примушування давати показання; катування; кримінальна відповідальність за порушення порядку отримання доказів

Посилання


Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10. Ст. 88, із змінами, згідно із Законом України № 2599-VIII від 18 жовт. 2018 р. ВВР. 2018. № 46. Ст. 374. URL: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/4651-17. https://doi.org/10.33498/louu-2018-03-218

Панова А. В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2016. 226 с. https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.1.13

Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141, із змінами, згідно із Законом України від 7 лют. 2019 р. № 2680-VIII. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/254к/96-вр. https://doi.org/10.33498/louu-2018-03-218

Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О. Основи роботи із джерелами антикримінальних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 2-ге вид. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. 72 с. URL: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344 .

Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131, зі змінами згідно із Законом України № 2628-VIII від 23 лист. 2018 р. URL: http://zakon4. rada. gov. ua/ laws/show/2341-14. https://doi.org/10.33498/louu-2018-03-218

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. Підписана 04 лист. 1950 р. зі змінами та доповненнями, внесеними Протоколами № 11 від 11 трав. 1994 р. № 14 від 13 трав. 2004 р., ратифікована Законом України № 475/97-ВР від 17 липн. 1997 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004. https://doi.org/10.33498/louu-2018-02-170

The Greek case. Yearbook of the European Convention on Human Rights, no 12, 1969. URL: https://www.worldcat.org/title/greek-case-1969/ oclc/29532085.

Фулей Т. І., Кучів О. М. Збірник витягів з рішень Європейського суду з прав людини, рекомендованих для вивчення при підготовці до письмового анонімного тестування у межах іспиту для кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді. Доповнення до матеріалів, розміщених у підрозділі «Підготовка до кваліфоцінювання» розділу «На допомогу судді» на веб-сайті Національної школи суддів України (січень 2018 р.). Київ: Національної школи суддів України, 2018. 84 с. https://doi.org/10.33498/louu-2018-10-064

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Підписана від імені Уряду УРСР 27 лют. 1986 р. в Нью-Йорку. Ратиф. 26 січн. 1987 р. із застер. не визнання ст. 20 та п. 1 ст. 30 Конвенції. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085.

References

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 13 kvit. 2012 r. № 4651-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2013. № 9-10. St. 88, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy № 2599-VIII vid 18 zhovt. 2018 r. VVR. 2018. № 46. St. 374. URL: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/4651-17.

Panova A. V. Vyznannia dokaziv nedopustymymy u kryminalnomu provadzhenni: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09; Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 2016. 226 s.

Konstytutsiia Ukrainy: zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy vid 7 liut. 2019 r. № 2680-VIII. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/ laws/show/254k/96-vr.

Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O. Osnovy roboty iz dzherelamy antykryminalnykh vidomostei. Lektsiia № 3. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posib. 2-he vyd. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2017. 72 s. URL: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344 .

Kryminalnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 5 kvit. 2001 r. № 2341-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2001. № 25–26. St. 131, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 2628-VIII vid 23 lyst. 2018 r. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/ show/ 2341-14.

Konventsiia pro zakhyst prav liudyny ta osnovopolozhnykh svobod. Pidpysana 04 lyst. 1950 r. zi zminamy ta dopovnenniamy, vnesenymy Protokolamy № 11 vid 11 trav. 1994 r. № 14 vid 13 trav. 2004 r., ratyfikovana zakonom Ukrainy № 475/97-VR vid 17 lypn. 1997 r. URL: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_004.7. The Greek case. Yearbook of the European Convention on Human Rights, no 12, 1969. URL: https://www.worldcat. org/title/greek-case-1969/oclc/29532085.

Fulei T. I., Kuchiv O. M. Zbirnyk vytiahiv z rishen Yevropeiskoho sudu z prav liudyny, rekomendovanykh dlia vyvchennia pry pidhotovtsi do pysmovoho anonimnoho testuvannia u mezhakh ispytu dlia kvali-fikatsiinoho otsiniuvannia suddiv na vidpovidnist zaimanii posadi. Dopovnennia do materialiv, rozmishchenykh u pidrozdili «Pidhotovka do kvalifotsiniuvannia» rozdilu «Na dopomohu suddi» na veb-saiti Natsionalnoi shkoly suddiv Ukrainy (sichen 2018 r.). Kyiv: Natsionalnoi shkoly suddiv Ukrainy, 2018. 84 s.

Konventsiia proty katuvan ta inshykh zhorstokykh, neliudskykh abo takykh, shcho prynyzhuiut hidnist, vydiv povodzhennia i pokarannia. Pidpysana vid imeni Uriadu URSR 27 liut. 1986 r. v Niu-Yorku. Ratyf. 26 sichn. 1987 r. iz zaster. ne vyznannia st. 20 ta p. 1 st. 30 Konventsii. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 995_085.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.