МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЯКІ ПОСЯГАЮТЬ НА СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НЕВІДВОРОТНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Вусал Алігісмат огли Ахмедов

Анотація


Мета: розкриття комплексу соціально-економічних і правових заходів запобігання злочинам, які посягають на реалізацію принципу обов’язковості судових рішень. Методи дослідження: методологічну основу дослідження склали загальнонаукові методи пізнання, за допомогою яких виявлено найбільш дієві способи підвищення ефективності виконання судових рішень. Результати: автор виявляє комплекс заходів і способів запобігання невиконання судових рішень у їх сукупності та взаємозв’язку. Обговорення: автор пропонує створити належні умови запобігання досліджуваним злочинам на законодавчому рівні. Пропонується для обговорення теза, що момент скоєння такого злочину, як невиконання судового рішення, має бути зафіксований у кримінальному законі, безвідносно до процедури виконавчого провадження.


Ключові слова


правосуддя; злочини проти правосуддя; юридична відповідальність; виконавче провадження; невиконання судового рішення

Посилання


Огнев’юк Г.З. Обов’язковість рішення суду як складова принципу правової визначеності. Часопис Київського університету права. 2015. № 2. С. 171-175.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Півень проти України» (Заява № 56849/00) від 29 червня 2004 р. Офіційний вісник України. 2004. 5 листоп. № 42. С. 363. Ст. 2821. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/980_222. https://doi.org/10.33498/louu-2018-12-178

Лагода К.О. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання невиконанню судових рішень. Вісник ХНУВС. 2015. № 1 (68). С. 71-80.

Лагода К.О. Характеристика соціально-економічних факторів невиконання судових рішень (ст. 382 КК України). Судова та слідча практика в Україні. 2016. № 1. С. 88-92.

Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2341-14.

Закон України «Про виконавче про-вадження». Відомості Верховної Ради України. 2016. № 30. Ст. 542. URL: http://zakon. rada. gov. ua/ laws/show/ 1404-19.

Зарубіжний досвід публічного адміністрування: метод. реком. / авт. кол.: Н.М. Мельтюхова, В.В. Корженко, Ю.В. Дідок та ін.; за заг. ред. Н.М. Мельтюхової. Київ: НАДУ, 2010. 28 с.

Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень». Відомості Верховної Ради України. 2013. № 17. Ст. 158. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17. https://doi.org/10.33498/louu-2018-07-246

Олефір О.О. Пріоритетні напрями підвищення ефективності виконавчої служби України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 114-117.

Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». Відомості Верховної Ради України. 2016. № 29. Ст. 535. URL: http://zakon5. rada.gov.ua/ laws/ show/ 1403-19/ print1511812092747034. https://doi.org/10.33498/louu-2018-07-246

References

Ognev’juk G.Z. Obov’jazkovist' rishennja sudu jak skladova pryncypu pravovoi' vyznachenosti. Chasopys Kyi'vs'kogo universytetu prava. 2015. № 2. S. 171-175.

Rishennja Jevropejs'kogo sudu z prav ljudyny u spravi «Piven' proty Ukrai'ny» (Zajava № 56849/00) vid 29 chervnja 2004 r. Oficijnyj visnyk Ukrai'ny. 2004. 5 lystop. № 42. S. 363. St. 2821. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/ 980_222.

Lagoda K.O. Special'no-kryminologichni zahody zapobigannja nevykonannju sudovyh rishen'. Visnyk HNUVS. 2015. № 1 (68). S. 71-80.

Lagoda K.O. Harakterystyka social'no-ekonomichnyh faktoriv nevykonannja sudovyh rishen' (st. 382 KK Ukrai'ny). Sudova ta slidcha praktyka v Ukrai'ni. 2016. № 1. S. 88-92.

Kryminal'nyj kodeks Ukrai'ny. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. 2001. № 25. St. 131. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2341-14.

Zakon Ukrai'ny «Pro vykonavche prova-dzhennja». Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. 2016. № 30. St. 542. URL: http://zakon. rada. gov.ua/laws/show/ 1404-19.

Zarubizhnyj dosvid publichnogo admin-istruvannja: metod. rekom. / avt. kol.: N.M. Mel'tjuhova, V.V. Korzhenko, Ju.V. Didok ta in.; za zag. red. N.M. Mel'tjuhovoi'. Kyi'v: NADU, 2010. 28 s.

Zakon Ukrai'ny «Pro garantii' derzhavy shhodo vykonannja sudovyh rishen'». Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. 2013. № 17. St. 158. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17.

Olefir O.O. Priorytetni naprjamy pidvyshhennja efektyvnosti vykonavchoi' sluzhby Ukrai'ny. Investycii': praktyka ta dosvid. 2018. № 5. S. 114-117.

Zakon Ukrai'ny «Pro organy ta osib, jaki zdijsnjujut' prymusove vykonannja sudovyh rishen' i rishen' inshyh organiv». Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. 2016. № 29. St. 535. URL: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/1403-19/ print1511812092747034.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.