КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ КРЕДИТОРІВ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО

Serhiy O. Yuldashev, Valentyna P. Kozyreva

Анотація


Мета: в статті досліджено актуальні питання розвитку інституту конкурсних кредиторів. Виділено окремі види класифікації кредиторів згідно Кодексу з процедур банкрутства, та Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», та їхні права щодо забезпечення позовних вимог. Методи дослідження: сукупність загальних і спеціальних методів наукового пізнання – термінологічний, логіко-семантичний, порівняльний, системно-структурний, логіко-нормативний. Результати: проведений аналіз поточної ситуації з приведення вітчизняних нормативних джерел у відповідність до Кодексу з процедур банкрутства засвідчує, що для захисту прав кредиторів Кодекс розширює їх права та покращує їх умови участі в процедурі банкрутства. Кредитори відтепер можуть ініціювати справу про банкрутство, брати участь у голосуванні при ухваленні рішень. Також кредитор може вимагати від суду рішення про припинення мораторію щодо його вимог щодо предмету забезпечення. Ключові повноваження в справах про банкрутство передаються від комітету кредиторів до зборів кредиторів. Якщо перші збори кредиторів не вважаються проведеними через неприбуття кредиторів з достатньою кількістю голосів, можна провести повторні збори зі зменшеним кворумом. Обговорення: основні реалії вітчизняної законодавчої і нормативно-правової бази, які потребують удосконалення, пропонується виділити в окремі групи реєстрових, поточних та привілейованих кредиторів із їх внутрішнім розмежуванням.


Ключові слова


кредитори; Кодекс з процедур банкрутства; Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Посилання


Проект Кодексу України з процедур банкрутства № 8060 від 26 лютого 2018 р. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/ 2561041-rada-uhvalila-kodeks-z-procedur-bankrutstva.html

Афанасьев Р.Г. Проблеми правового регулювання банкрутства за законодавством України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.04. До-нецьк, 2001. 189 с.

Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку та особливості становлення в Україні: монографія. Вид. 2-ге, випр. і допов. Київ: Юридическая практика, 2006. С. 117.

Про деякі питання практики застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»: Рекомендації Вищого господарського суду України від 4 червня 2004 р. Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. 2004. № 36. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-6-4052

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 31. Ст. 440. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-6-4052

Про судову практику в справах про банкрутство: постанова Верховного Суду України від 18 грудня 2009 р. № 15. Вісник Верховного суду України. 2010. № 2. С. 3. https://doi.org/10.33498/louu-2018-10-198

Камша Н.М. Формування і види реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство. Санація та банкрутство. 2006. № 3. С. 69-71.

Грабован Л.І. Поняття та види вимог кредиторів за законодавством України про банкрутство. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. № 5. С. 123-127.

References

Proekt Kodeksu Ukrai'ny z procedur bankrutstva № 8060 vid 26 ljutogo 2018 r. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/ 2561041-rada-uhvalila-kodeks-z-procedur-bankrutstva.html

Afanas'ev R.G. Problemy pravovogo reguljuvannja bankrutstva za zakonodavstvom Ukrai'ny: dys... kand. juryd. nauk: 12.00.04. Donec'k, 2001. 189 s.

Dzhun' V.V. Instytut nespromozhnosti: svitovyj dosvid rozvytku ta osoblyvosti stanovlennja v Ukrai'ni: monografija. Vyd. 2-ge, vypr. i dopov. Kyi'v: Jurydycheskaja praktyka, 2006. S. 117.

Pro dejaki pytannja praktyky zastosuvannja Zakonu Ukrai'ny «Pro vidnovlennja platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannja jogo bankrutom»: Rekomendacii' Vyshhogo gospodars'kogo sudu Ukrai'ny vid 4 chervnja 2004 r. Zbirnyk potochnogo zakonodavstva, normatyvnyh aktiv, arbitrazhnoi' ta sudovoi' praktyky. 2004. № 36.

Pro vidnovlennja platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannja jogo bankrutom: Zakon Ukrai'ny vid 14 travnja 1992 r. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. 1992. № 31. St. 440.

Pro sudovu praktyku v spravah pro bankrutstvo: postanova Verhovnogo Sudu Ukrai'ny vid 18 grudnja 2009 r. № 15. Visnyk Verhovnogo sudu Ukrai'ny. 2010. № 2. S. 3.

Kamsha N.M. Formuvannja i vydy rejestru vymog kredytoriv u spravi pro bankrutstvo. Sanacija ta bankrutstvo. 2006. № 3. S. 69-71.

Grabovan L.I. Ponjattja ta vydy vymog kredytoriv za zakonodavstvom Ukrai'ny pro bankrutstvo. Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu. 2016. № 5. S. 123-127.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.