СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ КРЕДИТОРІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА

Кирило Юрійович Фокін

Анотація


Мета: проаналізувати нормативно-правове регулювання та науково-експертний базис у сфері способів із захистом прав кредиторів в Україні. Методи дослідження: у роботі застосовувались загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: визначаються основні способи захисту прав кредиторів в Україні та пропонуються шляхи вдосконалення законодавства у цій сфері. Обговорення: базис національного законодавства у сфері захисту прав кредиторів.


Ключові слова


банкрутство; законодавство України; розпорядження майном; захист прав кредиторів; мирова угода; санація; ліквідація

Посилання


Кодекс України з процедур банкрутства: Закон України від 18 жовт. 2018 р. № 2597-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main. cgi? nreg=2597-VIII

Мелех Л.В., Круць К.І. Механізм забезпечення вимог кредиторів у судовій процедурі розпорядження майном боржника. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 1. С. 128-134.

Міньковський С.В. Розпорядження майном боржника у процедурі банкрутства: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. Київ, 2015. С. 227.

Вечірко І.О. Проблеми проведення розрахунків з кредиторами в процедурі розпорядження майном боржника. Санація та банкрутство: науково-практичний журнал. 2006. № 3. С. 78-81.

Бутирська І.А. Особливості правового становища арбітражного керуючого на стадії розпорядження майном боржника у справі про банкрутство. Санація та банкрутство: науково-практичний журнал. 2013. № 1-2. С. 287-292. https://doi.org/10.33498/louu-2018-06-098

Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учеб.-практ. пособие. Москва: Волтерс Клувер, 2006. 360 с.

Бобкова А.Г., Татькова З.Ф. Правове регулювання відносин у процедурі банкрутства: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 152 с.

Лозинська І.В. Окремі питання реалізації активів боржника в процедурі ліквідації. Санація та банкрутство: науково-практичний журнал. 2007. № 2. С. 101-106.

Постанова пленуму Верховного суду України від 18 груд. 2009 р. № 15. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-09.

Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2000. 412 с.

Вовк Д. Банкрутство підприємства: процедура / ред. Я. Кавторєва. Харків: Фактор, 2009. 368 с.

Гриців В.М. Правове регулювання судової процедури санації боржника. Санація та банкрутство: науково-практичний журнал. 2006. № 3. С. 82-86.

Коваль В.М. Заходи щодо фінансового оздоровлення підприємства-боржника в процедурі санації. Санація та банкрутство: науково-практичний журнал. 2007. № 2. С. 97-100.

Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: монографія. Вид. 2-ге, випр. і допов. Київ: Юридическая практика, 2006. 384 с.

Поляков Б.М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. Київ: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. 440 с.

References

Kodeks Ukrai'ny z procedur bankrutstva: Zakon Ukrai'ny vid 18 zhovt. 2018 r. № 2597-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg= 2597-VIII

Meleh L.V., Kruc' K.I. Mehanizm zabezpechennja vymog kredytoriv u sudovij proceduri rozporjadzhennja majnom borzhnyka. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav. 2017. № 1. S. 128-134.

Min'kovs'kyj S.V. Rozporjadzhennja majnom borzhnyka u proceduri bankrutstva: dys. ... kand. juryd. nauk: 12.00.04; NAN Ukrai'ny, In-t ekon.-prav. doslidzh. Kyi'v, 2015. S. 227.

Vechirko I.O. Problemy provedennja rozrahunkiv z kredytoramy v proceduri rozporjadzhennja majnom borzhnyka. Sanacija ta bankrutstvo: naukovo-praktychnyj zhurnal. 2006. № 3. S. 78-81.

Butyrs'ka I.A. Osoblyvosti pravovogo stanovyshha arbitrazhnogo kerujuchogo na stadii' rozporjadzhennja majnom borzhnyka u spravi pro bankrutstvo. Sanacija ta bankrutstvo: naukovo-praktychnyj zhurnal. 2013. № 1-2. S. 287-292. https://doi.org/10.33498/louu-2018-06-098

Karelyna S.A. Pravovoe regulyrovanye nesostojatel'nosty (bankrotstva): ucheb.-prakt. posobye. Moskva: Volters Kluver, 2006. 360 s.

Bobkova A.G., Tat'kova Z.F. Pravove reguljuvannja vidnosyn u proceduri bankrutstva: navch. posib. Kyi'v: Centr navchal'noi' literatury, 2006. 152 s.

Lozyns'ka I.V. Okremi pytannja realizacii' aktyviv borzhnyka v proceduri likvidacii'. Sanacija ta bankrutstvo: naukovo-praktychnyj zhurnal. 2007. № 2. S. 101-106.

Postanova plenumu Verhovnogo sudu Ukrai'ny vid 18 grud. 2009 r.

№ 15. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-09.

Tereshhenko O.O. Finansova sanacija ta bankrutstvo pidpryjemstv: navch. posib. Kyi'v: KNEU, 2000. 412 s.

Vovk D. Bankrutstvo pidpryjemstva: procedura / red. Ja. Kavtorjeva. Harkiv: Faktor, 2009. 368 s.

Gryciv V.M. Pravove reguljuvannja sudovoi' procedury sanacii' borzhnyka. Sanacija ta bankrutstvo: naukovo-praktychnyj zhurnal. 2006. № 3. S. 82-86.

Koval' V.M. Zahody shhodo finansovogo ozdorovlennja pidpryjemstva-borzhnyka v proceduri sanacii'. Sanacija ta bankrutstvo: naukovo-praktychnyj zhurnal. 2007. № 2. S. 97-100.

Dzhun' V.V. Instytut nespromozhnosti: svitovyj dosvid rozvytku i osoblyvosti stanovlennja v Ukrai'ni: monografija. Vyd. 2-ge, vypr. i dopov. Kyi'v: Jurydycheskaja praktyka, 2006. 384 s.

Poljakov B.M. Pravo nesostojatel'nosty (bankrotstva) v Ukrayne. Kyi'v: Koncern «Vydavnychyj Dim «In Jure», 2003. 440 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.