ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Дмитро Олександрович Беззубов

Анотація


Мета: визначити правові моделі видових ознак інвестиційної безпеки як складового елементу господарської діяльності. Запропонувати ефективні механізми підвищення рівня інвестиційної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності. Запропонувати авторські моделі функціонування інвестиційної безпеки. Методи: дослідження проведене з використанням класичних методів наукового пізнання. За допомогою методу аналізу розкриті системні елементи інвестиційної безпеки. За допомогою методу синтезу розглянуті варіанти розвитку подій і теорії ймовірностей інвестиційної безпеки. Результати: за результатами дослідження визначені види управління інвестиційною безпекою за галузями функціонування. Визначені та розкриті складові інвестиційної безпеки як елементу інвестиційної діяльності.


Ключові слова


інвестиції; інвестиційна діяльність; інвестиційний ризик; право; економіка; система; техніка; моделі

Посилання


Кухар В. І. Удосконалення правового регулювання інвестиційних відносин як складова інвестиційної політики держави. Вісник господарського судочинства. 2004. № 3. С. 226-229.

Вінник О.М. Інвестиційне право: навч. посібник. Київ: Атіка, 2017. 328 c.

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-XII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

Иванов Г. И. Инвестиции: сущность, виды, механизмы функционирования. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 352 с.

Крупка Ю.М., Гав’яз О.М. Обіг цінних паперів в Україні. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 376 с.

Вовчак О.Д. Інвестування: навч. посібник. Львів: Новий Світ-2000, 2008. 544 с.

Гапак Н. Законодавчі чинники формування інвестиційної політики як складової бізнесового клімату. Регіональна економіка. 2002. 376 с.

Армаш Н.О. Відповідальність у праві: філософія, історія, теорія: монографія. Київ: Грамота, 2014. 446 c.

References

Kuhar V.I. Udoskonalennja pravovogo reguljuvannja investycijnyh vidnosyn jak skladova investycijnoi' polityky derzhavy. Visnyk gospodars'kogo sudochynstva. 2004. № 3. S. 226-229.

Vinnyk O.M. Investycijne pravo: navch. posibnyk. Kyi'v: Atika, 2017. 328 s.

Pro investycijnu dijal'nist': Zakon Ukrai'ny vid 18 veresnja 1991 r. № 1560-XII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

Ivanov G.I. Investicii: sushhnost', vidy, mehanizmy funkcionirovanija. Rostov-na-Donu: Feniks, 2002. 352 s.

Krupka Ju.M., Gav’jaz O.M. Obig cinnyh paperiv v Ukrai'ni. Kyi'v: Jurinkom Inter, 2009. 376 s.

Vovchak O.D. Investuvannja: navch. posibnyk. L'viv: Novyj Svit-2000, 2008. 544 s.

Gapak N. Zakonodavchi chynnyky formuvannja investycijnoi' polityky jak skladovoi' biznesovogo klimatu. Regional'na ekonomika. 2002. 376 s.

Armash N.O. Vidpovidal'nist' u pravi: filosofija, istorija, teorija: monografija. Kyi'v: Gramota, 2014. 446 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.