КЛАСИФІКАЦІЯ АБСОЛЮТНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Богдан Сергійович Щербина

Анотація


Мета: в статті комплексно аналізуються абсолютні цивільні права, а також їх окремі види, з метою їх класифікації для подальших наукових досліджень. Методи: діалектичний, логічні прийоми узагальнення, аналізу. Результати: виокремлено критерії та проведено класифікацію абсолютних цивільних прав.


Ключові слова


абсолютні цивільні права; особисті немайнові права; право власності; права інтелектуальної власності; спадкове право; класифікація абсолютних цивільних прав

Посилання


Сліпченко С.О. Огляд теоретичних підходів до розуміння абсолютного права. Право та інноваційне суспільство. 2014. № 2 (3). С. 67-76.

Сопілко І.М. Механізм захисту персональних даних: проблеми та перспективи. Юридичний вісник. 2013. № 2 (27). С. 66-70.

Principles, Definitionsand Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference. URL: http://ec.europa.eu/justice/ policies/civil/ docs/ dcfr_outline_edition_en.pdf. https://doi.org/10.1515/9783866537279.57

Civil Code of Quebec. URL: http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ showdoc/ cs/ CCQ-1991

Bürgerliches Gesetzbuch (German Civil Code). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/ englisch_bgb/index.html

Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. Яворської О.С. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. 608 c.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127. URL: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1127-2015-%D0%BF/page. https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/12062018/5783

Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів: постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/1388-98-%D0%BF

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 1 липня 2004 р. № 1952-IV. URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/1952-15

Цивільне право України. Загальна частина: підручник / [С.М. Бервено та ін.]; за ред О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 4-те вид., стер. Київ: Юрінком Інтер, 2014. 973 c. https://doi.org/ 10.32471/clinicaloncology.2663-466x.38.22179

Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Старцев О.В. Цивільне право України: підручник. Вид. 3, перероб. і доп. Київ: Істина, 2011. 808 с.

Іщук С.І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. Львів, 2009. 207 c.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/v0012600-12

Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. Київ, 2006. 13 c.

Ус М.В. Колізії суб’єктивних цивільних прав: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2010. 217 c.

Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Цивільні правовідносини: монографія. 2-ге вид., перероб. і доп. Одеса: Фенікс, 2011. 456 с.

References

Slipchenko S.O. Ogljad teoretychnyh pidhodiv do rozuminnja absoljutnogo prava. Pravo ta innovacijne suspil'stvo. 2014. № 2 (3). S. 67-76.

Sopilko I.M. Mehanizm zahystu personal'nyh danyh: problemy ta perspektyvy. Jurydychnyj visnyk. 2013. № 2 (27). S. 66-70.

Principles, Definitionsand Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference. URL: http://ec.europa.eu/justice/ policies/civil/ docs/ dcfr_outline_edition_en.pdf

Civil Code of Quebec. URL: http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ showdoc/ cs/ CCQ-1991

Bürgerliches Gesetzbuch (German Civil Code). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/ englisch_bgb/ index.html

Intelektual'ne pravo Ukrai'ny / za zag. red. prof. Javors'koi' O.S. Ternopil': Pidruchnyky i posibnyky, 2016. 608 s.

Pro derzhavnu rejestraciju rechovyh prav na neruhome majno ta i'h obtjazhen': postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 25 grudnja 2015 r. № 1127. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1127-2015-%D0%BF/page

Pro zatverdzhennja Porjadku derzhavnoi' rejestracii' (pererejestracii'), znjattja z obliku avtomobiliv, avtobusiv, a takozh samohidnyh mashyn, skonstrujovanyh na shasi avtomobiliv, motocykliv usih typiv, marok i modelej, prychepiv, napivprychepiv, motokoljasok, inshyh pryrivnjanyh do nyh transportnyh zasobiv ta mopediv: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 7 veresnja 1998 r. № 1388. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1388-98-%D0%BF

Pro derzhavnu rejestraciju rechovyh prav na neruhome majno ta i'h obtjazhen': Zakon Ukrai'ny vid 1 lypnja 2004 r. № 1952-IV. URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/1952-15

Cyvil'ne pravo Ukrai'ny. Zagal'na chastyna: pidruchnyk / [S.M. Berveno ta in.]; za red O.V. Dzery, N.S. Kuznjecovoi', R.A. Majdanyka; M-vo osvity i nauky Ukrai'ny, Kyi'v. nac. un-t im. Tarasa Shevchenka. 4-te vyd., ster. Kyi'v: Jurinkom Inter, 2014. 973 s.

Harytonov Je.O., Harytonova O.I., Starcev O.V. Cyvil'ne pravo Ukrai'ny: pidruchnyk. Vyd. 3, pererob. i dop. Kyi'v: Istyna, 2011. 808 s.

Ishhuk S.I. Pravo intelektual'noi' vlasnosti na komercijne (firmove) najmenuvannja: dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.03. L'viv, 2009. 207 s.

Pro dejaki pytannja praktyky vyrishennja sporiv, pov'jazanyh iz zahystom prav intelektual'noi' vlasnosti: postanova Plenumu Vyshhogo gospodars'kogo sudu Ukrai'ny vid 17 zhovtnja 2012 r.

№ 12. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/ laws/ show/ v0012600-12

Kodynec' A.O. Zasoby indyvidualizacii' uchasnykiv cyvil'nogo oborotu, tovariv i poslug u cyvil'nomu pravi Ukrai'ny: avtoref. dys. ... kand. juryd. nauk: spec. 12.00.03. Kyi'v, 2006. 13 s.

Us M.V. Kolizii' sub’jektyvnyh cyvil'nyh prav: dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.03. Nac. juryd. akad. Ukrai'ny im. Jaroslava Mudrogo. Harkiv, 2010. 217 s.

Harytonov Je.O., Harytonova O.I. Cyvil'ni pravovidnosyny: monografija. 2-ge vyd., pererob. i dop. Odesa: Feniks, 2011. 456 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.