ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ПОЗОВАХ ЩОДО ЗАХИСТУ ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ

Олексій Сергійович Ховпун, Галина Володимирівна Муляр

Анотація


Мета: у науковій статті досліджено можливість юридичного права особи захистити свої інтереси шляхом подання цивільного позову до суду з метою захисту лікарської таємниці. Особлива увага приділяється використанню електронних доказів у позовах щодо захисту лікарської таємниці та розкривається роль використання електронних доказів як засобів доказування предмета спору щодо відновлення порушеного права у сфері лікарської таємниці. Методи дослідження: у науковій статті використані загально-наукові та спеціальні методи дослідження. Результати: розглянуто поняття «електронних доказів» як новели цивільно-процесуального законодавства та визначено їх використання у цивільних позовах щодо відновлення порушеного права на лікарську таємницю. Обговорення: пошук шляхів вдосконалення механізму використання електронних доказів у позовах щодо захисту лікарської таємниці.


Ключові слова


докази; електронні докази; цивільний позов; лікарська таємниця; суд

Посилання


Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 30 вересня 2016 р.: (офіц. текст). Київ: Паливода А.В., 2016. 76 с.

Цивільний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 2 січня 2019 р.: (офіц. текст). Київ: Паливода А.В., 2019. 287 с.

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 36. Ст. 275.

Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 4 березня 2016 р.: (офіц. текст). Київ: Паливода А.В., 2016. 408 с.

Удалова Л.Д., Кузьмічова-Кисленко Є.В. Лікарська таємниця в кримінальному процесі України: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 134 с.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19.

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.

Офіційний веб-сайт Закон і бізнес: Електронні докази: регулювання, яке буде складно застосувати на практиці. URL: https://zib.com.ua/ua/ 131203elektronni_ dokazi_ regulyuvannya_yake_bude_skladno_zastosuvat.html

Офіційний веб-сайт Дзеркало суддів: Електронні докази за кордоном: практика застосування. URL: https://suddya.com.ua/ news/elektronni-dokazi-za-kordonom-praktika-zastosuvanna

References

Konstytucija Ukrai'ny: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. stanom na 30 veresnja 2016 r.: (ofic. tekst). Kyi'v: Palyvoda A.V., 2016. 76 s.

Cyvil'nyj procesual'nyj kodeks Ukrai'ny: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. stanom na 2 sichnja 2019 r.: (ofic. tekst). Kyi'v: Palyvoda A.V., 2019. 287 s.

Pro elektronni dokumenty ta elektronnyj dokumentoobig: Zakon Ukrai'ny vid 22 travnja 2003 r. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. 2003. № 36. St. 275.

Cyvil'nyj kodeks Ukrai'ny: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. stanom na 4 bereznja 2016 r.: (ofic. tekst). Kyi'v: Palyvoda A.V., 2016. 408 s.

Udalova L.D., Kuz'michova-Kyslenko Je.V. Likars'ka tajemnycja v kryminal'nomu procesi Ukrai'ny: monografija. Kyi'v: Centr uchbovoi' literatury, 2016. 134 s.

Osnovy zakonodavstva Ukrai'ny pro ohoronu zdorov’ja: Zakon Ukrai'ny vid 19 lystopada 1992 r. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. 1993. № 4. St. 19.

Pro informaciju: Zakon Ukrai'ny vid 2 zhovtnja 1992 r. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. 1992. № 48. St. 650.

Oficijnyj veb-sajt Zakon i biznes: Elektronni dokazy: reguljuvannja, jake bude skladno zastosuvaty na praktyci. URL: https://zib.com.ua/ ua/131203elektronni_ dokazi_regulyuvannya_yake_bude_skladno_ zastosuvat.html

Oficijnyj veb-sajt Dzerkalo suddiv: Elektronni dokazy za kordonom: praktyka zastosuvannja. URL: https://suddya.com.ua/news/ elektronni-dokazi-za-kordonom-praktika-zastosuvanna


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.