ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СТРАХОВИХ ДОПОМОГ

Ганна Миронівна Грабовська, Іван Анатолійович Якименко

Анотація


Мета: у статті автори аналізують існуючі в науці права соціального забезпечення підходи до розуміння поняття «страхова допомога» та визначають відсутність вказаного визначення в чинному законодавстві. Методи: феноменологічний; герменевтичний; порівняльно-правовий; соціологічний; логічний; діалектичний. Результати: визначено зміст поняття «страхова допомога» та його ознаки; вказано на співвідношення понять «соціальна допомога» і «страхова допомога». Обговорення: необхідність нормативного закріплення терміну «страхова допомога» з метою однозначного його застосування.Ключові слова


соціальна допомога; страхова допомога; соціальне забезпечення; тимчасова непрацездатність; безробіття

Посилання


Сирота І. М. Право соціального забезпечення в Україні: підручник. Харків: Одіссей, 2001. 384 с.

Право соціального забезпечення України: навч. посіб. / за ред. С. М. Синчук. Київ: Знання, КОО, 2003. 306 с.

Сташків Б. І. Теорія права соціального забезпечення: навч. посіб. Київ: Знання, 2005. 405 с.

Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2005. 232 с.

Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. Київ: Знання, 2005. 381 с.

Дудкин А. С. Социальная помощь как форма общественных отношений (социально-философский аспект): дисс. ... канд. филос. наук: 09.00.11. Пенза, 2006. 213 с.

Панченко В. Ю. О понятии социальной помощи в современном обществе. СОЦИС. 2012. № 5. С. 13-18.

Тарасенко В. С. Поняття та види соціальних допомог. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 2. С. 121-126.

Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України: навч. посіб. Київ: Олан, 2004. 312 с.

Андріїв В. В. Страхові допомоги у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 2. С. 199-201.

Стрепко В. Л. Про види допомог за правом соціального забезпечення. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 4. С. 190-192.

References

Syrota I. M. Pravo social'nogo zabezpechennja v Ukrai'ni: pidruchnyk. Harkiv: Odissej, 2001. 384 s.

Pravo social'nogo zabezpechennja Ukrai'ny: navch. posib. / za red. S. M. Synchuk. Kyi'v: Znannja, KOO, 2003. 306 s.

Stashkiv B. I. Teorija prava social'nogo zabezpechennja: navch. posib. Kyi'v: Znannja, 2005. 405 s.

Jaroshenko I. S. Pravo social'nogo zabezpechennja: navch. posib. Kyi'v: KNEU, 2005. 232 s.

Bolotina N. B. Pravo social'nogo zahystu: stanovlennja i rozvytok v Ukrai'ni. Kyi'v: Znannja, 2005. 381 s.

Dudkin A. S. Social'naja pomoshh' kak forma obshhestvennyh otnoshenij (social'no-filosofskij aspekt): diss. ... kand. filos. nauk: 09.00.11. Penza, 2006. 213 s.

Panchenko V. Ju. O ponjatii social'noj pomoshhi v sovremennom obshhestve. SOCIS. 2012. № 5. S. 13-18.

Tarasenko V. S. Ponjattja ta vydy social'nyh dopomog. Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu. 2014. Vyp. 2. S. 121-126.

Bojko M. D. Pravo social'nogo zabezpechennja Ukrai'ny: navch. posib. Kyi'v: Olan, 2004. 312 s.

Andrii'v V. V. Strahovi dopomogy u systemi zagal'noobov’jazkovogo derzhavnogo social'nogo strahuvannja. Porivnjal'no-analitychne pravo. 2013. № 2. S. 199-201.

Strepko V. L. Pro vydy dopomog za pravom social'nogo zabezpechennja. Porivnjal'no-analitychne pravo. 2015. № 4. S. 190-192.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.