ПРОЗОРІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД І ПРАКТИКА УКРАЇНИ

Ірина Миколаївна Сопілко, Ярослав Олександрович Корчак

Анотація


Мета: висвітлення з урахуванням досвіду іноземних країн важливості забезпечення прозорості фінансування політичної діяльності, а також виокремлення основних проблем реалізації вітчизняних норм про політичне фінансування. Методи дослідження: аналіз, вивчення і порівняння особливостей забезпечення прозорості фінансування політичної діяльності на досвіді іноземних країн та України. Результати: визначено місце та роль фінансування політичної діяльності для розвитку суспільства і держави, виокремлено найбільш актуальні проблеми щодо забезпечення прозорості фінансування політичної діяльності та надано оцінку основним критеріям виникнення таких проблем. З’ясовано, що проблеми забезпечення прозорості фінансування політичної діяльності не є одиничними для України, а мають глобальний характер для більшості країн світу. Відтак, розробка єдиних, діючих положень відносно забезпечення прозорості фінансування політичної діяльності тривають і досі. Обговорення: визначення найбільш актуальних проблем забезпечення прозорості фінансування політичної діяльності та формування пропозиції щодо їх усунення.


Ключові слова


політична діяльність; політичні партії; корупція; фінансування політичної діяльності

Посилання


Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2365-ІІІ (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/2365-14.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції: Закон України від 8 жовт. 2015 р. № 731-VIII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/ laws/show/731-19. https://doi.org/10.18411/b-2016-047

Про загальні правила боротьби з корупцією при фінансуванні політичних партій і виборчих кампаній: Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи державам-членам від 8 квіт. 2003 р. № Rec(2003)4. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_867.

Моніторинговий звіт щодо діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції в частині забезпечення законності та прозорості полiтичних фінансів (станом на 1 квіт. 2018 р.) / [М.І. Хавронюк, О.А. Банчук, М.Л. Середа, О.О. Сорока, Д.О. Калмиков]; за ред. Д.О. Калмикова. Київ: Москаленко О.М., 2018. 151 с.

Посібник для політичних партій з політичного фінансування / Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) в Україні. 2018. 164 с.

Справочное пособие по надзору за политическим финансированием для тренинга по выявлению нарушений и правоприменению (TIDE); за ред. М. Омана. Киев: Международный фонд избирательных систем (IFES), 2013. 264 c.

References

Pro politychni partii' v Ukrai'ni: Zakon Ukrai'ny vid 5 kvit. 2001 r. № 2365-III (iz zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2365-14.

Pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai'ny shhodo zapobigannja i protydii' politychnij korupcii': Zakon Ukrai'ny vid 8 zhovt. 2015 r. № 731-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/731-19.

Pro zagal'ni pravyla borot'by z korupcijeju pry finansuvanni politychnyh partij i vyborchyh kampanij: Rekomendacija Komitetu ministriv Rady Jevropy derzhavam-chlenam vid 8 kvit. 2003 r. № Rec(2003)4. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/994_867.

Monitoryngovyj zvit shhodo dijal'nosti Nacional'nogo agentstva z pytan' zapobigannja korupcii' v chastyni zabezpechennja zakonnosti ta prozorosti politychnyh finansiv (stanom na 1 kvit. 2018 r.) / [M.I. Havronjuk, O.A. Banchuk, M.L. Sereda, O.O. Soroka, D.O. Kalmykov]; za red. D.O. Kalmykova. Kyi'v: Moskalenko O.M., 2018. 151 s.

Posibnyk dlja politychnyh partij z politychnogo finansuvannja / Mizhnarodna fundacija vyborchyh system (IFES) v Ukrai'ni. 2018. 164 s.

Spravochnoe posobie po nadzoru za politicheskim finansirovaniem dlja treninga po vyjavleniju narushenij i pravoprimeneniju (TIDE); za red. M. Omana. Kiev: Mezhdunarodnyj fond izbiratel'nyh sistem (IFES), 2013. 264 c.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.