ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ

Ірина Миколаївна Сопілко, Ілона Володимирівна Головня

Анотація


Мета: у статті автори досліджують сучасні способи забезпечення законності та правопорядку. Методи дослідження: під час написання статті використовувались методи аналізу та синтезу. Використаний компаративний метод дослідження. Результати: автори акцентують увагу на теоретичних підходах визначення законності та правопорядку. Автори погоджуються із думкою науковців про потребу реального дотримання законів усім прошарками суспільства. Обговорення: окремо, авторами акцентується увага на переосмисленні законності та правопорядку в Україні.


Ключові слова


забезпечення; права людини; законність; правопорядок; правосвідомість; громадянське суспільство

Посилання


Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. Київ: Юридична думка, 2012. С. 716-720.

Гладкий С.О. Правовий нігілізм як об’єкт правового самопізнання. Форум права. 2014. № 3. С. 69-73.

Горбалінський В.В. Судова помилка в адміністративному судочинстві: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Національний авіаційний університет. Київ, 2015. С. 8-9.

Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. М.І. Козюбри. Київ: Ваіте, 2015. 365 с.

Колпаков В.К., Гордєєв В.В., Сопілко І.М. та ін. Процесуальний примус в адміністративній відповідальності: монографія. Харків: Харків юридичний, 2011. 318 с.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Крыжановский А.Ф. Право и правопорядок: взаиморазверстка правовых категорий. Актуальні проблеми держави і права. Вип. 45 А437 / редкол.: С.В. Ківалов (гол. ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. Одеса: Юридична література, 2009. 404 с.

Ленівський Р.В. Сутність адміністративно-правових засобів забезпечення законності і правопорядку в Україні та їх систематизація. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. Вип. 6. С. 79-82.

Малютіна І.П. Філософсько-правові аспекти дефініцій закон і законність у часовій ретроспективі. Юридична наука. 2012. № 6. С. 146-152. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2012_6_15.8

Мінченко О.В Теоретико-методологічні аспекти праворозуміння законності. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2012. № 1 (22). С. 23-26.

Пархоменко Н.М. Конституційна законність як мета, вимога та правовий режим: теоретичні аспекти. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 38.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підруч. Київ: Алерта; ЦУЛ, 2011. С. 454-499.

Сопілко І.М., Ленівський Р.В. Адміністративно-провові засоби забезпечення законності і правопорядку в Україні: монографія. Київ: НАУ, 2018. 231 с.

Сучасна правова енциклопедія / О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко, та ін.; за заг. ред. О.В. Зайчука. Ін-т законодавства Верховної Ради України. Київ: Юрінком Інтер, 2010. C. 121.

Філик Н.В. Державно-правові засади громадянського суспільства: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Київ, 2004. 20 с.

Хомишин І.Ю. Правовий механізм забезпечення правопорядку на місцевому рівні. Митна справа. 2012. № 2 (80). Ч. 2. Кн. 2. С. 404-408.

Шай Р.Я. Правопорядок і законність як ознаки правової держави. URL: http://science2016.lp.edu.ua/sites/default/files/Full_text_of_% 20papers/vnulpurn_2014_801_23.pdf 13

References

Velykyj encyklopedychnyj jurydychnyj slovnyk / za red. Ju.S. Shemshuchenka. Kyi'v: Jurydychna dumka, 2012. S. 716-720.

Gladkyj S.O. Pravovyj nigilizm jak ob’jekt pravovogo samopiznannja. Forum prava. 2014. № 3. S. 69-73.

Gorbalins'kyj V.V. Sudova pomylka v administratyvnomu sudochynstvi: dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.07. Nacional'nyj aviacijnyj universytet. Kyi'v, 2015. S. 8-9.

Zagal'na teorija prava: pidruchnyk / za zag. red. M.I. Kozjubry. Kyi'v: Vaite, 2015. 365 s.

Kolpakov V.K., Gordjejev V.V., Sopilko I.M. ta in. Procesual'nyj prymus v administratyvnij vidpovidal'nosti: monografija. Harkiv: Harkiv jurydychnyj, 2011. 318 s.

Konstytucija Ukrai'ny. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. 1996. № 30. St. 141.

Kryzhanovskij A.F. Pravo i pravoporjadok: vzaimorazverstka pravovyh kategorij. Aktual'nі problemi derzhavi і prava. Vip. 45 A437 / redkol.: S.V. Kіvalov (gol. red.) ta іn.; vіdp. za vip. Ju.M. Oborotov. Odesa: Juridichna lіteratura, 2009. 404 s.

Lenivs'kyj R.V. Sutnist' administratyvno-pravovyh zasobiv zabezpechennja zakonnosti i pravoporjadku v Ukrai'ni ta i'h systematyzacija. Aktual'ni problemy vitchyznjanoi' jurysprudencii'. 2016. Vyp. 6. S. 79-82.

Maljutina I.P. Filosofs'ko-pravovi aspekty definicij zakon i zakonnist' u chasovij retrospektyvi. Jurydychna nauka. 2012. № 6. S. 146-152. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ jnn_2012_6_15.8

Minchenko O.V Teoretyko-metodologichni aspekty pravorozuminnja zakonnosti. Naukovi praci Nacional'nogo aviacijnogo universytetu. Serija «Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». 2012. № 1 (22). S. 23-26.

Parhomenko N.M. Konstytucijna zakonnist' jak meta, vymoga ta pravovyj rezhym: teoretychni aspekty. Al'manah prava. 2012. Vyp. 3. S. 38.

Skakun O.F. Teorija derzhavy i prava: pidruch. Kyi'v: Alerta; CUL, 2011. S. 454-499.

Sopilko I.M., Lenivs'kyj R.V. Administratyvno-provovi zasoby zabezpechennja zakonnosti i pravoporjadku v Ukrai'ni: monografija. Kyi'v: NAU, 2018. 231 s.

Suchasna pravova encyklopedija / O.V. Zajchuk, O.L. Kopylenko, N.M. Onishhenko, ta in.; za zag. red. O.V. Zajchuka. In-t zakonodavstva Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. Kyi'v: Jurinkom Inter, 2010. S. 121.

Filyk N.V. Derzhavno-pravovi zasady gromadjans'kogo suspil'stva: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.01. Kyi'v, 2004. 20 s.

Homyshyn I.Ju. Pravovyj mehanizm zabezpechennja pravoporjadku na miscevomu rivni. Mytna sprava. 2012. № 2 (80). Ch. 2. Kn. 2. S. 404-408.

Shaj R.Ja. Pravoporjadok i zakonnist' jak oznaky pravovoi' derzhavy. URL: http://science2016.lp.edu.ua/sites/default/files/Full_text_of_% 20papers/vnulpurn_2014_801_23.pdf 13


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.