ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Сергій Володимирович Діденко, Роман Сейранович Мкртчян

Анотація


Мета: у статті розкривається теорія та історія адміністративних послуг в Україні та ознаки. Методи дослідження: історичний, порівняльного аналізу, синтезу, пізнавально-аналітичний та ін. Результати: з’ясовано історичні аспекти та сучасний стан адміністративних послуг в Україні. Обговорення: необхідність удосконалення інституту адміністративних послуг в Україні.


Ключові слова


адміністративні послуги; публічно-сервісна складова; демократизація; вдосконалення; теорія; історія

Посилання


Авер’янов В. Реформування українського адміністративного права: черговий етап. Право України. 2000. № 7. С. 6-8.

Афанасьєв К.К. Адміністративні послуги: навч. посіб. Луганськ: РВВЛДУВС, 2010. С. 128.

Бесчастний В.М., Мердова О.М. Адміністративні послуги у системі публічного управління. Менеджер. 2015. № 1. С. 58-64. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/Nzhm_2015_1_11

Білоус В.Т., Буханевич О.М. Деякі питання становлення інституту адміністративних послуг в Україні на підзаконному рівні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 837. С. 23-28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_5

Демський Е.Ф. Адміністративні послуги та їх юридична природа. Юридична наука. 2011. № 1. С. 79-86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ jnn_2011_1_13

Записний Д.Ю. Історія становлення та розвитку системи надання адміністративних послуг в Україні. Аспекти публічного управління. 2016. № 8. С. 16-24. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ aplup_2016_8_4

Ліпенцев А.В., Жук Ю.М. Адміністративні послуги в Україні: поняття та сутність. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 42. С. 140–149. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ efdu_ 2015_42_17

Ославський М.І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади: навч. посіб. Київ: Знання, 2009. С. 233.

Писаренко Г.М. Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2006. 196 с.

Писаренко Г.М. Запровадження доктрини адміністративних послуг в Україні. Митна справа. № 6. 2005. С. 80-83.

Про адміністративні послуги: Закон України від 6 верес. 2012 р. № 5203-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 лип. 1998 р. № 810/98. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 810/98.

Телицька В.А. Адміністративні послуги, що надаються органами місцевої влади: визначення поняття та сутності / Інновації у державному управлінні: сис-темна інтеграція освіти, науки, практики: матер. наук.-практ. конф. за міжн. уч. (27 трав. 2011 р., м. Київ): у 2 т. Т. 2. Київ: [б. в.], 2011. С. 49–51. https://doi.org/10.26697/9786177089000.2017.85

Тимощук В. Адміністративні послуги: посібник / Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». Київ: ТОВ «Софія-A», 2012. 104 с.

References

Aver’janov V. Reformuvannja ukrai'ns'kogo administratyvnogo prava: chergovyj etap. Pravo Ukrai'ny. 2000. № 7. S. 6-8.

Afanas'jev K.K. Administratyvni poslugy: navch. posib. Lugans'k: RVVLDUVS, 2010. S. 128.

Beschastnyj V.M., Merdova O.M. Administratyvni poslugy u systemi publichnogo upravlinnja. Menedzher. 2015. № 1. S. 58-64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_ 2015_1_11

Bilous V.T., Buhanevych O.M. Dejaki pytannja stanovlennja instytutu administratyvnyh poslug v Ukrai'ni na pidzakonnomu rivni. Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika». Jurydychni nauky. 2016. № 837. S. 23-28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vnulpurn_2016_837_5

Dems'kyj E.F. Administratyvni poslugy ta i'h jurydychna pryroda. Jurydychna nauka. 2011. № 1. S. 79-86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ jnn_2011_1_13

Zapysnyj D.Ju. Istorija stanovlennja ta rozvytku systemy nadannja administratyvnyh poslug v Ukrai'ni. Aspekty publichnogo upravlinnja. 2016. № 8. S. 16-24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ aplup_2016_8_4

Lipencev A.V., Zhuk Ju.M. Administratyvni poslugy v Ukrai'ni: ponjattja ta sutnist'. Efektyvnist' derzhavnogo upravlinnja. 2015. Vyp. 42. S. 140–149. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_ 2015_ 42_17

Oslavs'kyj M.I. Vykonavcha vlada v Ukrai'ni: organizacijno-pravovi zasady: navch. posib. Kyi'v: Znannja, 2009. S. 233.

Pysarenko G.M. Administratyvni poslugy v Ukrai'ni: organizacijno-pravovi aspekty: dys. ... kand. juryd. nauk: 12.00.07. Odesa, 2006. 196 s.

Pysarenko G.M. Zaprovadzhennja doktryny administratyvnyh poslug v Ukrai'ni. Mytna sprava. № 6. 2005. S. 80-83.

Pro administratyvni poslugy: Zakon Ukrai'ny vid 6 veres. 2012 r. № 5203-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

Pro zahody shhodo vprovadzhennja Koncepcii' administratyvnoi' reformy v Ukrai'ni: Ukaz Prezydenta Ukrai'ny vid 22 lyp. 1998 r. № 810/98. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/810/98.

Telyc'ka V.A. Administratyvni poslugy, shho nadajut'sja organamy miscevoi' vlady: vyznachennja ponjattja ta sutnosti / Innovacii' u derzhavnomu upravlinni: systemna integracija osvity, nauky, praktyky: mater. nauk.-prakt. konf. za mizhn. uch. (27 trav. 2011 r., m. Kyi'v): u 2 t. T. 2. Kyi'v: [b. v.], 2011. S. 49–51.

Tymoshhuk V. Administratyvni poslugy: posibnyk / Shvejcars'ko-ukrai'ns'kyj proekt «Pidtrymka decentralizacii' v Ukrai'ni – DESPRO». Kyi'v: TOV «Sofija-A», 2012. 104 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.