ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Леонід Михайлович Бєлкін, Юлія Леонідівна Юринець

Анотація


Мета: на конкретних прикладах українського законотворення досліджуються небезпеки порушення конституційних прав громадян у процесі формальної імплементації «європейських» норм. Методи дослідження: документального аналізу і синтезу, порівняльного аналізу, об’єктивної істини, пізнавально-аналітичний та ін. Результати: на конкретних прикладах законотворчості останніх часів показані практичні небезпеки для прав громадян формальної імплементації «європейських» норм у законодавство України. Обговорення: зазначена «адаптація» дискредитує європейський вибір України та адаптацію законодавства України до acquis communautaire ЄС.


Ключові слова


acquis communautaire ЄС; адаптація; конституційні права громадян; перевірка на конституційність

Посилання


Юринець Ю.Л., Бєлкін Л.М. Теоретико-правові проблеми забезпечення конституційних прав громадян у процесі адаптації законодавства України до acquis communautaire Європейського Союзу. Наукові праці Національного авіаційного університету: Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право». 2018. № 3 (48). С. 97-102. https://doi.org/10.20535/ 2307-5651.14.2017.108713

Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання / пер з нім. Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов; відп. ред. О. Сироїд. 2-ге вид., перероб. та допов. Київ: К.І.С., 2009. 552 с.

Моца А. Щодо окремих питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Геополітика України: історія і сучасність. 2016. Вип. 1 (16). С. 166-176. https://doi.org/10.24144/ 2078-1431.2017.2(19).197-217

Бєлкін Л.М., Юринець Ю.Л. Забезпечення конституційних прав громадян у процесі адаптації права України до acquis communautaire ЄС. Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 3-4 серпня 2018 р. Xарків: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2018. С. 22-26. https://doi.org/10.26697/9786177089017.2018.238

Брацук І.З. Теоретико-правові засади імплементації права Європейського Союзу в національне право держав-членів: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 230 с.

Муравйов В.І. Реалізація норм права Європейського Союзу у внутрішніх правопорядках держав-членів. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2013. № 1086. С. 58-64.

Макаров М.А. Судовий контроль у кримінальному процесі: теоретичні та правові основи: автореф. дис… д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09. Київ, 2018. 38 с.

Козка О. Новий закон про фінмоніторинг: ще один крок до міжнародних стандартів. Фінансовий моніторинг. 2014. № 12. URL: http://drive.expert-fm.com/ docs/fm-law-2015-changes.pdf

Редзюк Є. Сквіз-аут фондового ринку. Дзеркало тижня. 06.07.2018. URL: https://dt.ua/ finances/skviz-aut-fondovogo-rinku-282438_.html

Бєлкін Л.М. Проблеми реалізації процедури squise-out: судді поки не у захваті. Інтернаука. Серія: «Юридичні науки». 2018. № 5. URL: https://www.inter-nauka.com/ua/ issues/ law2018/5/4022/. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-5-4022

Морозов Є. Контрагент з ознаками фіктивності… що робити платнику податків??? ЛІГА.Блоги. 22.05.2017. URL: http://blog.liga.net/ user/emorozov/ article/27055

References

Yurinets Yu.L., Belkin L.M. Teoretiko-pravovi problemi zabezpechennya konstitutsiynih prav gromadyan u protsesi adaptatsiyi zakonodavstva Ukrayini do acquis communautaire Evropeyskogo Soyuzu. Naukovi pratsi Natsionalnogo aviatsiynogo universitetu: Seriya «Yuridichniy visnik. Povitryane i kosmichne pravo». 2018. № 3 (48). S. 97-102.

Shmidt-Assmann E. Zagalne administrativne pravo yak ideya vregulyuvannya / per z nim. G. Rizhkov, I. Soyko, A. Bakanov; vidp. red. O. Siroyid. – 2-ge vid., pererob. ta dopov. Kyi'v: K.I.S., 2009. 552 s.

Motsa A. Schodo okremih pitan adaptatsiyi zakonodavstva Ukrayini do zakonodavstva ES. Geopolitika Ukrayini: istoriya i suchasnist. 2016. Vip. 1 (16). S. 166-176.

Belkin L.M., Yurinets Yu.L. Zabezpechennya konstitutsiynih prav gromadyan u protsesi adaptatsiyi prava Ukrayini do acquis communautaire ES. Natsionalni ta mizhnarodni standarti suchasnogo derzhavotvorennya: tendentsiyi ta perspektivi rozvitku: mizhnarodna naukovo-praktichna konferentsiya, m. Harkiv, 3-4 serpnya 2018 r. Harkiv: Shidnoukrayinska naukova yuridichna organizatsiya, 2018. S. 22-26.

Bratsuk I.Z. Teoretiko-pravovi zasadi implementatsiyi prava Evropeyskogo Soyuzu v natsionalne pravo derzhav-chleniv: monografiya. Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2016. 230 s.

Muravyov V.I. Realizatsiya norm prava Evropeyskogo Soyuzu u vnutrishnih pravoporyadkah derzhav-chleniv. Visnik Harkivskogo natsionalnogo universitetu imeni V.N. Karazina. 2013. № 1086. S. 58-64.

Makarov M.A. Sudoviy kontrol u kriminal-nomu protsesi: teoretichni ta pravovi osnovi: avtoref. dis… d-ra yurid. nauk: spets. 12.00.09. Kyi'v, 2018. 38 s.

Kozka O. Noviy zakon pro finmonitoring: sche odin krok do mizhnarodnih standartiv. Finansoviy monitoring. 2014. № 12. URL: http://drive.expert-fm.com/docs/fm-law-2015-changes.pdf

Redzyuk E. Skviz-aut fondovogo rinku. Dzerkalo tizhnya. 06.07.2018. URL: https://dt.ua/ finances/skviz-aut-fondovogo-rinku-282438_.html

Belkin L.M. Problemi realizatsiyi protseduri squise-out: suddi poki ne u zahvati. Internauka. Seriya: «Yuridichni nauki». 2018. № 5. URL: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/ law2018/5/4022/

Morozov E. Kontragent z oznakami fiktivnosti… scho robiti platniku podatkiv??? LIGA.Blogi. 22.05.2017. URL: http://blog.liga.net/ user/emorozov/ article/27055


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.