ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ У ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Марія Миколаївна Коба

Анотація


Мета: у статті аналізуються теоретико-правові проблеми поняття правової культури, розкриваються основні методологічні підходи до його розуміння. Методи дослідження: у роботі використано діалектичний метод пізнання, загально-наукові та спеціально-юридичні методи. Результати: узагальнено підсумки осмислення поняття правової культури у історичному дискурсі та сучасній юридичній науці; виокремлено та розкрито сутність найбільш популярних методологічних підходів до розуміння правової культури. Здобуто висновок, що правова культура є складним і багатовимірним феноменом, тому застосування якогось одного із підходів до її розуміння не розкриває її сутності. Обґрунтовано доцільність використання комплексного підходу, який інтегрує найбільш суттєві характеристики поняття правової культури. Обговорення: пошук нових раціональних шляхів пізнання предмету правової культури та способів і методів підвищення її рівня за сучасних умов.


Ключові слова


правова культура; поняття правової культури; розуміння правової культури; методологічний підхід; теоретико-правове дослідження; юриспруденція; юридична наука

Посилання


Власенко В.П. Генезис поняття «правова культура» у працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Часопис Академії адвокатури України. 2010. № 9. С. 1-9.

Каминская В.И., Ратинов А.Р. Правосознание как элемент правовой культуры. Правовая культура и вопросы правового воспитания: сборн. науч. труд. Москва, 1974. С. 342-346.

Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х т. Москва: Юридическая литература, 1981. Т. 1. 360 с.

Скуратівський А.В. Формування та розвиток правової культури в українському суспільстві (філософсько-правовий аналіз): дис. … канд. юрид. наук. Київ, Нац. академія внутр. справ. 2004. 211 с.

Смирнов В.В. Правовая культура: теоретико-методологическая эволюция и практика. Труды института государства и права РАН. 2007. № 7. С. 155-164.

Бачинський Тарас. Правова культура: деякі сучасні підходи до її розуміння. Юридична Україна. 2011. № 8. С. 16-20.

Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: монографія / за ред. проф. Ю.П. Битяка, І.В. Яков’юка. Харків: Право. 2007. 248 с.

Загальна теорія держави та права / за ред. В.В. Копейчикова. Київ: Юрінком Інтер, 2000. 320 с.

Сербін Р.А. Правова культура – важливий фактор розбудови правової держави: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Нац. акад. внутр. справ України. Київ, 2003. 18 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (відпов. ред.) та ін. Київ: Укр. енцикл., 2003. Т. 5. П-С. 736 с.

References

Vlasenko V.P. Genezys ponjattja «pravova kul'tura» u pracjah vitchyznjanyh ta zarubizhnyh vchenyh. Chasopys Akademii' advokatury Ukrai'ny. 2010. № 9. S. 1-9.

Kaminskaja V.I., Ratinov A.R. Pravosoznanie kak jelement pravovoj kul'tury. Pravovaja kul'tura i voprosy pravovogo vospitanija: sborn. nauch. trud. Moskva, 1974. S. 342-346.

Alekseev S.S. Obshhaja teorija prava: v 2-h t. Moskva: Juridicheskaja literatura, 1981. T. 1. 360 s.

Skurativs'kyj A.V. Formuvannja ta rozvytok pravovoi' kul'tury v ukrai'ns'komu suspil'stvi (filosofs'ko-pravovyj analiz): dys. … kand. juryd. nauk. Kyi'v, Nac. akademija vnutr. sprav. 2004. 211 s.

Smirnov V.V. Pravovaja kul'tura: teoretiko-metodologicheskaja jevoljucija i praktika. Trudy instituta gosudarstva i prava RAN. 2007. № 7. S. 155-164.

Bachyns'kyj Taras. Pravova kul'tura: dejaki suchasni pidhody do i'i' rozuminnja. Jurydychna Ukrai'na. 2011. № 8. S. 16-20.

Pravova kul'tura v umovah stanovlennja gromadjans'kogo suspil'stva: monografija / za red. prof. Ju.P. Bytjaka, I.V. Jakov’juka. Harkiv: Pravo. 2007. 248 s.

Zagal'na teorija derzhavy ta prava / za red. V.V. Kopejchykova. Kyi'v: Jurinkom Inter, 2000. 320 s.

Serbin R.A. Pravova kul'tura – vazhlyvyj faktor rozbudovy pravovoi' derzhavy: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.01. Nac. akad. vnutr. sprav Ukrai'ny. Kyi'v, 2003. 18 s.

Jurydychna encyklopedija: v 6 t. / redkol.: Ju.S. Shemshuchenko (vidpov. red.) ta in. Kyi'v: Ukr. encykl., 2003. T. 5. P-S. 736 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.