ТЕОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

Іван Лук'янович Бородін

Анотація


Мета: аналіз заходів адміністративного примусу, які застосовуються в діяльності органів державного управління, є актуальним на сучасному етапі становлення правової, соціальної держави. В процесі реалізації конституційних прав та свобод людини і громадянина, охорони громадського порядку і громадської безпеки держава має право і обов’язок, у разі необхідності, в межах закону, застосовувати певні обмеження прав і свобод суб’єктів публічного управління. Тому приведення заходів примусу держави у відповідність до демократичних, сучасних вимог і стандартів цивілізованих країн є на сьогодні першочерговим завданням юридичної науки та практики. Методи: феноменологічний; порівняльно-правовий; соціологічний; логічний; діалектичний. Результати: запропоновані основоположні критерії щодо розуміння змісту адміністративного примусу, як правового явища, мають слугувати розвитку наукової думки в заданій парадигмі, стати, у відповідній мірі, основою для подальшої розробки та вдосконалення адміністративного законодавства, що визначає правосуб’єктність осіб, учасників правовідносин, в процесі застосування засобів адміністративного примусу. Обговорення: проблематики змісту адміністративного примусу здійснюється у контексті концептуально нових поглядів, що обумовлюють зміни організаційно-правових засад функціонування органів публічного управління, створення необхідних умов для налагодження відносин між суб’єктами публічного управління на засадах партнерства, удосконалення методів та засобів забезпечення прав і свобод людини і громадянина, охорони громадського порядку і громадської безпеки.


Ключові слова


суб’єкти публічного управління; закон; підзаконні нормативні акти; заходи примусу; посадові особи; правопорушення; громадський порядок; правовідносини; процесуальний порядок

Посилання


Еропкин М.И. Административное принуждение / в сб. «Методы и формы государственного управления». М., 1977. С. 105-128. https://doi.org/10.7256/2454-0765.2017.2.18651

Коломоєць Т.О. Адміністративний примус в публічному управлінні України: теорія, досвід та практика реалізації: дис. д-ра юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2005. 455 с.

Комзюк А.Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції України: дис. д-ра юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2002. 408 с.

Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 528 с.

Гришина Н.В. Сутність адміністративно-запобіжних заходів, їх місце в системі адміністративного примусу. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2014. Вип. 18. С. 90-93.

Бахрах Д.Н. Советское законодательство об административной ответственности. Пермь, 1969. 257 с.

Легка О.В. Імплементація міжнародних стандартів адміністративної відповідальності у законодавство України: монографія. Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2017. 454 с.

Бахрах Д.Н. Административное право: учебник для вузов. Москва: БЕК, 1996. 368 с.

References

Eropkin M.I. Administrativnoe prinuzhdenie / v sb. «Metody i formy gosudarstvennogo upravlenija». M., 1977. S. 105-128.

Kolomojec' T.O. Administratyvnyj prymus v publichnomu upravlinni Ukrai'ny: teorija, dosvid ta praktyka realizacii': dys. d-ra juryd. nauk: 12.00.07. Zaporizhzhja, 2005. 455 s.

Komzjuk A.T. Administratyvnyj prymus v pravoohoronnij dijal'nosti milicii' Ukrai'ny: dys. d-ra juryd. nauk: 12.00.07. Harkiv, 2002. 408 s.

Kolpakov V.K. Administratyvno-deliktnyj pravovyj fenomen: monografija. Kyi'v: Jurinkom Inter, 2004. 528 s.

Gryshyna N.V. Sutnist' administratyvno-zapobizhnyh zahodiv, i'h misce v systemi administratyvnogo prymusu. Visnyk Harkivs'kogo nacional'nogo universytetu im. V.N. Karazina. Serija «Pravo». 2014. Vyp. 18. S. 90-93.

Bahrah D.N. Sovetskoe zakonodatel'stvo ob administrativnoj otvetstvennosti. Perm', 1969. 257 s.

Legka O.V. Implementacija mizhnarodnyh standartiv administratyvnoi' vidpovidal'nosti u zakonodavstvo Ukrai'ny: monografija. Kyi'v: Mizhregional'na Akademija upravlinnja personalom, 2017. 454 s.

Bahrah D.N. Administrativnoe pravo: uchebnik dlja vuzov. Moskva: BEK, 1996. 368 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.