РОЗВИТОК АВІАКОСМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Наталія Володимирівна Жмур

Анотація


Мета: визначити передумови та перспективи розвитку авіакосмічної промисловості України. Методи дослідження: у роботі застосовувались загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: досліджено та проаналізовано розвиток авіакосмічної промисловості. Оцінка рівня фінансування та визначення можливих шляхів вдосконалення підходів до забезпечення ефективного фінансування підприємств авіакосмічної галузі України. Обговорення: перспективи розвитку авіаційної та космічної промисловості, вдосконалення фінансування підприємств.


Ключові слова


авіаційна та космічна промисловість; машинобудування; літаки; космічна галузь; авіаційна галузь

Посилання


Алексєєв Ю.А. Рівень розвитку космічної галузі України відповідає світовому. Image.ua: міжнародний діловий журнал. 2011. № 2. С. 16-19.

Бурлака Г.Г. Наукомісткі виробництва. Київ: Манускрипт, 1995. 168 с.

Палагін О.В., Сенченко В.В., Соловйов В.П. Особливості організації процесів створення і просування інновацій на основі сучасних інформаційних технологій. Інтелектуальна власність. 2004. № 9. С. 31-34.

Савин В.С. Авиация в Украине: очерки истории. Харьков: Основа, 1995. 264 с.: ил. Библиогр.: с. 248-251.

Бухун Ю.В. Шляхи формування механізму інвестиційного забезпечення відтворювальних процесів в космічній галузі. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2015. № 12. С. 121-128. https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.13679

Бухун Ю.В. Особливості фінансування космічної галузі в Україні. Вісник економіки, транспорту і промисловості. 2013. Вип. 42. С. 206-210. https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i59.113611

Горбулін В.П., Шевцов А.І. Збереження статусу ракетно-космічної держави – націона-льне завдання України. Стратегічні пріоритети. 2008. № 7 (6). С. 144-152.

References

Aleksjejev Ju.A. Riven' rozvytku kosmichnoi' galuzi Ukrai'ny vidpovidaje svitovomu. Image.ua: mizhnarodnyj dilovyj zhurnal. 2011. № 2. S. 16-19.

Burlaka G.G. Naukomistki vyrobnyctva. Kyi'v: Manuskrypt, 1995. 168 s.

Palagin O.V., Senchenko V.V., Solovjov V.P. Osoblyvosti organizacii' procesiv stvorennja i prosuvannja innovacij na osnovi suchasnyh informacijnyh tehnologij. Intelektual'na vlasnist'. 2004. № 9. S. 31-34.

Savin V.S. Aviacija v Ukraine: ocherki istorii. Har'kov: Osnova, 1995. 264 s.: il. Bibliogr.: s. 248-251.

Buhun Ju.V. Shljahy formuvannja mehanizmu investycijnogo zabezpechennja vidtvorjuval'nyh procesiv v kosmichnij galuzi. Ekonomichnyj visnyk Nacional'nogo tehnichnogo universytetu Ukrai'ny «Kyi'vs'kyj politehnichnyj instytut». 2015. № 12. S. 121-128.

Buhun Ju.V. Osoblyvosti finansuvannja kosmichnoi' galuzi v Ukrai'ni. Visnyk ekonomiky, transportu i promyslovosti. 2013. Vyp. 42. S. 206-210.

Gorbulin V.P., Shevcov A.I. Zberezhennja statusu raketno-kosmichnoi' derzhavy – nacional'ne zavdannja Ukrai'ny. Strategichni priorytety. 2008. № 7 (6). S. 144-152.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.