ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЮРИДИЧНУ ПРОФЕСІЮ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк

Анотація


Мета: узагальнивши результати ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Юриспруденція в сучасному інформаційному просторі», проаналізувати фактори впливу на майбутнє юридичної професії і розкрити роль вищого юридичного навчального закладу у підготовці компетентного, конкурентоспроможного юриста, здатного відповідати вимогам та потребам суспільства в умовах сучасного інформаційного простру. Методи: для досягнення мети дослідження були використані загально- та конкретно-наукові (спеціальні) методи. Використання цих методів дало можливість проаналізувати фактори впливу на майбутнє юридичної професії. Результати: робота над формування системи юридичної освіти та науки, безумовно, повинна відбуватися завдяки консолідованим зусиллям як академічної спільноти, так і роботодавців, ринку праці, органів державної влади – всіх тих, хто в тій чи іншій мірі залучений до вирішення цього питання. Подальший розвиток юридичної науки та освіти на сучасному етапі безпосередньо пов’язаний із необхідністю розв’язання практичних завдань, що постають перед суспільством та державою в сучасних умовах інформаційного простору, удосконаленням законодавства, активізацією досліджень, спрямованих на розв’язання конкретних проблем у різних галузях права, які пов’язані із особливостями цифрової епохи. Обговорення: автори пропонують удосконалення навчальногох поцесу, планів та програм відповідно до міжнародних освітніх стандартів. Щодо юридичної науки, то варто перейти від збільшення кількісних показників в оцінці наукових досягнень, до нових моделей та технологій створення та розповсюдження журналів; наукометричних інструментів оцінки наукових досліджень; цифрової підтримки наукових надбань та створення і використання наукових електронних ресурсів.


Ключові слова


юрист; інформаційний простір; інформаційне суспільство; законодавство; фактори; майбутнє; зміни; рішення; компетентності; правосуддя

Посилання


Юрист майбутнього – студентська науково-дослідна робота як фактор впливу на професійну підготовку // Сучасні виклики юридичної освіти в університетському просторі: монографія / І.М. Сопілко, М.О. Дей та ін. – Тернопіль: Вектор, 2018. – 338 с.

Родюк Анна. І до ворожки не ходи: майбутнє юридичної професії // Юридична газета. 13 вересня 2016: веб-сайт. URL: http://yur-gazeta.com/publications/actual/i-do-vorozhki-ne-hodi-maybutne-yuridichnoyi-profesiyi.html

Ричард Сасскинд. Есть ли у юристов будущее?: веб-сайт. URL: https://ru.bookmate.com/ books/CG7Q1pdc

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 р. «Про Доктрину інформаційної безпеки України»: Указ Президента України від 25.02.2017 р. № 47/2017: веб-сайт. URL: https://www.president. gov.ua/documents/472017-21374

Калюжний Р.А. Теоретико-методологічні засади реалізації права на інформацію в правовій системі України // Юриспруденція в сучасному інформаційному просторі: [Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 1 березня 2019 р.] Том 1. – Тернопіль: Век-тор, 2019. – 394 с. С. 67-69.

Копиленко О.Л. Міжнародно-правовий досвід протидії корупції // Юриспруденція в сучасному інформаційному просторі: [Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 1 березня 2019 р.] Том 1. – Тернопіль: Вектор, 2019. – 394 с. С. 74-78

References

Yurist maybutnogo – studentska naukovo-doslidna robota yak faktor vplivu na profesiynu pidgotovku // Suchasni vikliki yuridichnoyi osviti v universitetskomu prostori: monografiya / I.M. Sopilko, M.O. Dey ta in. – Ternopil: Vektor, 2018. – 338 s.

Rodyuk Anna. I do vorozhki ne hodi: maybutne yuridichnoyi profesiyi // Yuridichna gazeta. 13 veresnya 2016: veb-sayt. URL: http://yur-gazeta.com/publications/actual/i-do-vorozhki-ne-hodi-maybutne-yuridichnoyi-profesiyi.html

Richard Sasskind. Est li u yuristov buduschee?: veb-sayt. URL: https://ru.bookmate. com/books/CG7Q1pdc

Pro rishennya Radi natsionalnoyi bezpeki i oboroni Ukrayini vid 29 grudnya 2016 roku «Pro Doktrinu informatsiynoyi bezpeki Ukrayini»: Ukaz Prezidenta Ukrayini vid 25.02.2017 roku № 47/2017: veb-sayt. URL: https://www.president. gov.ua/documents/472017-21374

Kalyuzhniy R.A. Teoretiko-metodologichni zasadi realizatsiyi prava na informatsiyu v pravoviy sistemi Ukrayini // Yurisprudentsiya v suchasnomu informatsiynomu prostori: [Materiali IX Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferentsiyi, m. Kiyiv, Natsionalniy aviatsiyniy universitet, 1 bereznya 2019 r.] Tom 1. – Ternopil: Vektor, 2019. – 394 s. S. 67-69.

Kopilenko O.L. Mizhnarodno-pravoviy dosvid protidiyi koruptsiyi // Yurisprudentsiya v suchasnomu informatsiynomu prostori: [Materiali IX Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferentsiyi, m. Kiyiv, Natsionalniy aviatsiyniy universitet, 1 bereznya 2019 r.] Tom 1. – Ternopil: Vektor, 2019. – 394 s. S. 74-78


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.