ФАКТОРИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ: СОЦІАЛЬНІ І ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ

Вусал Алігісмат огли Ахмедов

Анотація


Мета: розкриття комплексу детермінант злочинів проти правосуддя, тобто об’єктивно існуючих явищ і процесів, які обумовлюють вчинення цих злочинів. Методи дослідження: методологічну основу дослідження склали загальнонаукові методи пізнання, за допомогою яких з’ясовано особистісні та соціально-економічні фактори злочинів проти правосуддя. Результати: автор виявляє комплекс детермінант вчинення злочинів проти правосуддя у їх сукупності взаємозв’язку. Обговорення: автор пропонує дослідити взаємозв’язок між соціальними та психологічними детермінантами злочинів проти правосуддя. Ставиться на обговорення тезис, що скоєний злочин є результатом взаємодії внутрішніх моральних установок і цінностей особистості з обставинами навколишнього середовища і соціальними умовами.


Ключові слова


правосуддя; злочини проти правосуддя; кримінологічна характеристика; детермінація; фактори злочинності

Посилання


Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М.: Изд-во Московского университета, 1984. 200 с.

Королева М.В. Коррупция в сфере правоохранительной деятельности // Коррупция и борьба с ней: сборник статей / под ред. А.И. Долговой. М., 2000.

Радовицкий К.А. Преступность в современной России: социологический анализ: дис. … канд. социол. наук. М., 2004. – 131 с.

Смирнов Г.Г. Проблемы развития и реализации криминологического учения о предупреждении преступности: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. 380 с.

Мірошниченко С.С. Кримінологічна детермінація злочинів проти правосуддя. Юридичний вісник. 2012. № 2. С. 80-86.

Опитування Американської торговельної палати в України від 29 січня 2018 року. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.chamber.ua/ uk/ Media/News/8184

Кальман О. Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Кальман Олександр Григорович. Харків, 2004. 41 с.

Яшин А.В. Концептуальные основы предупреждения преступлений против участников уголовного судопроизводства: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Яшин Андрей Владимирович. Саратов, 2018. 486 с.

Гамазина И.В. Криминологический аспект преступлений против правосудия. Вестник Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина. Выпуск 1 (105). 2012. С. 254-259.

Мірошниченко С.С. Злочини проти правосуддя: теорія та практика протидії: моногр. / С.С. Мірошниченко. К.: Десна, 2012. 432 с.

Книженко С.О. Криміналістична профілактика злочинів проти правосуддя. Вісник Національної академії прокуратури України. № 1(39). 2015. С. 74-78.

References

Kuznetsova N.F. Problemyi kriminologicheskoy determinatsii. M.: Izd-vo Moskovskogo universiteta, 1984. 200 s.

Koroleva M.V. Korruptsiya v sfere pravoohranitelnoy deyatelnosti // Korruptsiya i borba s ney: sbornik statey / pod red. A.I. Dolgovoy. M., 2000.

Radovitskiy K.A. Prestupnost v sovremennoy Rossii: sotsiologicheskiy analiz: dis. … kand. sotsiol. nauk. M., 2004. 131 s.

Smirnov G.G. Problemyi razvitiya i realizatsii kriminologicheskogo ucheniya o preduprezhdenii prestupnosti: dis. … d-ra yurid. nauk. M., 2005. 380 s.

Miroshnichenko S.S. Kriminologichna determinatsiya zlochiniv proti pravosuddya / Yuridichniy visnik. 2012. № 2. S. 80-86.

Opituvannya Amerikanskoyi torgovelnoyi palati v Ukrayini vid 29 sichnya 2018 roku. Elektronniy resurs. Rezhim dostupu: http://www.chamber.ua/uk/ Media/News/8184

Kalman O.G. Zlochinnist u sferi ekonomiki Ukrayini: teoretichni ta prikladni problemi poperedzhennya. – Avtoref. dis. … na zdobuttya naukovogo stupenya doktora yuridichnih nauk za spetsialnistyu 12.00.08 / Kalman Oleksandr Grigorovich. Harkiv, 2004. 41 s.

Yashin A.V. Kontseptualnyie osnovyi preduprezhdeniya prestupleniy protiv uchastnikov ugolovnogo sudoproizvodstva / Yashin Andrey Vladimirovich. Dis. … doktora yurid.nauk. 12.00.08. Saratov, 2018. 486 s.

Gamazina I.V. Kriminologicheskiy aspekt prestupleniy protiv pravosudiya // Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta im. G.R. Derzhavina. Vypusk 1 (105). 2012. S. 254-259.

Miroshnichenko S.S. Zlochini proti pravosuddya: teoriya ta praktika protidiyi: monogr. / S.S. Miroshnichenko. K.: Desna, 2012. 432 s.

Knizhenko S. Kriminalistichna profilaktika zlochiniv proti pravosuddya // Visnik Natsionalnoyi akademiyi prokuraturi Ukrayini. № 1(39). – 2015. – S. 74-78.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.