ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Ірина Андріївна Слободська, Тетяна Володимирівна Буцька

Анотація


Мета: провести аналіз національного законодавства щодо особливостей створення юридичної особи, розглянути проблемні питання реєстрації та утворення юридичної особи на сучасному етапі в контексті адаптації законодавства щодо юридичних осіб до міжнародних стандартів. Методи дослідження: використання діалектичного методу пізнання дозволило концентрувати накопичені наукові знання та практику застосування законодавства щодо правових засад створення юридичної особи. Результати: досліджено питання реєстрації юридичних осіб, основних проблем їх фукціонування. Зроблено висновок про те, що виникнення юридичної особи повинно відповідати встановленим чинним законодавством правилам, а прийняті нові законодавчі зміни відповідають тенденціям по вдосконаленню законодавства щодо юридичних осіб. Обговорення: законодавство стосовно юридичних осіб, зміни, а саме прийняття нового Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який має на меті привести у відповідність законодавство, що регулює діяльність ТОВ та ТДВ до європейських норм.


Ключові слова


юридична особа; створення юридичної особи; законодавство України; цивільне законодавство; статистика; статистичні дані; проблематика створення

Посилання


Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 16. – Ст. 126.

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: Закон України вiд 15 травня 2003 р. № 755-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

Юркевич Ю. До розмежування статусу юридичних осіб (їх об’єднань) публічного та приватного права / Ю. Юркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 1. – С. 46-50.

Блащук Т.В. Особливості участі юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах / Т.В. Блащук // Приватне право і підприємництво. – Вип. 8. – 2009. – С. 51-56.

Філик Н.В. Правова природа цивільної правосуб’єктності юридичних осіб / Н.В. Філик [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://er.nau. edu. ua/ handle/NAU/10927.

Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин / В.С. Петренко // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 57. – С. 455-464.

Саниахметова Н.А. Юридический справочник предпринимателя / Н.А. Саниахметова. – Изд. 7-е пер. и доп. – Х.: Одисей, 2005. – 992 с.

Олькіна О.В. Юридичні особи публічного права: постановка проблеми визначення критеріїв розмежування юридичних осіб публічного та приватного права / О.В. Олькіна // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 4. – С. 91-93. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/ 4_2014/23.pdf.

Тиравский В. Названо количество предприятий в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ubr.ua/business-practice/own-business/ nazvano-kolichestvo-juridicheskikh-lits-v-ukraine-3837131.

В Украине существенно снизилось количество предпринимателей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gazeta.ua/ru/ articles/ economics/_v-ukraine-suschestvenno-snizilos-kolichestvo-predprinimatelej/817900.

Типові помилки, які виникають під час державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань розроблених за результатами спільної робочої групи. Матеріали спільної робочої групи Міністерства юстиції України та Нотаріальної палати України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://protocol.ua/ua/ tipovi_ pomilki_ yaki_ vinikayut_pid_chas_dergavnoi_reestratsii_ rechovih_ prav_ na_ neruhome_mayno_ta_ih_obtyagen_a_takog_dergavnoi_reestratsii_yuridichnih_osib_fizichnih_osib_pidpriemtsiv_ta_gromadskih_formuvan_rozroblenih_za_rezultatami_spilnoi_robochoi_grup/.

References

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady. –2003. – № 16. – St. 126.

Pro derzhavnu reiestratsiiu yurydychnykh osib, fizychnykh osib - pidpryiemtsiv ta hro-madskykh formuvan: Zakon Ukrainy vid 15.05.2003 № 755-IV // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2003. – № 31-32. – St. 263.

Iurkevych Yu. Do rozmezhuvannia statusu yurydychnykh osib (ikh obiednan) publichnoho ta pryvatnoho prava / Yu. Yurkevych // Pidpryiemnytstvo, hospodarstva i pravo. – 2016. - № 1. – S. 46-50.

Blashchuk T.V. Osoblyvosti uchasti yurydychnykh osib publichnoho prava u tsyvilnykh pravovidnosynakh / T.V. Blashchuk // Pryvatne pravo i pidpryiemnytstvo. – Vyp. 8. - 2009. - S. 51-56.

Filyk N.V. Pravova pryroda tsyvilnoi pravosubiektnosti yurydychnykh osib / N.V. Filyk [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://er.nau.edu.ua/handle/ NAU/10927.

Iurydychna osoba yak subiekt tsyvilnykh pravovidnosyn / V.S. Petrenko // Aktualni problemy derzhavy i prava. - 2011. - Vyp. 57. - S. 455-464.

Sanyakhmetova N.A. Yurydycheskyi spravochnyk predprynymatelia / N.A. Sanyakhmetova. - Yzd. 7-e per. y dop. – Kh.: Odysei, 2005. – 992 s.

Olkina O.V. Yurydychni osoby publichnoho prava: postanovka problemy vyznachennia kryteriiv rozmezhuvannia yurydychnykh osib publichnoho ta pryvatnoho prava / O.V. Olkina // Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. - 2014. - № 4. - S. 91-93. [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: http://www.lsej.org.ua/4_2014/23.pdf.

Tyravskyi V. Nazvano kolychestvo predpryiatyi v Ukrayne [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: https://ubr.ua/business-practice/own-business/nazvano-kolichestvo-juridicheskikh-lits-v-ukraine-3837131.

V Ukrayne sushchestvenno snyzylos kolychestvo predprynymatelei [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: https://gazeta.ua/ru/articles/ economics/_v-ukraine-suschestvenno-snizilos-kolichestvo-predprinimatelej/817900.

Typovi pomylky, yaki vynykaiut pid chas derzhavnoi reiestratsii rechovykh prav na ne-rukhome maino ta yikh obtiazhen, a takozh derzhavnoi reiestratsii yurydychnykh osib, fizychnykh osib – pidpryiemtsiv ta hromadskykh formuvan rozroblenykh za rezultatamy spilnoi robochoi hrupy. Materialy spilnoi robochoi hrupy Ministerstva yustytsii Ukrainy ta Notarialnoi palaty Ukrainy. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://protocol.ua/ua/tipovi_pomilki_yaki_ vinikayut_ pid_chas_dergavnoi_reestratsii_rechovih_prav_na_ neruhome_mayno_ta_ih_obtyagen_a_takog_dergavnoi_reestratsii_yuridichnih_osib_fizichnih_osib_ pidpriemtsiv_ta_gromadskih_ formuvan_ rozro-blenih_za_rezultatami_spilnoi_robochoi_grup/.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.