НОВЕЛИ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Ганна Миронівна Грабовська, Андріана Андріївна Жаб`як

Анотація


Мета: в статті досліджуються основні новації в системі правосуддя, які були запровадженні в контексті судової реформи. Методи дослідження: у роботі застосовувались філософсько-світоглядні, загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: визначено основні новели позовного провадження цивільного судочинства та проаналізовано запровадження інформатизації системи судочинства, а також виявлено проблеми і перспективи упровадження проекту «Електронний суд» в системі судочинства України. Обговорення: проблеми і перспективи упровадження новацій в системі правосуддя.


Ключові слова


правосуддя; позовне провадження; спрощене позовне провадження; малозначні справи; електронне судочинство

Посилання


Логінова Н.І. Упровадження електронного правосуддя в систему судочинства / Н.І. Логінова // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v72/61.pdf.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV // Вісник Верховної Ради. – 2018. – № 36. – Ст. 272.

Курило М. Позовне провадження як універсальна форма судових процесів у різних галузях процесуального права / М. Курило. – 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizvru_2013_3_14.pdf/

Тертышников В.И. Гражданский процесс: курс лекций / В.И. Тертышников – Х.: Консум, 2011. – 240 с.

Халімончук М.М. Спрощене позовне провадження як новела цивільного процесу / М.М. Халімончук [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ru/ article/id-2302/.

Короєд С.О. Спрощене позовне провадження – новела цивільного судочинства України за проектом нової редакції ЦАК: оцінка ефективності процесуальних підстав застосування / С.О. Короєд // Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.) / за заг. ред. І.О. Ізарової, Р.Ю. Ханик-Посполітак. – Київ: ВД Дакор, 2017. – С. 126-130.

Крымский Д.И. Упрощенные производства в гражданском процессе зарубежных стран : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс / Д.И. Крымский. – М., 2011. – 216 с.

Вершинин А.П. Реформирование гражданского и экономического процессуального права в странах СНГ (основные направления и проблемы) / А.П. Вершинин // СНГ: реформа гражданского процессуального права: Материалы Международной конференции / под общей редакцией М.М. Богуславского и А. Трунка. – М. ООО «Городец-издат», 2002. – С. 15-19.

Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса / Е.В. Васьковский. – М.: Изд. бр. Башкамовых, 1914. – 571 с.

Шевердін М. Спрощене провадження як новела Цивільного процесуального кодексу України / М. Шевердін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sud.ua/ru/news/blog/ 114146-sproschene-provadzhennya-yak-novela-tsivilnogo-protsesualnogo-kodeksu-ukrayini.

Ізарова І.О. Реформи цивільного процесуального законодавства в незалежній Україні: 1991-2017 / Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. Зб. наук. праць / І.О. Ізарова. - К., 2017. – C. 18.

Електронний суд: як працюватиме і про які зміни потрібно знати українцям [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukr.segodnya.ua/ ukraine/elektronnyy-sud-kak-budet-rabotat-i-o-kakih-izmeneniyah-nuzhno-znat-ukraincam-1147722.html.

Мороз В. Електронний суд: міф чи реальність / В. Мороз [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yur-gazeta.com/publications/ practice/sudova-praktika/elektronniy-sud-mif-chi-realnist.html.

Ханик-Посполітак Р.Ю. Електронне правосуддя: сучасні європейські стандарти в цивільному судочинстві України / Р.Ю. Ханик-Посполітак [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/ 123456789/11985/Khanyk-Pospolitak_ Elektronne_pravosuddia.pdf? sequence=3.

References

Lohinova N.I. Uprovadzhennia elektronnoho pravosuddia v systemu sudochynstva / N.I. Lohinova // Aktualni problemy derzhavy i prava. – 2014. [El-ektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: http://www.apdp.in.ua/v72/61.pdf.

Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 18.03.2004 № 1618-IV / Visnyk Verkhovnoi Rady. – 2018. - № 36. – St. 272.

Kurylo M. Pozovne provadzhennia yak universalna forma sudovykh protsesiv u riznykh haluziakh protsesualnoho prava / M. Kurylo. – 2013. [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizvru_2013_3_14.pdf/

Tertуshnykov V.Y. Hrazhdanskyi protsess: Kurs lektsyi / V.Y. Tertуshnykov - Kh.: Konsum, 2011. – 240 s.

Khalimonchuk M.M. Sproshchene pozovne provadzhennia yak novela tsyvilnoho protsesu / M.M. Khalimonchuk [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: http://www.spilnota.net.ua/ ru/article/id-2302/.

Koroied S.O. Sproshchene pozovne provadzhennia – novela tsyvilnoho sudochynstva Ukrainy za proektom novoi redaktsii TsAK: otsinka efektyvnosti protsesualnykh pidstav zastosuvannia / S.O. Koroied // Ukraina na shliakhu do Yevropy: reforma tsyvilnoho protsesualnoho zakonodavstva. Zb. nauk. prats. Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 7 lyp. 2017 r.) / za zah. red. I.O. Izarovoi, R.Yu. Khanyk-Pospolitak. – Kyiv: VD Dakor, 2017. – S. 126-130.

Krуmskyi D.Y. Uproshchennye proyzvodstva v hrazhdanskom protsesse zarubezhnykh stran: dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.15 - Hrazhdanskyi protsess; arbytrazhnyi protsess / D.Y. Krуmskyi. – M., 2011. – 216 s.

Vershynyn A.P. Reformyrovanye hrazhdanskoho y ekonomycheskoho protsessualnoho prava v stranakh SNH (osnovnye napravlenyia y problemy) / A.P. Vershynyn // SNH: reforma hra-zhdanskoho protsessualnoho prava: Materyaly Mezhdunarodnoi konferentsyy / pod obshchei redaktsyei M.M. Bohuslavskoho y A. Trunka. – M. OOO «Horodets-yzdat», 2002. – S. 15-19.

Vaskovskyi E.V. Uchebnyk hrazhdanskoho protsessa / E.V. Vaskovskyi. – M.: Yzd. br. Bashkamovykh, 1914. – 571 s.

Sheverdin M. Sproshchene provadzhennia yak novela Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy / M. Sheverdin [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://sud.ua/ru/news/blog/ 114146-sproschene-provadzhennya-yak-novela-tsivilnogo-protsesualnogo-kodeksu-ukrayini.

Izarova I.O. Reformy tsyvilnoho protsesualnoho zakonodavstva v nezalezhnii Ukraini: 1991-2017 / Ukraina na shliakhu do Yevropy: reforma tsyvilnoho protsesualnoho zakonodavstva. Zb. nauk. prats / I.O. Izarova. - K., 2017. - C. 18.

Elektronnyi sud: yak pratsiuvatyme i pro yaki zminy potribno znaty ukraintsiam [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://ukr.segodnya.ua/ ukraine/elektronnyy-sud-kak-budet-rabotat-i-o-kakih-izmeneniyah-nuzhno-znat-ukraincam-1147722.html.

Moroz V. Elektronnyi sud: mif chy realnist / V. Moroz [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://yur-gazeta.com/publications/ practice/sudova-praktika/ elektronniy-sud-mif-chi-realnist.html.

Khanyk-Pospolitak R.Iu. Elektronne pravosuddia: suchasni yevropeiski standarty v tsyvilnomu sudochynstvi Ukrainy / R.Iu. Khanyk-Pospolitak [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/ handle/ 123456789/ 11985/ Khanyk-Pospolitak_Elektronne_ pravosuddia.pdf? se-quence=3.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.