ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Степан Тихонович Гончарук

Анотація


Мета: дослідити питання відповідальності народних депутатів та депутатів місцевих рад за вчинення ними адміністративних правопорушень та висловити окремі пропозиції щодо внесення відповідних змін до чинного адміністративно-деліктного законодавства України з цього приводу. Методи: дослідження здійснено з використанням загальноприйнятих методів наукового пізнання, у т.ч. семантично-пізнавального, аналітичного, порівняльно-правового, статистичного та ін. Результати: висвітлені особливості відповідальності депутатів за вчинення адміністративних правопорушень, висловлені пропозиції по удосконаленню чинного адміністративно-деліктного законодавства України, зокрема редакцію відповідної статті до КУпАП. Обговорення: проблеми настання відповідальності депутатів за вчинення адміністративних правопорушень.


Ключові слова


адміністративна відповідальність; адміністративні правопорушення; адміністративні стягнення; народні депутати

Посилання


Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 7 грудня 1984 р. № 8073-X. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.

Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листопада 1992 р. № 2790-XII. Відомості Верховної Ради. 1993. № 31. Ст. 17.

Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: підручник. К.: Юрінком Інтер, 2003. 544 с.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частин першої, третьої статті 80 Конституції України, частини першої статті 26, частин першої, другої, третьої статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України» та за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 80 Конституції України стосовно затримання народного депутата України (справа про гарантії депутатської недоторканності): Рішення Конституційного суду України від 26 червня 2003 р. № 12-рп/2003. Офіційний вісник України. 26.06.2003 р. № 28. Стор. 119. Стаття 1381. Код акта 25706/2003.

References

Konstitucіja Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vіd 28 chervnja 1996 r. № 254k/96-VR. Vіdomostі Verhovnoyi Radi Ukrayiny. 1996. № 30. St. 141.

Kodeks Ukrayiny pro admіnіstrativnі pravoporushennja: Zakon Ukrayiny vіd 7 grudnja 1984 r. № 8073-X. Vіdomostі Verhovnoyi Radi Ukrayins’koyi RSR. 1984. Dodatok do № 51. St. 1122.

Pro status narodnogo deputata Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vіd 17 listopada 1992 r. 2790-XII. Vіdomostі Verhovnoyi Radi. 1993. № 31. St. 17.

Kolpakov V. K., Kuz’menko O. V. Ad-mіnіstrativne pravo Ukrayiny: pіdruchnik. K.: Jurіnkom Іnter, 2003. 544 s.

Rіshennja Konstitucіjnogo Sudu Ukrayiny u spravі za konstitucіjnim podannjam 56 narodnih deputatіv Ukrayiny pro ofіcіjne tlumachennja polozhen’ chastin pershoyi, tret’oyi stattі 80 Konstitucіyi Ukrayiny, chastini pershoyi stattі 26, chastin pershoyi, drugoyi, tret’oyi stattі 27 Zakonu Ukrayiny «Pro status narodnogo deputata Ukrayiny» ta za konstitucіjnim podannjam Mіnіsterstva vnutrіshnіh sprav Ukrayiny pro ofіcіjne tlumachennja polozhennja chastini tret’oyi stattі 80 Konstitucіyi Ukrayiny stosovno zatrimannja narodnogo deputata Ukrayiny (sprava pro gar-antіyi deputats’koyi nedotorkannostі): Rіshennja Konstitucіjnogo sudu Ukrayiny vіd 26 chervnja 2003 r. № 12-rp/2003. Ofіcіjnij vіsnik Ukrayiny. 26.06.2003 r. № 28. Stor. 119. Stattja 1381. Kod akta 25706/2003.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.