АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ЧЛЕНА ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ

Роман Зіновійович Голобутовський

Анотація


Мета: у статті розкриваються питання адміністративно-правового регулювання статусу члена Вищої ради правосуддя. Методи дослідження: за допомогою наукового аналізу законодавства та праць вчених виділено особливості адміністративно-правового регулювання статусу члена Вищої ради правосуддя. Результати: з’ясовано сучасний стан та проблеми регулювання адміністративно-провового статсу члена Вищої ради правосуддя. Обговорення: необхідність змін законодавства щодо досліджуваної теми.Ключові слова


суд; правосуддя; адміністративно-правове регулювання; Вища рада правосуддя

Посилання


H/Exec(2017)1 – Memorandum - VOLKOV v. Ukraine and SALOV v. Ukraine // http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=HEXEC(2017)1-UKR-VOLKOV-ENG.H/Exec(2017)1 –Memorandum -VOLKOV v. Ukraine and SALOV v. Ukraine// http://hudoc.exec.coe.int/eng?i= HEXEC (2017)1-UKR-VOLKOV-ENG.

Куйбіда Р. Аналітичний огляд стану втілення загальних заходів відповідно до рішень Європейського суду з прав людини у справах «Олександр Волков проти України» і «Салов проти України» URL: https://rm.coe.int/doc-3/168078f22d

Про Вищу раду правосуддя. Закон України від 21.12.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1798-19

Проблеми імплементації змін до Конституції України щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України URL: http://razumkov. org.ua/uploads/article/2017_Sud_reform.pdf

References

H / Exec (2017) 1 - Memorandum - VOLKOV v. Ukraine and SALOV v. Ukraine // http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=HEXEC(2017)1-UKR-VOLKOV-ENG.H/Exec(2017)1 -Memorandum -VOLKOV v. Ukraine and SALOV v. Ukraine // http://hudoc.exec.coe.int/ eng?i=HEXEC (2017) 1-UKR-VOLKOV-ENG.

Kuibida R. Analytical review of the state of implementation of general measures in accordance with the decisions of the European Court of Human Rights in the cases of «Alexander Volkov v. Ukraine» and «Salov v. Ukraine» URL: https://rm.coe.int/doc-3/168078f22d

About the High Council of Justice. Law of Ukraine dated 21.12.2016. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1798-19

Problems of implementation of changes to the Constitution of Ukraine regarding justice and the status of the Constitutional Court of Ukraine URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2017_Sud_reform.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.