ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСТУПУ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЛІСОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Ганна Миколаївна Проскура

Анотація


Мета: проаналізувати нормативно-правове регулювання доступу до екологічної інформації в сфері лісового законодавства України. Автором визначається перелік нормативно-правових актів та міжнародних договорів у даній сфері. Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові методи наукового пізнання, такі як комплексний та міждисциплінарний. Результати: визначаються основні передумови та потреби реалізації права людини на екологічну інформацію в лісовій сфері. Обговорення: базис національного та міжнародного лісового законодавства у сфері доступу до екологічної інформації.


Ключові слова


доступ до екологічної інформації; законодавство України; ліс; лісове законодавство

Посилання


Беззуб І. Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/ index.php? option=com_content&view=article&id=1209:suchasnij-stan-i-perspektivi-ukrajinskoji-evrointegratsiji & catid=8&Itemid=350

Андрейцев В.І. Екологічне право України: проблеми інтеграції та диференціації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/ jspui/bitstream/123456789/147412/1/5-33.pdf

Історія відносин Україна – ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://coe.mfa. gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ua-eu-relations

Шульга М. Принципи та аспекти європейської інтеграції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://social-science. com. ua/article/ 396

Екологічна політика ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/ wiki/Екологічна_політика_ЄС

Юшкевич Х. У рамках співпраці з Форумом ООН з лісів Україна зможе отримати міжнародну допомогу для реформування лісового господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/ uk/ publish/ article?art_id=249571854&cat_id=249891310

Правовий аналіз законодавства, яке врегульовує порядок проведення рубок у лісах, у тому числі на територіях ПЗФ: національні та міжнародні аспекти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epl.org.ua/ environment/ pravovyi-analiz-zakonodavstva-iake-vrehulovuie-poriadok-provedennia-rubok-u-lisakh-u-tomu-chysli-na-terytoriiakh-pzf-natsionalni-ta-mizhnarodni-aspekty/

Схвалено Стратегічний план ООН щодо лісів на період 2017-2030 років та чотирирічну програму робіт Форуму ООН з лісів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dklg.kmu.gov.ua/ forest/control/uk/publish/ article; jsessionid= 911259C3B66D36640 E41E1DBC8B1DB49?art_id=72189&cat_id=36102&must Words=% EB%B3%F1&searchPublishing=1

Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: загальна довідка (Методичні рекомендації на тему: «Складові механізму адаптації нормативно-правової бази України до законодавства Європейського Союзу. Acquis communautaire») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://webcache. googleusercontent.com/search?q=cache: ZsLFjGg6MecJ: obljustif. gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/mizhnarodni-normi. doc +&cd= 1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=safari

Відносини Україна – ЄС. Історія відносин Україна-ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://coe.mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ua-eu-relations

Адаптація законодавства [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://uk.wikipedia. org/ wiki/Адаптація_законодавства

Андронов В.А., Майстро С.В. Напрями трансформації державної екологічної політики в умовах європейської інтеграції України ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa. kharkov.ua/e-book/db/2014-2/doc/2/01.pdf

References

Bezzub I. Suchasnyj stan i perspektyvy ukrai’ns’koi’ jevrointegracii’ [Elektronnyy̆ resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuviap.gov.ua/ index.php?option=com_content&view=article&id=1209:suchasnij-stan-i-perspektivi-ukrajinskoji-evrointegratsiji&catid=8&Itemid=350

Andrey̆cev V.I. Ekologichne pravo Ukrai’ny: problemy integracii’ ta dyferenciacii’ [Elektronnyy̆ resurs]. – Rezhym dostupu: http://ir.nmu.org.ua/jspui/bitstream/123456789/147412/1/5-33.pdf

Istorija vidnosyn Ukrai’na – JeS [El-ektronnyy̆ resurs]. – Rezhym dostupu: http://coe.mfa.gov.ua/ ua/about-ukraine/european-integration/ua-eu-relations

Shul’ga M. Pryncypy ta aspekty jev-ropejs’koi’ integracii’ [Elektronnyy̆ resurs]. – Rezhym dostupu: http://social-science.com.ua/ article/ 396

Ekologichna polityka JeS [Elektronnyy̆ resurs]. – Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Ekologichna_polityka_JeS

Jushkevych H. U ramkah spivpraci z Forumom OON z lisiv Ukrai’na zmozhe otrymaty mizhnarodnu dopomogu dlja reformuvannja lisovogo gospodarstva [Elektronnyy̆ resurs]. – Rezhym dostupu: http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=249571854&cat_id=249891310

Pravovyj analiz zakonodavstva, jake vregul’ovuje porjadok provedennja rubok u lisah, u tomu chysli na terytorijah PZF: nacional’ni ta mizhnarodni aspekty [Elektronnyy̆ resurs]. – Rezhym dostupu: http://epl.org.ua/ environment/pravovyi-analiz-zakonodavstva-iake-vrehulovuie-poriadok-provedennia-rubok-u-lisakh-u-tomu-chysli-na-terytoriiakh-pzf-natsionalni-ta-mizhnarodni-aspekty/

Shvaleno Strategichnyj plan OON shhodo lisiv na period 2017-2030 rokiv ta chotyryrichnu programu robit Forumu OON z lisiv [Elektronnyy̆ resurs]. – Rezhym dostupu: http://dklg.kmu.gov.ua/ forest/control/uk/publish/article; jsessionid= 911259 C3B66D36640E41E1DBC8B1DB49?art_id=72189&cat_id= 36102&mustWords=%EB%B3%F1&searchPublishing=1

Adaptacija zakonodavstva Ukrai’ny do zakonodavstva Jevropejs’kogo Sojuzu: zagal’na dovidka (Metodychni rekomendacii’ na temu: «Skladovi mehanizmu adaptacii’ normatyvno-pravovoi’ bazy Ukrai’ny do zakonodavstva Jevropejs’kogo Sojuzu. Acquis communautaire») [Elektronnyy̆ resurs]. – Rezhym dostupu: http://webcache. goog-leusercontent.com/search?q=cache: ZsLFjGg6MecJ: obljustif.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/ mizhnarodni-normi. doc+&cd=1& hl=ru&ct=clnk& gl=ua &client=safari

Vidnosyny Ukrai’na – ES. Istorija vidnosyn Ukrai’na-ES [Elektronnyy̆ resurs]. – Rezhym dostupu: http://coe.mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/ eu-ropean-integration/ua-eu-relations

Adaptacija zakonodavstva [Elektronnyy̆ resurs] // Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia. org/wiki/Adaptacija_zakonodavstva

Andronov V.A., May̆stro S.V. Naprjamy transformacii’ derzhavnoi’ ekologichnoi’ polityky v umovah jevropey̆s’koi’ integracii’ Ukrai’ny ES [Elektronnyy̆ resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.kbuapa. kharkov.ua/e-book/db/2014-2/doc/2/01.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.