ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ

Наталія Борисівна Шуст

Анотація


Метою даної статті є спроба дослідження  того, як інновації в освіті трансформаційного суспільства стають необхідністю цілеспрямованого становлення, розвитку та визнання у світовому співтоваристві. За своїм змістом та методами вища освіта не є незмінним інститутом, адже вона весь час реагує на нові цивілізаційні виклики та суспільні реалії. Однак оновлення навчального процесу та наукових досліджень відбуваються не завжди послідовно, а іноді поспішно та суперечливо. Методи дослідження: методологічну основу дослідження склали загальнонаукові методи пізнання. Результати: вихідним принципом запропонованого наукового дослідження є розробка теоретичних систем та конструкцій формування необхідності впровадження інновацій в освітній простір з урахуванням особливостей українського сьогодення. В умовах змін суспільного розвитку інновації в освіті стають більш необхідними та носять безперервний характер.  Обговорення: сучасні процеси у суспільстві сприяють не лише переосмисленню особливостей розвитку освіти та науки, а також актуалізують залучення потреби впровадження інноваційності у галузь. Інновації стають необхідною умовою формування принципів розвитку та стабільності, запорукою стійкого прогресу та механізмом поступального розвитку як освіти так і українського суспільства в цілому.


Ключові слова


інновація; освіта; вища освіта; інноваційний простір освіти; трансформаційне суспільство

Посилання


Головко С. Г. Законодавче забезпечення підтримки та розвитку інноваційної діяльності вищих навчальних закладів / С. Г. Головко // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2016. – № 3 (40). – С. 24-31.

Сопілко І. М. Сучасна університетська правова освіта і наука концептуальний погляд на реформування / І. М. Сопілко, В. Б. Череватюк // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2018. – № 1 (46). – С. 163-166.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТ «Перун», 2007. – 1736 с.

Shust Nataliіa. Correlation Between Intellectual Property and Scientific Activity // Proceedings of the National Aviation University, № 2 (2017), p. 148-155.

DT.UA № 24-25 (370-371), 23 червня 2018 р.

Shust Nataliia. Ukrainian higher education on the way to global Partnerships // Word Congress-Developing global partnerships, New-York city, February 18-20, 2008, p. 65-66.

Шуст Н. Б. Інноваційна діяльність молоді: сутність, структура, функції / Н. Б. Шуст. – Вінниця: ВДМУ, 2001. – 223 с.

Паризьке Комюніке. Париж, 25 травня 2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/.../paris-communiqueenue2018.pdf

References

Golovko S. G. Zakonodavche zabezpechennja pidtrymky ta rozvytku innovacijnoi’ dijal’nosti vyshhyh navchal’nyh zakladiv / S. G. Golovko // Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». – 2016. – № 3 (40). – S. 24-31.

Sopilko I. M. Suchasna universytets’ka pravova osvita i nauka konceptual’nyj pogljad na reformuvannja / I. M. Sopilko, V. B. Cherevatjuk // Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». – 2018. – № 1 (46). – S. 163-166.

Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi’ ukrai’ns’koi’ movy / uklad. i golov. red. V. T. Busel. – K.; Irpin’: VT «Perun», 2007. – 1736 s.

Shust Nataliіa. Correlation Between Intellectual Property and Scientific Activity // Proceedings of the National Aviation University, № 2 (2017), p. 148-155.

DT.UA № 24-25 (370-371), 23 червня 2018 р.

Shust Nataliia. Ukrainian higher education on the way to global Partnerships // Word Congress-Developing global partnerships, New-York city, February 18-20, 2008, p. 65-66.

Shust N. B. Innovacijna dijal’nist’ molodi: sutnist’, struktura, funkcii’ / N. B. Shust. – Vinnycja: VDMU, 2001. – 223 s.

Paryz’ke Komjunike. Paryzh, 25 travnja 2018 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://mon.gov.ua/storage/.../paris-communiqueenue2018.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.