ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Людмила Анатоліївна Остапенко, Вікторія Анатоліївна Рудик

Анотація


Мета: у статті досліджуються питання змісту академічної відповідальності, як засобу забезпечення академічної доброчесності та її місця в загальній системі юридичної відповідальності. Методи дослідження: сукупність загальних і спеціальних методів наукового пізнання – термінологічний, логічний, семантичний, нормативний, функціональний, порівняльно-правовий та системно-структурний. Результати: сформульовано визначення поняття академічна відповідальність, визначено основні критерії розмежування її від інших видів юридичної відповідальності, визначаються напрямки подальшого розвитку вітчизняного законодавства в сфері регулювання академічної доброчесності та академічної відповідальності. Обговорення: пропонується внести зміни до чинного законодавства щодо нормативного закріплення поняття «академічна відповідальність», чіткої регламентації видів та мір державного примусу за порушення відповідних норм.


Ключові слова


академічна доброчесність; академічна відповідальність; юридична відповідальність, плагіат, дисциплінарна відповідальність, цивільно-правова відповідальність

Посилання


Маслова Н. Г. Академічна свобода й академічна відповідальність / Н. Г. Маслова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – Серія Право. – Вип. 43. – Том 1. – С. 72-76.

Остапенко Л. А. Академічна відповідальність: юридична природа та нормативне закріплення // Л. А. Остапенко, С. В. Литвин / Ukraine – EU. Innovations in Education, Technology, Business and Iaw: collection of international scientific papers. – Chernihiv: CNUT, 2018. – 382 p.

Рудик В. А. До проблеми правового регулювання відповідальності за порушення академічної доброчесності / В. А. Рудик, О. А. Хименко // Актуальні проблеми юридичної науки та практики. – 2017. – № 1 (3). – С. 7-12.

Юридичний словник – довідник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: Феміна, 1996. – 696 с.

Общая теория права и государства: учебник / под ред. В. В. Лазарева. – М.: Юристъ, 1996. – 472 с.

Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность / С. Н. Братусь. – М., 1976. – 215 с.

Халфина P. O. Общее учение о правоотношении / Р. О. Халфина. – М.: Юрид. лит., 1974. – 352 с.

Малеин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность / Н. С. Малеин. – М.: Юрид. лит., 1985. – 192 с.

Братусь С. Н. Спорные вопросы теории юридической ответственности / С. Н. Братусь // Сов. гос-во и право. – 1973. – № 4. – С. 27-35.

Ефимова Г. З. Анализ основных стратегий борьбы с проявлениями недобросовестности в науке и образовании / Г. З. Ефимова // Современные исследования социальных проблем. – 2013. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//journal-s.org/ index.php/ sisp/ article/ view-File/2201315/pdf_87

Cavanillas S. Cyberplagiarism in University Regulations. In R. Comas, J. Sureda (cords). «Academic cyberplagiarism» Digithum, 2008, 10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uoc.edu/digithum/10/dt/eng/cavanillas.pdf.

Коваленко К. В. Правове регулювання дисциплінарної відповідальності працівників органів внутрішніх справ: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / К. В. Коваленко. – Х., 2009. – 215 c.

References

Maslova N. G. Akademichna svoboda j akademichna vidpovidal’nist’ / N. G. Maslova // Naukovyj visnyk Uzhgorods’kogo nacional’nogo universytetu. – 2017. – Serija Pravo. – Vyp. 43. – Tom 1. – S. 72-76.

Ostapenko L. A. Akademichna vidpovidal’nist’: jurydychna pryroda ta normatyvne zakriplennja // L. A. Ostapenko, S. V. Lytvyn / Ukraine – EU. Innovations in Education, Technology, Business and Iaw: collection of international scientific papers. – Chernihiv: CNUT, 2018. – 382 p.

Rudyk V. A. Do problemy pravovogo reguljuvannja vidpovidal’nosti za porushennja akademichnoi’ dobrochesnosti / V. A. Rudyk, O. A. Hymenko // Aktual’ni problemy jurydychnoi’ nauky ta praktyky. – 2017. – № 1 (3). – S. 7-12.

Jurydychnyj slovnyk – dovidnyk / za red. Ju. S. Shemshuchenka. – K.: Femina, 1996. – 696 s.

Obshhaja teorija prava i gosudarstva: uchebnik / pod red. V. V. Lazareva. – M.: Jurist’, 1996. – 472 s.

Bratus’ S. N. Juridicheskaja otvetstvennost’ i zakonnost’ / S. N. Bratus’. – M., 1976. – 215 s.

Halfina P. O. Obshhee uchenie o pravootnoshenii / R. O. Halfina. – M.: Jurid. lit., 1974. – 352 s.

Malein N. S. Pravonarushenie: ponjatie, prichiny, otvetstvennost’ / N. S. Malein. – M.: Jurid. lit., 1985. – 192 s.

Bratus’ S. N. Spornye voprosy teorii juridicheskoj otvetstvennosti / S. N. Bratus’ // Sov. gos-vo i pravo. – 1973. – № 4. – S. 27-35.

Efimova G. Z. Analiz osnovnyh strategij bor’by s projavlenijami nedobrosovestnosti v nauke i obrazovanii / G. Z. Efimova // Sovremennye issledovanija social’nyh problem. – 2013. – № 2 [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http//journal-s.org/ index.php/ sisp/ article/ viewFile/2201315/pdf_87

Cavanillas S. Cyberplagiarism in University Regulations. In R. Comas, J. Sureda (cords). «Academic cyberplagiarism» Digithum, 2008, 10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uoc.edu/digithum/10/dt/eng/cavanillas.pdf.

Kovalenko K. V. Pravove reguljuvannja dyscyplinarnoi’ vidpovidal’nosti pracivnykiv organiv vnutrishnih sprav: dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.05 / K. V. Kovalenko. – H., 2009. – 215 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.