СИСТЕМИ ПОКАРАНЬ ЗА КРИМІНАЛЬНИМИ КОДЕКСАМИ ДЕЯКИХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Ганна Володимирівна Рибікова, Тетяна Борисівна Проскура

Анотація


Мета: розробка пропозицій щодо вдосконалення системи покарань України та окремих видів покарань, передбачених КК України на основі аналізу систем покарання за кримінальними кодексами деяких країн Європейського Союзу. Методи дослідження: у роботі використано діалектичний метод пізнання, загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: запропоновано спростити систему покарань України відповідно до прикладу Франції, Італії, Королівства Нідерландів, змінити формулювання в законі діючих заходів кримінально-правового впливу згідно вимог міжнародного права. Обговорення: пошук шляхів удосконалення системи покарань за КК України на основі досвіду європейських країн.


Ключові слова


покарання; система покарань; злочини; проступки; кримінальний кодекс; основні покарання; додаткові покарання; європейський досвід

Посилання


Конституція України [Електронний ресурс]: від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/ 254к/96-вр

Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс від 5 квітня 2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. – Режим доступу: http://zakon0. rada. gov. ua/laws/show/2341-14

Кримінальний кодекс Франції від 1992 р. (Code pénal. Dernière modification: 09/06/2018. Edition: 12/06/2018) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://codes.droit.org/CodV3/penal.pdf

Уголовный кодекс Голландии 1881 г. [Електронний ресурс]: Науч. ред. Б.В. Волженкин; пер. с англ. И.В. Мироновой. – СПб.: Юридический центр Пресс – 2000. – Режим доступу: http://law.edu.ru/norm/norm.asp? normID= 1242430 &subID=100100457,100100458,100100510,100101139

Уголовный кодекс Швейцарии / Научн. ред. А. В. Серебренникова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 366 с.

Кримінальний кодекс Італії. Книга 2 (Codice Penale approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://belpaese2000.narod.ru/ Italia/ufficiale/ penale/penale2.html.

Уголовный кодекс Литовской республики / Научн. ред. В. Павилонис. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 470 с.

Лихова С. Я. Кримінальна відповідальність за порушення безпеки людини за законодавством держав-учасниць Європейського Союзу: монографія. – К.: Ред. журн. «Право України», 2012. – 105 с.

Юношев О. В. Особливості системи покарань за кримінальними кодексами європейських країн (на прикладі Швейцарії, Литви та Італії) / О.В. Юношев // Адвокат. – 2009. – № 9(108). – С. 36-38.

Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебное пособие / под ред. И. Д. Козочкина, Н. А. Голованова, В. Н. Еремина, М. А. Игнатова и др. – Омега-Л, ИМПЭ имени А.С. Грибоедова. – Москва, 2003. – 576 с.

В’юник М. В. Щодо питання оптимізації системи кримінальних покарань / М. В. В’юник // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2014. – № 8. – С. 148-155.

Маляренко В. Т. Про покарання за новим Кримінальним кодексом України / В. Т. Маляренко. – Київ: Фонд «Правова ініціатива», 2003. – 156 с.

Березовський А. А. Поняття системи покарань / А.А. Березовський, Н.Л. Березовська // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – 2012. – № 3. – С. 107–109.

Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: Монографія. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 1048 с.

References

Konstytutsiia Ukrainy [Elektronnyi resurs]: vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1996. – № 30. – St. 141. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/ show/ 254к/96-вр

Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Elektronnyi resurs]: Kodeks vid 5 kvitnia 2001 r. № 2341-III // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2001. – № 25-26. – St. 131. – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/2341-14

Kryminalnyi kodeks Frantsii vid 1992 r. (Code pénal. Dernière modification: 09/06/2018. Edition: 12/06/2018) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://codes.droit.org/CodV3/penal.pdf

Uholovnyi kodeks Hollandyy 1881 h. [Elektronnyi resurs]: Nauch. red. B.V. Volzhenkyn; per. s anhl. Y.V. Myronovoi. – SPb.: Yurydycheskyi tsentr Press – 2000. – Rezhym dostupu: http://law.edu.ru/norm/ norm.asp? nor-mID=1242430&subID=100100457, 100100458, 100100510,100101139

Uholovniy kodeks Shveitsaryy / Nauchn. red. A. V. Serebrennykova. – SPb.: Yurydy-cheskyi tsentr Press, 2002. – 366 s.

Kryminalnyi kodeks Italii. Knyha 2 (Codice Penale approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://belpaese2000.narod.ru/ Ita-lia/ufficiale/penale/penale2.html.

Uholovnyi kodeks Lytovskoi respublyky / Nauchn. red. V. Pavylonys. – SPb.: Yurydy-cheskyi tsentr Press, 2003. – 470 s.

Lykhova S. Ia. Kryminalna vidpovidalnist za porushennia bezpeky liudyny za zakonodavstvom derzhav-uchasnyts Yevropeiskoho Soiuzu: monohrafiia. – K.: Red. zhurn. «Pravo Ukrainy», 2012. – 105 s.

Yunoshev O. V. Osoblyvosti systemy pokaran za kryminalnymy kodeksamy yev-ropeiskykh krain (na prykladi Shveitsarii, Lytvy ta Italii) / O.V. Yunoshev // Advokat. – 2009. – № 9 (108). – S. 36-38.

Uholovnoe pravo zarubezhnykh hosudarstv. Obshchaia chast: Uchebnoe posobye / Pod red. Y. D. Kozochkyna, N. A. Holovanova, V. N. Eremyna, M. A. Yhnatova y dr. – Omeha-L, YMPЭ ymeny A.S. Hryboedova Moskva, 2003. – 576 s.

Viunyk M. V. Shchodo pytannia optymizatsii systemy kryminalnykh pokaran / M. V. Viunyk // Visnyk Kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy. – 2014. – № 8. – S. 148-155.

Maliarenko V. T. Pro pokarannia za novym Kryminalnym kodeksom Ukrainy / V. T. Maliarenko. – Kyiv: Fond «Pravova init-siatyva», 2003. – 156 s.

Berezovskyi A. A. Poniattia systemy pokaran / A.A. Berezovskyi, N.L. Berezovska // Naukovyi visnyk mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. – 2012. – № 3. – S. 107–109.

Khavroniuk M. I. Kryminalne zakonodavstvo Ukrainy ta inshykh derzhav kontynentalnoi Yevropy: porivnialnyi analiz, problemy harmonizatsii: monohrafiia. – K.: Yuryskonsult, 2006. – 1048 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.