ЛАТЕНТНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ: УМОВИ І ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ

Вусал Алігісмат огли Ахмедов

Анотація


Мета: розкриття поняття і характеристик латентності злочинів проти правосуддя як одного з елементів оцінювання реального рівня злочинності у цій сфері. Методи дослідження: методологічну основу дослідження склали загальнонаукові методи пізнання, за допомогою яких з’ясовано об’єктивні закономірності виникнення і механізмів виявлення латентних злочинів проти правосуддя. Результати: автор виявляє комплекс передумов високого рівня латентності злочинів проти правосуддя та формулює систему механізмів виявлення таких злочинів. Обговорення: автор пропонує умовно відмежувати непізнавану латентну злочинність від пізнаваної. Ставиться на обговорення тезис про переважну пізнаваність латентних злочинів проти правосуддя, що має практичне значення для розробки системи заходів попередження злочинності у цій сфері.Ключові слова


правосуддя; злочини проти правосуддя; латентність; природна латентність; пізнавана латентність

Посилання


Иншаков С. М. Латентная преступность как объект исследования / С. М. Иншаков. – Материалы теоретического семинара Санкт-Петербургского криминологического клуба «Латентность преступности» от 29.02.2008 // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2009. – № 1 (16). – С. 107-130.

Аликперов Х. Д. Понятие и причины латентной преступности / Х. Д. Аликперов, Р. И. Расулов; Науч.-метод. совет при прокуратуре АзССР; Бакинская спец. сред. школа милиции им. Н. К. Ризаева МВД СССР. – Баку, 1989. – 39 с.

Литвак О. М. Державний контроль за злочинністю: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / О. М. Литвак. – Х., 2001. – 377 с.

Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. / А. П. Закалюк. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007; Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. – 424 с.

Гумін О. М. Поняття латентної злочинності та напрями її профілактики / О. М. Гумін, І. М. Зубач // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2015. – № 824. – С. 424-429.

Оболенцев В. Ф. Актуальні проблеми латентної злочинності: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / В. Ф. Оболенцев. – Харків, 2001. – 18 с.

Поклад В. І. Методологія та методика вивчення латентної злочинності: навч. посібник / В. І. Поклад; МВС України; Луган. держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007. – 48 с.

Кривенцов П. А. Латентная преступность в России: криминологическое исследование: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Кривенцов Павел Алексеевич; [Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)]. – М., 2014. – 184 с.

Сухонос В. В. Правові заходи протидії корупції в Україні в сучасних умовах: науково-теоретичні аспекти: монографія / В. В. Сухонос. – Суми: Університетська книга, 2015. – 74 с.

Храмов С. М. Латентная преступность: методология познания и основные направления противодействия: монография / С. М. Храмов; Брест. гос. ун-т имени А. С. Пушкина. – Брест: БрГУ, 2010. – 169 с.

References

Inshakov S. M. Latentnaja prestupnost’ kak ob’ekt issledovanija / S. M. Inshakov. – Materialy teoreticheskogo seminara Sankt-Peterburgskogo kriminologicheskogo kluba «Latentnost’ prestupnosti» ot 29.02.2008 // Kriminologija: vchera, segodnja, zavtra. – 2009. – № 1 (16). – S. 107-130.

Alikperov H. D. Ponjatie i prichiny latentnoj prestupnosti / H. D. Alikperov, R. I. Rasulov; Nauch.-metod. sovet pri prokurature AzSSR; Bakinskaja spec. sred. shkola milicii im. N. K. Rizaeva MVD SSSR. – Baku, 1989. – 39 s.

Lytvak O. M. Derzhavnyj kontrol’ za zlo-chynnistju: dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.08 / O. M. Lytvak. – H., 2001. – 377 s.

Zakaljuk A. P. Kurs suchasnoi’ ukrai’ns’koi’ kryminologii’: teorija i praktyka: u 3 kn. / A. P. Zakaljuk. – K.: Vyd. Dim «In Jure», 2007; Kn. 1: Teoretychni zasady ta istorija ukrai’ns’koi’ kryminologichnoi’ nauky. – 424 s.

Gumin O. M. Ponjattja latentnoi’ zlochynnosti ta naprjamy i’i’ profilaktyky / O. M. Gumin, I. M. Zubach // Visnyk Nacional’nogo universytetu «L’vivs’ka politehnika». Jurydychni nauky. – 2015. – № 824. – S. 424-429.

Obolencev V. F. Aktual’ni problemy latentnoi’ zlochynnosti: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.08 / V. F. Obolencev. – Harkiv, 2001. – 18 s.

Poklad V. I. Metodologija ta metodyka vyvchennja latentnoi’ zlochynnosti: navch. posibnyk / V. I. Poklad; MVS Ukrai’ny; Lugan. derzh. un-t vnutr. sprav. – Lugans’k: RVV LDUVS, 2007. – 48 s.

Krivencov P. A. Latentnaja prestupnost’ v Rossii: kriminologicheskoe issledovanie: diss. … kand. jurid. nauk: 12.00.08 / Krivencov Pavel Alekseevich; [Moskovskij gosudarstvennyj ju-ridicheskij universitet imeni O. E. Kutafina (MGJuA)]. – M., 2014. – 184 s.

Suhonos V. V. Pravovi zahody protydii’ korupcii’ v Ukrai’ni v suchasnyh umovah: naukovo-teoretychni aspekty: monografija / V. V. Suhonos. – Sumy: Universytets’ka knyga, 2015. – 74 s.

Hramov S. M. Latentnaja prestupnost’: metodologija poznanija i osnovnye napravlenija protivodejstvija: monografija / S. M. Hramov; Brest. gos. un-t imeni A. S. Pushkina. – Brest: BrGU, 2010. – 169 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.