ПРАВОВА ПРИРОДА КОРПОРАТИВНИХ ДОГОВОРІВ

Катерина Олексіївна Рябова

Анотація


Мета: стаття присвячена аналізу правової природи корпоративних договорів та договорів між акціонерами товариства; їх предмет коло суб’єктів. Методи дослідження: проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення поняття «корпоративний договір», а також норми чинного законодавства, що врегульовують правовідносини, що виникають при укладенні договорів такого типу. Результати: виявлений господарсько-правовий характер правовідносин, що виникають при укладені договорів такого типу. Обговорення: проблем вітчизняного законодавства та практики, що виникають укладенні корпоративних договорів.Ключові слова


корпоративний договір; договір між акціонерами; товариство з обмеженою відповідальністю; акціонерне товариство

Посилання


Єсауленко П. Корпоративний договір – новела корпоративного законодавства України // Судебно-юридическая газета БЛОГ [Електронний ресурс] / П. Єсауленко. – Режим доступу: https://sud.ua/ru/news/blog/89755-korporativnij-dogovr-novela-korporativnogo-zakonodavstva-ykrani

Загороднюк Г. Міжнародний досвід: корпоративні договори за англійським правом. – № 10. – 2018 [Електронний ресурс] / Г. Загороднюк. – Режим доступу: https://www.dlapiper.com/.../g-zagorodniukinternational-exp...

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів: Закон України від 23 березня 2017 р. № 1984-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 1984-19

Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю: Закон України від 6 лютого 2018 р. № 2275-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 2275-19

Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/ laws/show/1576-12

Квят О. Корпоративний договір – новела корпоративного законодавства України // Юридична газета онлайн [Електронний ресурс] / О. Квят, А. Фольварочна. – Режим доступу: http://yur-gazeta.com/publications/practice/ korporativne-pravo-ma/korporativniy-dogovir--novela-korporativnogo-zakonodavstva-ukrayini.html

Попов Ю. Корпоративні договори: подальший розвиток у Законі «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» // Юридична газета онлайн [Електронний ресурс] / Ю. Попов. – Режим доступу: http://yur-gazeta.com/publications/practice/ korporativne-pravo-ma/korporativni-dogovori.html

Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 11 грудня 2008 р. у справі № К25/260-08 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/2759595

Рішення Господарського суду Харківської області від 13 серпня 2013 р. у Справі № 5023/3947/12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33098387

Руденко Е. Правовая природа корпоративного договора в российском праве // Научный журнал КубГАУ. – 2016. – № 118(04) [Електронний ресурс] / Е. Руденко, А. Усенко. – Режим доступу: http://ej.kubagro.ru/2016/04/ pdf/21.pdf 3

Сигидин М. Корпоративний договір в системі цивільно-правових договорів [Електронний ресурс] / М. Сигидин. – Режим доступу: www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?

Сигидин М. Особливості укладення корпоративного договору / М. Сигидин // Юридичний науковий юридичний журнал. – 2016. – № 3. – С. 61-64.

Соловьева С. Правовая природа корпоративного договора в праве США / С. Соловьева // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2018. – № 2. – С. 75-80.

References

Jesaulenko P. Korporatyvnyj dogovir – novela korporatyvnogo zakonodavstva Ukrai’ny // Sudebno-jurydycheskaja gazeta BLOG [El-ektronnyj resurs] / P. Jesaulenko. – Rezhym dostupu: https://sud.ua/ru/news/blog/89755-korporativnij-dogovr-novela-korporativnogo-zakonodavstva-ykrani

Zagorodnjuk G. Mizhnarodnyj dosvid: korporatyvni dogovory za anglijs’kym pravom. – № 10. – 2018 [Elektronnyj resurs] / G. Zagorodnjuk. – Rezhym dostupu: https://www.dlapiper.com/.../g-zagorodniukinternational-exp...

Pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai’ny shhodo korporatyvnyh dogovoriv: Zakon Ukrai’ny vid 23 bereznja 2017 r. № 1984-VIII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 1984-19

Pro tovarystva z obmezhenoju i dodatkovoju vidpovidal’nistju: Zakon Ukrai’ny vid 6 ljutogo 2018 r. № 2275-VIII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19

Pro gospodars’ki tovarystva: Zakon Ukrai’ny vid 19 veresnja 1991 r. № 1576-XII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada. gov.ua/ laws/show/1576-12

Kvjat O. Korporatyvnyj dogovir – novela korporatyvnogo zakonodavstva Ukrai’ny // Ju-rydychna gazeta onlajn [Elektronnyj resurs] / O. Kvjat, A. Fol’varochna. – Rezhym dostupu: http://yur-gazeta.com/publications/practice/ korporativne-pravo-ma/korporativniy-dogovir--novela-korporativnogo-zakonodavstva-ukrayini.html

Popov Ju. Korporatyvni dogovory: podal’shyj rozvytok u Zakoni «Pro tovarystva z obmezhenoju ta dodatkovoju vidpovidal’nistju» // Jurydychna gazeta onlajn [Elektronnyj resurs] / Ju. Popov. – Rezhym dostupu: http://yur-gazeta.com/publications/practice/korporativne-pravo-ma/korporativni-dogovori.html

Rishennja Gospodars’kogo sudu Dnipropetrovs’koi’ oblasti vid 11 grudnja 2008 r. u spravi № K25/260-08 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://reyestr.court.gov.ua/Review/2759595

Rishennja Gospodars’kogo sudu Harkivs’koi’ oblasti vid 13 serpnja 2013 r. u Spravi № 5023/3947/12 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/33098387

Rudenko E. Pravovaja pryroda korporaty-vnogo dogovora v rossyjskom prave // Nauchnyj zhurnal KubGAU. – 2016. – № 118(04) [Elektronnyj resurs] / E. Rudenko, A. Usenko. – Rezhym dostupu: http://ej.kubagro.ru/2016/04/pdf/21.pdf 3

Sygydyn M. Korporatyvnyj dogovir v sys-temi cyvil’no-pravovyh dogovoriv [Elektronnyj resurs] / M. Sygydyn. – Rezhym dostupu: www.irbis-nbuv. gov. ua/ .../ cgiirbis_64.exe?

Sygydyn M. Osoblyvosti ukladennja korporatyvnogo dogovoru / M. Sygydyn // Jurydychnyj naukovyj jurydychnyj zhurnal. – 2016. – № 3. – S. 61-64.

Solov’eva S. Pravovaja priroda korpora-tivnogo dogovora v prave SShA / S. Solov’eva // Zhurnal zarubezhnogo zakonodatel’stva i sravni-tel’nogo pravovedenija. – 2018. – № 2. – S. 75-80.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.