АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Анатолій Васильович Матвійчук

Анотація


Мета: у статті розглядається фундаментальна проблема господарської відповідальності з позиції адміністративного права. Аналізуються погляди видатних вчених у сфері господарського та адміністративного права на категорії господарської відповідальності. Методи дослідження: методологічну основу дослідження склали загальнонаукові методи пізнання. Дискусія: подаються правові ознаки господарської відповідальності. Формуються принципи господарської відповідальності. Результати: виходячи із зазначених позицій пропонується загальна концепція адміністрування в сфері господарської відповідальності.


Ключові слова


господарське право; адміністрування; господарська відповідальність; ознаки; принципи; концепція

Посилання


Копєйчиков В. В. Правознавство: [підручник] / В. В. Копєйчиков. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 736 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/Book Pravothnavstvo/ Glava3/R1G3par12.html.

Ведєрніков Ю. А. Теорія держави і права: [навч. посіб.] / Ю. А. Ведєрніков, В. С. Грегул. – 4-те вид., доп. і переробл. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

Мельник О. О. Господарське право: [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.] / О. О. Мельник – К.: КНЕУ, 2005. – 208 с.

Малеин Н. С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях / Н. С. Малеин. – М.: Наука, 1968. – 207 с.

Щербина В. С. Господарське право: [підручник] – 2-ге вид., перероб. і доп. / В. С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, – 2005. – 592 с.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV: станом на 19.02.2016 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

Юшина С. І. Адміністративно-господарські санкції та їх застосування в зовнішньоекономічній сфері / С. І. Юшина // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – С. 202-205.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: [підручник] / О. Ф. Скакун. – Х.: Консум, 2001. – 656 с.

Щербина В. С. Господарсько-правова відповідальність: галузевий підхід, особливості застосування та напрямки подальших наукових досліджень / В. С. Щербина // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шев-ченка. – К., 2013. – С. 10-15.

Бокоч І. М. Принципи господарсько-правової відповідальності / І. М. Бокоч // Юридичний вісник Київського національного авіаційного університету. – К., 2015. – С. 249-251.

References

Kopjejchykov V. V. Pravoznavstvo: [pidruchnyk] / V. V. Kopjejchykov. – K.: Jurinkom Inter, 2003. – 736 s. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ebk.net.ua/Book/BookPravothnavstvo/ Glava3/R1G3par12.html.

Vedjernikov Ju. A. Teorija derzhavy i prava: [navch. posib.] / Ju. A. Vedjernikov, V. S. Gregul. – 4-te vyd., dop. i pererobl. – K.: Centr navchal’noi’ literatury, 2005. – 224 s.

Mel’nyk O. O. Gospodars’ke pravo: [navch.-metod. posib. dlja samost. vyvch. dysc.] / O. O. Mel’nyk – K.: KNEU, 2005. – 208 s.

Malein N. S. Imushhestvennaja otvetstvennost’ v hozjajstvennyh otnoshenijah / N. S. Malein. – M.: Nauka, 1968. – 207 s.

Shherbyna V. S. Gospodars’ke pravo: [pidruchnyk] – 2-ge vyd., pererob. i dop. / V. S. Shherbyna. – K.: Jurinkom Inter, – 2005. – 592 s.

Gospodars’kyj kodeks Ukrai’ny vid 16 sichnja 2003 r. № 436-IV: stanom na 19.02.2016 r. // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – St. 144.

Jushyna S. I. Administratyvno-gospodars’ki sankcii’ ta i’h zastosuvannja v zovnishn’oekonomichnij sferi / S. I. Jushyna // Chasopys Kyi’vs’kogo universytetu prava. – 2010. – № 2. – S. 202-205.

Skakun O. F. Teorija derzhavy i prava: [pidruchnyk] / O. F. Skakun. – H.: Konsum, 2001. – 656 s.

Shherbyna V. S. Gospodars’ko-pravova vidpovidal’nist’: galuzevyj pidhid, osoblyvosti zastosuvannja ta naprjamky podal’shyh naukovyh doslidzhen’ / V. S. Shherbyna // Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo universytetu im. Tarasa Shevchenka. – K., 2013. – S. 10-15.

Bokoch I. M. Pryncypy gospodars’ko-pravovoi’ vidpovidal’nosti / I. M. Bokoch // Jurydychnyj visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo aviacijnogo universytetu. – K., 2015. – S. 249-251.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.