ПОНЯТТЯ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ПРИЙОМНОГО ВИХОВАННЯ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Ірина Сергіївна Тімуш, Діана Ігорівна Тімуш

Анотація


Мета: у статті здійснено науково-теоретичний аналіз змісту поняття «прийомне виховання», «прийомна сім’я» у юридичній науці. Визначено правовий статус та значення прийомної сім’ї у сфері забезпечення сімейним вихованням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Методи дослідження: аналізується сутність поняття «прийомне виховання», «усиновлення», «опіка й піклування» за такими напрямами, як: форми влаштування дітей, підстави влаштування дітей-сиріт / осіб, які позбавлені батьківського піклування, мета, результат. Результати: досліджено теоретико-методичні аспекти поняття «прийомне виховання». Здійснено аналіз інформації, що характеризує прийомні сім’ї, осіб-сиріт, осіб, позбавлених батьківського піклування. Складається висновок про необхідність врегулювання питання прийомного виховання у сімейному праві України. Обговорення: проблеми влаштування дітей-сиріт / осіб, позбавлених батьківського піклування, проблеми трактування поняття «прийомне виховання», «усиновлення» в правовому розумінні.Ключові слова


прийомне виховання; юридичне розуміння усиновлення, прийомного виховання; опіка; піклування; сімейне право

Посилання


Сімейний кодекс України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

Соціальне сирітство в Україні: Експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування / авт. кол. Волинець Л. С., Комарова Н. М., Антонова-Турченко О. Г., Іванова І. Б., Пєша І. В. – К.: Вид-во «Студцентр», 1998. – 120 с.

Косенко Н. П. Правові наслідки здійснення усиновлення / Н. П. Косенко // Митна справа. – 2013. – № 6 (90). – Ч. 2. – Кн. 1. – С. 355-359.

Сімейне право України: навчальний посібник / Т. А. Кобзєва, В. С. Шапіро. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – 90 с.

Сімейне право України: підручник / [Т. В. Боднар, В. С. Гопанчук, О. В. Дзера та ін.]; за заг. ред. Т. В. Боднар та О. В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2016. – 519 с.

Бутрин-Бока Н. Щодо питання про прийомну сім’ю: деякі правові аспекти / Н. Бутрин-Бока // Актуальні проблеми правознавства. – 2017. – Вип. 3 (11). – С. 111-116.

References

Simejnyj kodeks Ukrai’ny [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu do resursu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

Social’ne syritstvo v Ukrai’ni: Ekspertna ocinka ta analiz isnujuchoi’ v Ukrai’ni systemy utrymannja ta vyhovannja ditej, pozbavlenyh bat’kivs’kogo pikluvannja / avt. kol. Voly-nec’ L. S., Komarova N. M., Antonova-Turchenko O. G., Ivanova I. B., Pjesha I. V. – K.: Vyd-vo «Studcentr», 1998. – 120 s.

Kosenko N. P. Pravovi naslidky zdijsnennja usynovlennja / N. P. Kosenko // Mytna sprava. – 2013. – № 6 (90). – Ch. 2. – Kn. 1. – S. 355-359.

Simejne pravo Ukrai’ny: navchal’nyj posibnyk / T. A. Kobzjeva, V. S. Shapiro. – Sumy: Sums’kyj derzhavnyj universytet, 2015. – 90 s.

Simejne pravo Ukrai’ny: pidruchnyk / [T. V. Bodnar, V. S. Gopanchuk, O. V. Dzera ta in.]; za zag. red. T. V. Bodnar ta O. V. Dzery. – K.: Jurinkom Inter, 2016. – 519 s.

Butryn-Boka N. Shhodo pytannja pro pryjomnu sim’ju: dejaki pravovi aspekty / N. Butryn-Boka // Aktual’ni problemy pravoznavstva. – 2017. – Vyp. 3 (11). – S. 111-116.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.