КОЛІЗІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ: ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТУ

Юрій Валентинович Корнєєв, Ліана Володимирівна Берегович

Анотація


Мета: у статті розглядається проблема колізійного регулювання сімейних правовідносин на міжнародному рівні, яка зумовлена різними релігійними, національними, соціально-економічними та побутовими особливостями, що відіграють значну роль у формуванні актів національного законодавства, зокрема сімейного. Методи дослідження: використані методи аналізу, порівняння та синтезу. Результати: пропонується ряд заходів щодо вирішення конфлікту колізійного регулювання сімейних правовідносин.Ключові слова


іноземний елемент; колізії; сімейні правовідносини

Посилання


Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 вересня 2011 р. № 3773-4 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 30. – Ст. 301.

Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р. № 2709-4 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 422.

Міжнародне приватне право: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Аляб’єва Н. та ін., за ред. С. Кузьменка. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 315 с.

Розгон О. Укладання шлюбу громадянина України з іноземцем за кордоном / О. Розгон // Юридичний Радник. – 2011. – № 6 (60). – С. 1-8.

Шимон С. І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: навч. посіб. / С. І. Шимон. – К.: КНЕУ, 2004. – 220 с.

Овчаренко А. Визнання реєстрації та розірвання шлюбу за двосторонніми міжнародними договорами, укладеними Україною / А. Овчаренко // Юстиніан [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.justinian.com.ua

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/ show/2947-14

Жушман В. П. Міжнародне приватне право: підручник / В. П. Жушман, І. А. Шуміло. – Х.: Право, 2011. – 320 с.

Кузьменко С. Г. Міжнародне приватне право: навч. посіб. / С. Г. Кузьменко. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 316 с.

Барціц І. М. Міжнародне право і правова система Росії / І. М. Барціц // Журнал російського права. – 2001. – № 2. – С. 61-71.

References

Pro pravovyj status inozemciv ta osib bez gromadjanstva: Zakon Ukrai’ny vid 22 veresnja 2011 r. № 3773-4 // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2011. – № 30. – St. 301.

Pro mizhnarodne pryvatne pravo: Zakon Ukrai’ny vid 23 chervnja 2005 r. № 2709-4 // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2005. – № 32. – St. 422.

Mizhnarodne pryvatne pravo: navch. posib. dlja stud. vyshh. navch. zakl. / Al-jab’jeva N. ta in., za red. S. Kuz’menka. – K.: Centr uchbovoi’ literatury, 2010. – 315 s.

Rozgon O. Ukladannja shljubu gromadjanyna Ukrai’ny z inozemcem za kordonom / O. Rozgon // Jurydychnyj Radnyk. – 2011. – № 6 (60). – S. 1-8.

Shymon S. I. Cyvil’ne ta torgove pravo zarubizhnyh krai’n: navch. posib. / S. I. Shymon. – K.: KNEU, 2004. – 220 s.

Ovcharenko A. Vyznannja rejestracii’ ta rozirvannja shljubu za dvostoronnimy mizhnarodnymy dogovoramy, ukladenymy Ukrai’noju / A. Ovcharenko // Justynian [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: www.justinian.com.ua

Simejnyj kodeks Ukrai’ny vid 10 sichnja 2002 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

Zhushman V. P. Mizhnarodne pryvatne pravo: pidruchnyk / V. P. Zhushman, I. A. Shumilo. – H.: Pravo, 2011. – 320 s.

Kuz’menko S. G. Mizhnarodne pryvatne pravo: navch. posib. / S. G. Kuz’menko. – K.: Centr uchbovoi’ literatury, 2010. – 316 s.

Barcic I. M. Mizhnarodne pravo i pravova systema Rosii’ / I. M. Barcic // Zhurnal rosijs’kogo prava. – 2001. – № 2. – S. 61-71.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.