ДИСТАНЦІЙНА ПРАЦЯ В ЄС: АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Людмила Петрівна Гаращенко, Вадим Вікторович Гаращенко

Анотація


Мета: стаття присвячена дослідженню дистанційної праці в Європейському Союзі та деяких європейських країнах, зокрема Бельгії, Італії, Франції та Польщі. Методи дослідження: проаналізовано законодавство ЄС та деяких країн-членів ЄС щодо дистанційної праці. Застосовано переважно герменевтичний та порівняльний методи дослідження. Результати: зроблено висновок, що дослідження правового регулювання дистанційної праці в ЄС та країнах-членах ЄС є позитивним у контексті удосконалення трудового законодавства та застосування нових форм і видів нетипової зайнятості в Україні. Досвід правового регулювання дистанційної праці зарубіжних країн допоможе відшукати механізм застосування і врегулювання нових форм і видів нетипової зайнятості в Україні. Обговорення: щодо доцільності правового регулювання дистанційної праці у трудовому законодавстві України.


Ключові слова


стандартна зайнятість; нестандартні форми зайнятості; дистанційна зайнятість; трудове законодавство; працівник; роботодавець

Посилання


The Framework Agreement on Telework [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002 G0713 (01): EN:NOT

Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права. В 2 томах. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. – 1151 с.

Roger Blanpain. Labour Law in Belgium. – 5th edition. – Kluwer Law International. – 2012. – 434 р.; Michel Walrave. Telework in Belgium. Sharing experiences & lowering thresholds. – Brussels. – 2002. – P. 9.

Голубниченко М. В. Основные черты и виды виртуальной занятости / М. В. Голубниченко // Известия Саратовского университета. – 2008. – Т. 8. Вып. 2. – С. 20-22. – (Сер. Экономика. Управление. Право).

Roger Blanpain. Labour Law in Belgium. – Kluwer Law International. – 2010. – 398 р.

Code du travail (Dernière modification: 9 avril 2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.legifrance.gouv.fr/ affichCode.do?cidTexte= LEGITEXT 000006072050

Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 4, comma 3, delle legge 16 giugno 1998, n. 191 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.interlex.it/testi/dpr9970.htm

Legge 16 giugno 1998, n. 191. «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche’ norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/98191l.htm

Вiсьнєвскі Я. Трудовий договір в умовах ринкової економіки / Я. Вісьнєвскі // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2013. – Вип. 57 – С. 235-247 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library. nlu. edu.ua/ POLN_TEXT/LVIV/visnyk_57.pdf

Inventory of labour market policy measures in the EU 2008-13: The crisis and beyond / André Gama, Catherine Saget, François Eyraud; International Labour Office, Research Department. — Geneva: ILO, 2015. https://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_436119.pdf

Дудін В. Транш в обмін на кодекс: МВФ очікує прийняття ТК, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rev.org.ua/mvf-ochikuye-na-tk/

References

The Framework Agreement on Telework [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002 G0713 (01): EN:NOT

Lushnykov A. M., Lushnykova M. V. Kurs trudovogo prava. V 2 tomah. T. 2. – 2-e izd., pererab. i dop. – M.: Statut, 2009. – 1151 s.

Roger Blanpain. Labour Law in Belgium. – 5th edition. – Kluwer Law International. – 2012. – 434 p.; Michel Walrave. Telework in Belgium. Sharing experiences & lowering thresholds. – Brussels. – 2002. – P. 9.

Golubnychenko M. V. Osnovnye cherty i vidy virtual’noj zanjatosti / M. V. Golubnychenko // Izvestija Saratovskogo universiteta. – 2008. – T. 8. Vyp. 2. – S. 20-22. – (Ser. Ekonomika. Upravlenie. Pravo).

Roger Blanpain. Labour Law in Belgium. – Kluwer Law International. – 2010. – 398 p.

Code du travail (Dernière modification: 9 avril 2017) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.legifrance.gouv.fr/ affichCode.do?cidTexte= LEGITEXT 000006072050

Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 4, comma 3, delle legge 16 giugno 1998, n. 191 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.interlex.it/testi/dpr9970.htm

Legge 16 giugno 1998, n. 191. «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche’ norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica» [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/98191l.htm

Vis’njevski Ja. Trudovyj dogovir v umovah rynkovoi’ ekonomiky / Ja. Vis’njevski // Visnyk L’vivs’kogo universytetu. – Serija jurydychna. – 2013. – Vyp. 57 – S. 235-247 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://library. nlu. edu.ua/ POLN_TEXT/LVIV/visnyk_57.pdf

Inventory of labour market policy measures in the EU 2008-13: The crisis and beyond / André Gama, Catherine Saget, François Eyraud; International Labour Office, Research Department. — Geneva: ILO, 2015. https://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_436119.pdf

Dudin V. Transh v obmin na kodeks: MVF ochikuje pryjnjattja TK, 2017 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://rev.org.ua/mvf-ochikuye-na-tk/


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.