ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З КЕРІВНИКАМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Світлана Василівна Вишновецька, Руслан Ігорович Кролевець

Анотація


Мета: виявлення особливостей припинення трудових відносин з керівниками юридичних осіб, дослідження підстав звільнення керівника, а також аналіз основної проблематики припинення трудових відносин в теорії та на практиці на прикладі керівників господарських товариств. Методи дослідження: у роботі застосовувались загальнонаукові та спеціальні методи: формальної логіки, порівняльно-правовий, герменевтичний, спеціально-юридичний. Результати: проаналізовано підходи до розуміння трудових відносин з керівником юридичної особи, визначено їх особливості та виявлено проблематику. Обговорення: шляхи законодавчого вдосконалення звільнення керівників юридичних осіб.


Ключові слова


трудовий договір; трудові відносини; звільнення керівника юридичної особи; дисциплінарне стягнення

Посилання


Войцеховські С. Коментар до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 13.05.2014 р. № 1255-VII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.interbuh. com.ua/ua/documents/ib/ 3959/33284.

Корбань В. Звільнення керівника юридичної особи в порядку застосування дисциплінарного стягнення: як ефективно захистити порушене право // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrainepravo. com/scientific-thought/ pravova-pozytsiya/zv-lnennya-ker-vnika-yuridichno-osobi-v-poryadku-zastosuvannya-distsipl-narnogo-styagnennya-yak-efek/? month=06&year=2017&sphrase_id= 2024582.

Турчин С. О. До питання припинення трудових відносин з керівником господарського товариства / С. О. Турчин // Наше право. – 2013. – № 10. – С. 144–147.

Казначей Г. Звільнення директора з ініціативи власників // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://consulting.dtkt.ua/ru/ labor/labor-relations/9219

Рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.10.2015 у справі № 6-21072св15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.reyestr.court.gov.ua/Review/53571030.

Федорко М.М. Припинення повноважень посадових осіб: проблемні аспекти // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jurliga.ligazakon.ua/info/firm_876/company_news/news_19.

Шишлюк В. Р. Припинення трудового договору за законодавством України і Польщі: монографія / В. Р. Шишлюк. – Одеса, 2018. – 302 с.

Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 29.09.2014 у справі № 22-ц/796/11157/2014 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htt://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40744809.

Рішення Апеляційного суду м. Києва від 11.06.2015 у справі № 760/26792/14-ц // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. reyestr.court.gov.ua/Review/44873603.

References

Vojcehovs’ki S. Komentar do Zakonu Ukrai’ny «Pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai’ny shhodo zahystu prav investoriv» vid 13.05.2014 r. № 1255-VII // [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.interbuh.com.ua/ ua/ documents/ib/3959/33284.

Korban’ V. Zvil’nennja kerivnyka jurydychnoi’ osoby v porjadku zastosuvannja dyscyplinarnogo stjagnennja: jak efektyvno zahystyty porushene pravo // [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://ukrainepravo. com/scientific-thought/ pravova-pozytsiya/zv-lnennya-ker-vnika-yuridichno-osobi-v-poryadku-zastosuvannya-distsipl-narnogo-styagnennya-yak-efek/?month=06&year=2017& sphrase_id= 2024582.

Turchyn S. O. Do pytannja prypynennja trudovyh vidnosyn z kerivnykom gospodars’kogo tovarystva / S. O. Turchyn // Nashe pravo. – 2013. – № 10. – S. 144–147.

Kaznachej G. Zvil’nennja dyrektora z iniciatyvy vlasnykiv // [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://consulting.dtkt.ua/ru/ labor/labor-relations/9219

Rishennja Vyshhogo specializovanogo sudu Ukrai’ny z rozgljadu cyvil’nyh i kryminal’nyh sprav vid 15.10.2015 u spravi № 6-21072sv15 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.reyestr. court. gov.ua/Review/53571030.

Fedorko M.M. Prypynennja povnovazhen’ posadovyh osib: problemni aspekty // [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://jurliga. ligazakon. ua/info/firm_876/company_news/news_19.

Shyshljuk V. R. Prypynennja trudovogo dogovoru za zakonodavstvom Ukrai’ny i Pol’shhi: monografija / V. R. Shyshljuk. – Odesa, 2018. – 302 s.

Uhvala Apeljacijnogo sudu m. Kyjeva vid 29.09.2014 u spravi № 22-c/796/11157/2014 // [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: htt://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40744809.

Rishennja Apeljacijnogo sudu m. Kyjeva vid 11.06.2015 u spravi № 760/26792/14-c // [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44873603.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.