УЗГОДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Артем Олександрович Янчук

Анотація


Метою статті є проведення комплексного аналізу нормативно-правових актів України щодо механізму погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів сфери охорони здоров’я та надання практичних рекомендацій з удосконалення законодавства у відповідній сфері. Результати. Розглянуто порядок призначення керівників структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Проаналізовано нормативно-правову базу із зазначеного питання, виявлено неузгодженість між нормами чинного законодавства України. Обговорення. Надано практичні рекомендації щодо вдосконалення законодавства та практики його застосування.


Ключові слова


керівник структурного підрозділу; процедура призначення; спеціальні норми

Посилання


Чернишевич О. В. Міністерство як орган в системі центральних органів виконавчої влади в Україні: конституційно-правовий аспект / О. В. Чернишевич // Часопис Київського університету права. – К., 2013. – С. 127-130.

Западинчук О. П. Оптимізація центральних органів виконавчої влади в контексті проведення адміністративної реформи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/ ej/ej13/txts/Zapadynchuk.pdf.

Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/889-19/page2.

Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/ 3723-12.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Верховна Рада [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page3.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV // Верховна Рада [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14.

Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації: Постанова КМУ від 26 вересня 2012 р. № 887 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ ua/ npas/245632227.

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України: Постанова КМУ від 22 липня 2016 р. № 465 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/465-2016-%D0%BF.

Тіньовий звіт // Лабораторія законодавчих ініціатив. – К., 2018. – 34 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://parlament.org.ua/ wp-content/uploads/2018/05/ Shadow_Report_ PAR_2017.pdf.

Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75148573

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 р. № 3166-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3166-17.

Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу: Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 3 березня 2016 р. № 47 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0438-16.

Питання запобігання та виявлення корупції: Постанова КМУ від 4 вересня 2013 р. № 706 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/706-2013-%D0%BF.

Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації: Постанова КМУ від 26 листопада 2008 р. № 1040 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. rada.gov.ua/ laws/show/ 1040-2008-%D0%BF.

Щодо практики застосування норм права у випадку колізії: Лист Міністерства юстиції України від 26 грудня 2008 р. № 758-0-2-08-19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/ v0758323-08.

References

Chernyshevych O. V. Ministerstvo yak orhan v systemi tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady v Ukraini: konstytutsiino-pravovyi aspekt / O. V Chernyshevych // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. – K., 2013. – S. 127-130.

Zapadynchuk O. P. Optymizatsiia tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady v konteksti provedennia administratyvnoi reformy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://academy.gov.ua/ ej/ej13/txts/Zapadynchuk.pdf.

Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 10.12.2015 r. № 889-VIII [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page2.

Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 16 hrudnia 1993 r. № 3723-KhII [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/ show/ 3723-12.

Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR // Verkhovna Rada [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3. rada. gov. ua/ laws/show/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page3.

Pro mistsevi derzhavni administratsii: Zakon Ukrainy vid 09.04.1999 r. № 586-XIV // Verkhovna Rada [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14.

Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro strukturnyi pidrozdil mistsevoi derzhavnoi administratsii: Postanova KMU vid 26.09.2012 r. № 887 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.kmu.gov.ua/ ua/ npas/ 245632227.

Pro vnesennia zmin ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh aktiv Kabinetu Ministriv Ukrainy: Postanova KMU vid 22 lypnia 2016 r. № 465 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/ 465-2016-%D0%BF.

Tinovyi zvit // Laboratoriia zakonodavchykh initsiatyv. – K., 2018. – 34 s. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2018/05/Shadow_Report_PAR_ 2017.pdf.

Iedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75148573

Pro tsentralni orhany vykonavchoi vlady: Zakon Ukrainy vid 17.03.2011 № 3166-VI [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada. gov. ua/ laws/show/3166-17.

Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro sluzhbu upravlinnia personalom derzhavnoho orhanu: Nakaz Natsionalnoho ahentstva Ukrainy z pytan derzhavnoi sluzhby vid 03.03.2016 № 47 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0438-16.

Pytannia zapobihannia ta vyiavlennia koruptsii: Postanova KMU vid 04.09.2013 № 706 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3. rada. gov. ua/laws/show/706-2013-%D0%BF.

Pro zatverdzhennia Zahalnoho polozhennia pro yurydychnu sluzhbu ministerstva, inshoho orhanu vykonavchoi vlady, derzhavnoho pidpryiemstva, ustanovy ta orhanizatsii: Postanova KMU vid 26.11.2008 № 1040 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/ 1040-2008-%D0%BF.

Shchodo praktyky zastosuvannia norm prava u vypadku kolizii: Lyst Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 26.12.2008 r. № 758-0-2-08-19 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0758323-08.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.