АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОДОЛАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКАМИ СЕКСУАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНІ

Юлія Леонідівна Юринець, Ірина Андріївна Кудра

Анотація


Мета: з’ясувати витоки нетрадиційної сексуальної орієнтації осіб, природну сутність права на гендерну ідентичність та адміністративно-правові засади запобігання дискримінації за цими ознаками. Методи дослідження: документального аналізу і синтезу, порівняльного аналізу, об’єктивної істини, пізнавально-аналітичний та ін. Результати: доведено, що право на вільну гендерну самоідентифікацію (право на гендерну ідентичність) є природним правом особи, яке підлягає захисту нарівні з іншими основними правами прав людини. Обговорення: забезпечення права на вільну гендерну самоідентифікацію (права на гендерну ідентичність) є обов’язком кожного демократичного суспільства і складовою міжнародних зобов’язань України.


Ключові слова


права людини; ЛГБТ-спільноти; дискримінація; гендерна ідентичність; сексуальні меншини; трансгендер

Посилання


Ходаківський М.Д. Протидія дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності / М.Д. Ходаківський // Держава і право. – 2014. – Вип. 66. – С. 297–307.

Самчук Р.В. Постмодерна ідентичність: гендерний вимір / Р.В. Самчук // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2015. – Вип. 9-10. – С. 52-64.

Бреус С. Міжнародно-правові стандарти і зарубіжний досвід у сфері гендерної ідентичності / С. Бреус // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – № 3/2014. – С. 83-87.

Меронюк О.В. Права сексуальних меншин у контексті принципу заборони дискримінації / О.В. Меронюк // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 4. – С. 273–276.

Уварова О.О. Повага до сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності людини як вимога толерантності / О.О. Уварова // Право і громадянське суспільство. – 2015. – № 4. – С. 164–186.

Шалиганова А.С. Щодо правової природи та змісту права на гендерну ідентичність / А.С. Шалиганова // Право і Безпека. – 2011. – № 3. – С. 274–279.

Кон И.С. Лики и маски однополой любви. Лунный свет на заре. – Изд. второе, перераб. и доп. – Изд-во АСТ – Олимп, М., 2003. – ІSBN 5-17-015194-2.

Кудра І. Шляхи подолання дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в Україні / І. Кудра // Материали за XIV международна научна практична конференция, Achievement of high school – 2018, 17-25 November, 2018 Политология. История. Закон. Музика и живот. Психология: София. «Бял ГРАД-БГ». – С. 22-24.

Нестеренко М.О. Розвиток наукових уявлень про гендерну ідентичність і її структуру в психології / М.О. Нестеренко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. – 2011. – Вип. 41. – С. 128-137.

Семенов Ю.И. Об изначальной форме первобытных социально-экономических отношений / Ю.И. Семенов // Советская этнография. – 1977. – № 2. – С. 15–28.

Семенов Ю.И. Введение во всемирную историю. Выпуск I. Проблема и понятийный аппарат. Возникновение человеческого общества: учебное пособие / Ю.И. Семенов. – М.: МФТИ, 1997. – 202 с. – ISBN 5-7417-007-5.

Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования / С.С. Алексеев. – М.: Статут, 1999. – 712 c.

Бутовская М.Л. Антропология пола / М.Л. Бутовская. – М.: Изд-во «Век 2», 2013. – 272 с. – ISBN 978-5-85099-191-3.

Курдибаха О.М. Гендерна ідентичність підлітків в умовах позашкільних навчальних закладів / О.М. Курдибаха // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – 2016. – Вип. 3(2). – С. 45-49.

Козинець І.М. Статево-рольова соціалізація та гендерна ідентичність особи-стості / І.М. Козинець // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. – 2012. – № 1. – С. 91-96.

Оліфірович Н.І. Гендерна ідентичність молоді в умовах соціо-культурного середовища, що змінюється / Н.І. Оліфірович, М.Л. Бєлановська // Актуальні проблеми психології. – 2015. – Т. 7, Вип. 39. - С. 221-231.

Батлер Дж. Присвоение телом гендера: философский вклад Симоны де Бовуар / Дж. Батлер// Женщины, познание и реальность. – М.: РОССПЭН, 2005. – С. 293-303.

Власова О. Гендерна ідентичність в онтології постмодерну: есенціалізм VS. / О. Власова, Н. Костюк // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 16. – С. 159-163.

Авер’янов В. Академічні дослідження проблем державного управління та адміністративного права: результати і перспективи / В. Авер’янов, О. Андрійко, В. Полюхович // Юридичний журнал. – 2004. – № 5. – С. 34–39.

References

Hodakivskiy M.D. Protidiya diskriminatsiyi za ogakoyu seksualnoyi orientatsiyi ta gendernoyi identichnosti / m.d. hodakivskiy // Derzhava i pravo. – 2014. – Vip. 66. – S. 297–307.

Samchuk R.V. Postmoderna identichnIst: genderniy vimIr / R.V. Samchuk // Multiversum. Filosofskiy almanah. – 2015. – Vip. 9-10. – S. 52-64.

Breus S. Mizhnarodno-pravovi standarti i zarubizhniy dosvid u sferi gendernoyi identichnosti / S. Breus // Naukovi zapiski institutu zakonodavstva verhovnoyi radi ukrayini. – № 3/2014. – S. 83-87.

Meronyuk O.V. Prava seksualnih menshin u konteksti printsipu zaboroni diskrimInatsiyi / O.V. Meronyuk // Porivnyalno-analitichne pravo. – 2016. – № 4. – S. 273–276.

Uvarova O.O. Povaga do seksualnoyi orientatsiyi ta gendernoyi identichnosti lyudini yak vimoga tolerantnosti / O.O. Uvarova // Pravo i Gromadyanske suspilstvo. – 2015. – № 4. – S. 164–186.

Shaliganova A.S. Schodo pravovoyi prirodi ta zmistu prava na gendernu identichnIst / A.S. Shaliganova // Pravo i Bezpeka. – 2011. – № 3. – S. 274–279.

Kon I. S. Liki i maski odnopoloy lyubvi. Lunnyiy svet na zare. – Izd. vtoroe, pererab. i dop. – Izd-vo AST – Olimp, M., 2003. – ISBN 5-17-015194-2.

Kudra I. Shlyahi podolannya diskrimInatsiyi za oznakami seksualnoyi orientatsiyi ta gendernoyi identichnosti v Ukrayini / I. Kudra // Materiali za XIV mezhdunarodna nauchna praktichna konferentsiya, Achievement of high school – 2018, 17-25 November, 2018 Politologiya. Istoriya. Zakon. Muzika i zhivot. Psihologiya: Sofiya. «Byal GRAD-BG». – S. 22-24.

Nesterenko M.O. Rozvitok naukovih uyavlen pro gendernu identichnist i yiyi strukturu v psihologiyi / M.O. Nesterenko // Visnik harkivskogo natsionalnogo pedagogichnogo universitetu imeni G.S. Skovorodi. Psihologiya. – 2011. – Vip. 41. – S. 128-137.

Semenov Yu.I. Ob iznachalnoy forme pervobytnykh sotsialno-ekonomicheskikh otnosheniy / Yu.I. Semenov // Sovetskaya etnografiya. – 1977. – № 2. – S. 15–28.

Semenov Yu.I. Vvedeniye vo vsemirnuyu istoriyu. Vypusk I. Problema i ponyatiynyy apparat. Vozniknoveniye chelovecheskogo obshchestva: Uchebnoye posobiye / Yu.I. Semenov. – M.: MFTI. 1997. – 202 s. – ISBN 5-7417-007-5.

Alekseyev S.S. Pravo: azbuka – teoriya – filosofiya. Opyt kompleksnogo issledovaniya / S.S. Alekseyev. – M.: Statut. 1999. – 712 c.

Butovskaya M.L. Antropologiya pola / M.L. Butovskaya. – M.: Izd-vo «Vek 2», 2013. – 272 s. – ISBN 978-5-85099-191-3.

Kurdibaha O.M. Genderna identichnist pidlitkiv v umovah pozashkilnih navchalnih zakladiv / O.M. Kurdibaha // Naukoviy visnik hersonskogo derzhavnogo universitetu. Seriya: Psihologichni nauki. – 2016. – Vip. 3(2). – S. 45-49.

Kozinets I.M. Statevo-rolova sotsializatsiya ta genderna identichnist osobistostI / I.M. Kozinets // Problemi sotsIalnoyi roboti: fIlosofIya, psihologIya, sotsIologIya. – 2012. – № 1. – S. 91-96.

Olifirovich N.I. Genderna identichnist molodi v umovah sotsio-kulturnogo seredovischa, scho zminyuetsya / N.I. Olifirovich, M.L. Belanovska // Aktualni problemi psihologiyi. – 2015. – T. 7, Vip. 39. - S. 221-231.

Batler Dzh. Prisvoenie telom gendera: filosofskiy vklad Simonyi de Bovuar / Dzh. Batler// Zhenschinyi, poznanie i realnost. – M.: ROSSPEN, 2005. – S. 293-303.

Vlasova O. Genderna identichnist v ontologiyi postmodernu: esentsializm VS. / O. Vlasova, N. Kostyuk // Ukrayinoznavchiy almanah. – 2014. – Vip. 16. – S. 159-163.

Aver’yanov V. Akademichni doslidzhennya problem derzhavnogo upravlinnya ta administrativnogo prava: rezultati i perspektivi / V. Aver’yanov, O. Andriyko, V. Polyuhovich // Yuridichniy zhurnal. – 2004. – № 5. – S. 34–39.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.