УМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (НАССР) В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Олексій Андрійович Усенко

Анотація


Мета: дослідити нормативні засади впровадження системи Hazard Analysis and Critical Control Points (НАССР) в Україні як чинника безпеки харчових продуктів. Методи дослідження: документального аналізу і синтезу, порівняльного аналізу, об’єктивної істини, пізнавально-аналітичний та ін. Результати: узагальнені вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР). Обговорення: з’ясовані положення щодо запровадження операторами ринку програм-передумов, принципів НАССП, розробки постійно діючих контрольних процедур; спрощене застосування системи НАССР для певних операторів ринку тощо.


Ключові слова


Hazard Analysis and Critical Control Points (НАССР); постійно діючі контрольні процедури; верифікація; перехресне забруднення; програма-передумова; план НАССР

Посилання


Галкіна О. М. Адміністративно-правові засади забезпечення безпечності та якості харчових продуктів в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / О.М. Галкіна. – Х., 2017. – 23 с.

Одарченко А. М. Удосконалення конкурентоспроможності та платоспроможності підприємств м’ясної промисловості за рахунок упровадження системи HACCP / А. М. Одарченко, Є. Б. Соколова, А. А. Максимова // Прогресивні техніки та технології харчових виробництв ресторанного господарства та торгівлі: зб. наук. праць: у 2 ч. Ч. 2. Вип. 1 (17) / Харківський державний університет харчування та торгівля; ред. О. І. Черевко. – Х.: ХДУХТ, 2013. – С. 1054-109.

Пинюшко О. Пищевая безопасность по-европейски: страшно, обязательно или просто / О. Пинюшко // Европейская правда [Электронный ресурс]. – 27.01.2016. – Режим доступа: https://www.eurointegration.com.ua/ rus/experts/ 2016/01/27/7043650/

Kyryliuk I., Kyryliuk Ye. Efficiency of the functioning of the state control system for the safety and quality of animal products in Ukraine. – Food Science and Technology. – 2017. – Volume 11/Issue 4.

Горобей О. М. Ветеринарно-санітарна оцінка м’ясопродуктів, що реалізуються на ринках, та заходи з підвищення їх якості: автореф. дис... канд. ветеринар. наук: спец. 16.00.09 / О. М. Горобей. – Львів, 2003. – 21 с.

Мельник П. І. Ветеринарно-санітарна експертиза, якість і безпека харчових мідій : автореф. дис... канд. ветеринар. наук: спец. 16.00.09 / П. І. Мельник. – Львів, 2007. – 23 с.

Ніколаєва А. М. Формування стратегії досягнення конкурентних переваг підприємств м’ясної промисловості: автореф. дис... канд. економ. наук: спец. 08.00.04 / А. М. Ніколаєва. – Тернопіль, 2008. – 20 с.

Федоськина Л. А. Система обеспечения безопасности пищевой продукции: проблемы внедрения и пути их решения / Л.А. Федоськина, Е.А. Евстифейкина // Стандарты и качество. – 2008. – № 2. – С. 88–89.

Усенко А. А. Принципи Hazard Analysis and Critical Control Points (НАССР) у міжнародному стандарті ISO 22000:2005 / А. А. Усенко // Материали за ХІІІ международна научна практична конференция, Achievement of school – 2017, 15-22 November, 2017: София. «Бял ГРАД-БГ». – С. 9-11.

Усенко А. А. Публічне адміністрування у сфері впровадження системи Hazard Analysis and Critical Control Points (НАССР) / А. А. Усенко // Сучасна університетська правова освіта і наука: [Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2018 р.] Том 1. – Тернопіль: Вектор, 2018. – С. 254-256.

References

Galkina O. M. Administrativno-pravovi zasadi zabezpechennya bezpechnosti ta yakosti harchovih produktiv v Ukrayini: avtoref. dis... kand. yurid. nauk: spets. 12.00.07 / O. M. Galkina. – H., 2017. – 23 s.

Odarchenko A. M. Udoskonalennya konkurentospromozhnosti ta platospromozhnosti pidpriemstv m’yasnoyi promislovosti za rahunok uprovadzhennya sistemi HACCP / A. M. Odarchenko, E. B. Sokolova, A. A. Maksimova // Progresivni tehniki ta tehnologiyi harchovih virobnitstv restorannogo gospodarstva ta torgivli: zb. nauk. prats: u 2 ch. Ch. 2. Vip. 1 (17) / Harkivskiy derzhavniy universitet harchuvannya ta torgivlya; red. O.I. Cherevko. – H.: HDUHT, 2013. – S. 1054-109.

Pinyushko O. Pishchevaya bezopasnost po-evropeyski: strashno, obyazatelno ili prosto / O. Pinyushko // Evropeyskaya pravda [Elektronnyy resurs]. – 27.01.2016. – Rezhim dostupa: https://www.eurointegration.com.ua/ rus/experts/ 2016/01/27/ 7043650/

Kyryliuk I., Kyryliuk Ye. Efficiency of the functioning of the state control system for the safety and quality of animal products in Ukraine. – Food Science and Technology. – 2017. – Volume 11/Issue 4.

Gorobey O. M. Veterinarno-sanitarna otsinka m’yasoproduktiv, scho realizuyutsya na rinkah, ta zahodi z pidvischennya yih yakosti: avtoref. dis... kand. veterinar. nauk: spets. 16.00.09 / O. M. Gorobey. – Lviv, 2003. – 21 s.

Melnik P. I. Veterinarno-sanitarna ekspertiza, yakist i bezpeka harchovih midiy: avtoref. dis... kand. veterinar. nauk: spets. 16.00.09 / P. I. Melnik. – Lviv, 2007. – 23 s.

Nikolaeva A. M. Formuvannya strategiyi dosyagnennya konkurentnih perevag pidpriemstv m’yasnoyi promislovosti: avtoref. dis... kand. ekonom. nauk: spets. 08.00.04 / A. M. Nikolaeva. – Ternopil, 2008. – 20 s.

Fedoskina L. A. Sistema obespecheniya bezopasnosti pishchevoy produktsii: problemy vnedreniya i puti ikh resheniya / L.A. Fedoskina. E.A. Evstifeykina // Standarty i kachestvo. – 2008. – № 2. – S. 88–89.

Usenko A. A. Printsipi Hazard Analysis and Critical Control Points (НАССР) u mizhnarodnomu standarti ISO 22000:2005 / A. A. Usenko // Materiali za VIII mezhdunarodna nauchna praktichna konferentsiya, Achievement of school – 2017, 15-22 November, 2017: Sofiya. «Byal GRAD-BG». – S. 9-11.

Usenko A. A. Publichne administruvannya u sferi vprovadzhennya sistemi Hazard Analysis and Critical Control Points (NASSR) / A.A. Usenko // Suchasna universitetska pravova osvita i nauka: [MaterIali VIII MIzhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferentsiyi, m. Kiyiv, Natsionalniy aviatsiyniy universitet, 23 lyutogo 2018 r.] Tom 1. – Ternopil: Vektor, 2018. – S. 254-256.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.