НАУКОВО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ

Ганна Миколаївна Проскура

Анотація


Мета: у статті розкривається питання розвитку інформаційного забезпечення збереження водно-болотних угідь. Аналізуються міжнародне та національне законодавство у розвитку інформаційного забезпечення збереження водно-болотних угідь. Методи дослідження: визначається перелік нормативно-правових актів та міжнародних дооворів у даній сфері. Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові методи наукового пізнання, такі як комплексний та міждисциплінарний. Результати: визначаються основні напрями подальшого розвитку інформаційного забезпечення збереження водно-болотних угідь. Робиться висновок, що формування і подальша реалізація розвитку інформаційного забезпечення збереження водно-болотних угідь є складним та актуальним завданням. Обговорення: проблеми національного та міжнародного законодавства та імплементації норм зарубіжного законодавства до норм вітчизняного законодавства у сфері розвитку інформаційного забезпечення збереження водно-болотних угідь.


Ключові слова


екологічна інформація; захист навколишнього середовища; Орхуська конвенція; водно-болотні угіддя

Посилання


Фролова Н. В. Правова охорона водно-болотних угідь загальнодержавного та міжнародного значення: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 / Н. В. Фролова; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2010. – 186 с.

Малишева Н. Р. Стан і перспективи правового регулювання режиму водно-болотних угідь національного та місцевого значення в Україні / Н. Р. Малишева [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecbsea.org

Денисенков В. П. Основы болотоведения: учеб. пособие / В. П. Денисенков. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. – 224 с.

Ільїна О. В. Болота Волині: проблеми дослідження, збереження та використання / О. В. Ільїна, Л. В. Ільїн, В. М. Мазурець // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2004. – № 1. – С. 58-60.

Peat drainage: the reasons and the consequences [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sites.google.com/site/lacunanostra/ history

Wetlands - History of Wetlands Use [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.libraryindex.com

Давиденко В. М. Заповідна справа: навч. посіб. / В.М. Давиденко. – Миколаїв: МФНУКМА, 2002. – 140 с.

Всесвітній день водно-болотних угідь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nnpp.org.ua/

Смирнов И. А. Роль болот в природе и жизни человека / И. А. Смирнов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.portal-slovo.ru/

Офіційний сайт Рамсарської конвенції про водно-болотні угіддя, головним чином, як місця перебування водоплавних птахів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ramsar.org/

Андрусевич А. О. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охо-рони довкілля / А. О. Андрусевич, Н. І. Андрусевич, З. Я. Козак. – Львів, 2009. – 203 с.

Водно-болотні угіддя України: довідник / [під ред. Г.Б. Марушевського, І.С. Жарук]. – К.: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2006. – 312 с.

Офіційний сайт Чорноморської Програми WetlandsInternational в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wetlands.biomon.org/

Что такое водно-болотные угодья? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://russia.wetlands.org/ru/

Минина З. Б. Экскурсия «Болото как экосистема» / З. Б. Минина и др. // Биология в школе. – 2002. – № 4. – С. 54-58.

Торфа хватит на 30 лет: стоит ли осушать болота? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecoidea.by/ru/article/16

Не чіпайте боліт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukurier. gov. ua /uk/articles/ne-chipajte-bolit/

Вода и управление водными ресурсами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecoidea.by/ru/water

В центральном районе Пекина будет создано водно-болотное угодье [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://news.rambler.ru/other/ 38843641/ ? utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

References

Frolova N. V. Pravova ohorona vodno-bolotnyh ugid’ zagal’noderzhavnogo ta mizhnarodnogo znachennja: dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.06 / N. V. Frolova; Odes. nac. juryd. akad. – O., 2010. – 186 s.

Malysheva N. R. Stan i perspektyvy pravovogo reguljuvannja rezhymu vodno-bolotnyh ugid’ nacional’nogo ta miscevogo znachennja v Ukraini / N. R. Malysheva [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://ecbsea.org

Denysenkov V. P. Osnovy bolotovedenyja: ucheb. posobie / V. P. Denysenkov. – SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2000. – 224 s.

Il’i’na O. V. Bolota Volyni: problemy doslidzhennja, zberezhennja ta vykorystannja / O. V. Il’i’na, L. V. Il’i’n, V. M. Mazurec’ // Nauk. visn. Volyn. derzh. un-tu im. Lesi Ukrai’nky. – 2004. – № 1. – S. 58-60.

Peat drainage: the reasons and the consequences [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://sites.google.com/site/lacunanostra/history

Wetlands - History of Wetlands Use [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.libraryindex.com

Davydenko V. M. Zapovidna sprava: navch. posib. / V. M. Davydenko. – Mykolai’v: MFNUKMA, 2002. – 140 s.

Vsesvitnij den’ vodno-bolotnyh ugid’ [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://nnpp.org.ua/

Smyrnov Y. A. Rol’ bolot v pryrode y zhyzny cheloveka / Y. A. Smyrnov [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.portal-slovo.ru/

Oficijnyj sajt Ramsars’koi’ konvencii’ pro vodno-bolotni ugiddja, golovnym chynom, jak miscja perebuvannja vodoplavnyh ptahiv [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: www.ramsar.org/

Andrusevych A. O. Dovidnyk chynnyh mizhnarodnyh dogovoriv Ukrai’ny u sferi ohorony dovkillja / A. O. Andrusevych, N. I. Andrusevych, Z. Ja. Kozak. – L’viv, 2009. – 203 s.

Vodno-bolotni ugiddja Ukrai’ny: dovidnyk / [pid red. G.B. Marushevs’kogo, I.S. Zharuk]. – K.: Chornomors’ka programa Vetlands Interneshnl, 2006. – 312 s.

Oficijnyj sajt Chornomors’koi’ Programy WetlandsInternational v Ukrai’ni [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://wetlands.biomon.org/

Chto takoe vodno-bolotnye ugod’ja? [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://russia.wetlands.org/ru/

Minina Z. B. Ekskursija «Boloto kak ekosistema» / Z. B. Mynyna i dr. // Biologija v shkole. – 2002. – № 4. – S. 54-58.

Torfa hvatyt na 30 let: stoyt ly osushat’ bolota? [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://ecoidea.by/ru/article/16

Ne chipajte bolit [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://ukurier. gov. ua /uk/articles/ne-chipajte-bolit/

Voda i upravlenie vodnymi resursami [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://ecoidea.by/ru/water

V central’nom rajone Pekyna budet sozdano vodno-bolotnoe ugod’e [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://news.rambler.ru/other/ 38843641/? utm_ content= rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.