ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВОТВОРЧОСТІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Юлія Степанівна Лепех

Анотація


Мета: у статті розкриваються питання щодо визначення видів правотворчості Президента України. Методи дослідження: за допомогою наукових праць вчених виділено особливості правотворчості глави держави. Результати: подано класифікацію правотворчості глави держави, з’ясовано основні елементи правотворчості Президента України, подано класифікацію актів правотворчості Президента України, визначено напрями для подальшого дослідження обраної теми. Обговорення: необхідність зміни законодавства України щодо досліджуваної сфери.Ключові слова


правотворчість Президента України; право вето; право законодавчої ініціативи Президента України; акти правотворчості глави держави

Посилання


Бєлов Д. М. Порівняльно-правовий аналіз інституту президентства: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 / Д. М. Бєлов; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К., 2005. – 14 с.

Глазунова С. М. Система суб`єктів і учасників правотворчої політики в Україні / С. М. Глазунова // Право. – 2012. – № 6. – С. 108-112.

Плахотнюк Н. Г. Інститут президентства в Україні: конституційно-правовий аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 / Н. Г. Плахотнюк; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Х., 1999. – 21 с.

Шатіло В. А. Теоретичні проблеми інституту Президенства в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 / В. А. Шатіло; Національна академія наук України, Інститут держави та права ім. В. М. Корецького. – К., 2005. – 18 с.

Серьогіна С. Г. Компетенція Президента України: теоретично-правові засади: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 / С. Г. Серьогіна; Національна юридична акаде-мія України ім. Я. Мудрого. – Х., 1998. – 20 с.

Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення: моногр. / [О. В. Скрипнюк, В. Л. Федоренко, Ю. Г. Барабаш, Я. О. Берназюк та ін.]. – К.: НАДУ, 2011. – 344 с.

Макаров Г. В. Нормотворча діяльність глави держави: зарубіжний досвід та вітчизняна практика / Г. В. Макаров // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 1 (10). – С. 5-13.

Скакун О. Ф. Форми участі Президента України у правотворчості / О. Ф. Скакун // Вісник Національного Університету внутрішніх справ. Спецвипуск. До 10-річчя утворення Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – С. 125-132.

Мазур Д. В. Акти правотворчості Президента в республіках зі змішаною формою правління (загальнотеоретичний аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Д. В. Мазур; Харківський нац. ун-т внутріш. справ. – Х., 2007. – 20 с.

Берназюк І. М. Конституційно-правова природа послань Президента України / І. М. Берназюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2015. – Вип. 34, Т. 1. – С. 57-61.

Курс сучасного конституційного права України / О. В. Скрипнюк. – Х.: Право, 2009. – 468 с.

Парламент за три роки підтримав 84 % президентських законопроектів – КВУ URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2234084-parlament-za-tri-roki-pidtrimav-84-prezidentskih-zakonoproektiv-kvu.html 10.09.2018 (дата звернення 24.05.2017).

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Скоромоха Т. В. Акти Президента України: конституційно-правовий аналіз: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / Т. В. Скомороха. – К., 2012. – 16 с.

Багряк А. С. Правові наслідки застосування права вето Президентом України щодо законів, прийнятих Верховною Радою України / А. С. Багряк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – Вип. 35, Ч. 1, Т. 1. – С. 53-58.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. URL: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/Polski/kon1.htm (дата звернення 27.09.2018).

References

Bjelov D. M. Porivnjal’no-pravovyj analiz instytutu prezydentstva: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.02 / D. M. Bjelov; Kyi’vs’kyj nacional’nyj universytet im. T. Shevchenka. – K., 2005. – 14 s.

Glazunova S. M. Systema sub`jektiv i uchasnykiv pravotvorchoi’ polityky v Ukrai’ni / S. M. Glazunova // Pravo. – 2012. – № 6. – S. 108-112.

Plahotnjuk N. G. Instytut prezydentstva v Ukrai’ni: konstytucijno-pravovyj aspekt: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.02 / N. G. Plahotnjuk; Nacional’na jurydychna akademija Ukrai’ny im. Ja. Mudrogo. – H., 1999. – 21 s.

Shatilo V. A. Teoretychni problemy instytutu Prezydenstva v Ukrai’ni: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.02 / V. A. Shatilo; Nacional’na akademija nauk Ukrai’ny, Instytut derzhavy ta prava im. V. M. Korec’kogo. – K., 2005. – 18 s.

Ser’ogina S. G. Kompetencija Prezydenta Ukrai’ny: teoretychno-pravovi zasady: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.02 / S. G. Ser’ogina; Nacional’na jurydychna akademija Ukrai’ny im. Ja. Mudrogo. – H., 1998. – 20 s.

Normotvorcha dijal’nist’ Prezydenta Ukrai’ny ta i’i’ normoproektne zabezpechennja: monogr. / [O. V. Skrypnjuk, V. L. Fedorenko, Ju. G. Barabash, Ja. O. Bernazjuk ta in.]. – K.: NADU, 2011. – 344 s.

Makarov G. V. Normotvorcha dijal’nist’ glavy derzhavy: zarubizhnyj dosvid ta vitchyznjana praktyka / G. V. Makarov // Strategichni priorytety. – 2009. – № 1 (10). – S. 5-13.

Skakun O. F. Formy uchasti Prezydenta Ukrai’ny u pravotvorchosti / O. F. Skakun // Visnyk Nacional’nogo Universytetu vnutrishnih sprav. Specvypusk. Do 10-richchja utvorennja Nacional’nogo universytetu vnutrishnih sprav. – 2002. – S. 125-132.

Mazur D. V. Akty pravotvorchosti Prezydenta v respublikah zi zmishanoju formoju pravlinnja (zagal’noteoretychnyj aspekt): avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: spec. 12.00.01 / D. V. Mazur; Harkivs’kyj nac. un-t vnutrish. sprav. – H., 2007. – 20 s.

Bernazjuk I. M. Konstytucijno-pravova pryroda poslan’ Prezydenta Ukrai’ny / I. M. Bernazjuk // Naukovyj visnyk Uzhgorods’kogo nacional’nogo universytetu. Serija Pravo. – 2015. – Vyp. 34, T. 1. – S. 57-61.

Kurs suchasnogo konstytucijnogo prava Ukrai’ny / O. V. Skrypnjuk. – H.: Pravo, 2009. – 468 s.

Parlament za try roky pidtrymav 84 % prezydents’kyh zakonoproektiv – KVU URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2234084-parlament-za-tri-roki-pidtrimav-84-prezidentskih-zakonoproektiv-kvu.html 10.09.2018 (data zvernennja 24.05.2017).

Konstytucija Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 28 chervnja 1996 r. № 254k/96-VR / Verhovna Rada Ukrai’ny. – 1996. – № 30. – St. 141.

Skoromoha T. V. Akty Prezydenta Ukrai’ny: konstytucijno-pravovyj analiz: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.02 / T. V. Skomoroha. – K., 2012. – 16 s.

Bagrjak A. S. Pravovi naslidky zastosuvannja prava veto Prezydentom Ukrai’ny shhodo zakoniv, pryjnjatyh Verhovnoju Radoju Ukrai’ny / A. S. Bagrjak // Naukovyj visnyk Uzhgorods’kogo nacional’nogo universytetu. – 2015. – Vyp. 35, Ch. 1, T. 1. – S. 53-58.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. URL: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/Polski/kon1.htm (data zvernennja 27.09.2018).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.