ІНСТИТУТ ПРИМИРЕННЯ ТА МЕДІАЦІЯ В КОНТЕКСТІ СПЕЦИФІКИ МЕНТАЛЬНОСТІ СТОРІН КОНФЛІКТУ

Вікторія Богданівна Череватюк, Регіна Євгеніївна Сай

Анотація


Мета: автори досліджують правову природу інституту примирення та його співвідношення із медіацією. Метою статті є аналіз особливостей застосування інституту примирення у різних сферах суспільного життя та проведення аналізу залежності між примиренням та особливостями ментальності сторін при застосуванні процедур примирення чи в подальшому медіації. Методи: методологічну основу дослідження склали загальнонаукові методи пізнання, порівняльно-правовий; соціологічний; логічний; діалектичний. Результати: констатовано, що успішність примирення прямо залежить від ментальних особливостей сторін, які беруть участь у конфліктній ситуації. Доведено, що фактором гальмування розвитку медіації є ментальна складова. Відповідно, вважаємо, що запровадження інституту медіації має бути поступальним процесом і не бути особливо нормативно зарегульованим. Обговорення: у даній статті автори розвивають думку про те, що медіацію слід відрізняти від примирення, остання часто може бути складовою медіації, а часом самостійним процесом, який регламентується соціальними нормами.

Ключові слова


медіація; інститут примирення; законодавче закріплення; ментальність; позасудове вирішення спорів

Посилання


Філик Н. В. Державно-правові засади громадянського суспільства: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна академія внутрішніх справ України / Н. В. Філик. – К., 2004. – 19 с.

Бурма С. К. Інститут дружнього врегулювання у доктрині міжнародного права / С. К. Бурма // Форум права. – 2015. – № 1. – С. 32-37.

Примирення між українцями і росіянами можливе?! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.ugcc.ua/articles/ primirennya_m%D1%96zh_ukraintsyami_%D1%96_ros%D1%96yanami_mozhlive_79284.html.

Опренко М. Чи здатна медіація розвантажити вітчизняну Феміду та чи потрібна така практика суспільству? Закон і бізнес, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zib.com.ua/ua/117586-chi_zdatna_mediaciya_rozvantazhiti_sudi_ta_chi_potribna_taka.html

Скрипник С. Успіх медіації – це взаєморозуміння сторін. 15 листопада 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/uspih-mediaciyi--ce-vzaemorozuminnya-storin-.html

Сидєльніков О. Д. Інститут примирення сторін в адміністративному судочинстві: автореф. дис. … канд. юрид. наук / О. Д. Сидєльніков – Харків, 2017. – 21 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/ handle/123456789/12577.

Особливості укладення угоди про примирення в кримінальному процесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://areslex.com/ blog/531-osoblivosti- ukladennya-ugodi-pro-primirennya-v-kriminalnomu-protsesi.

Подцерковний О. До проблеми примирення сторін у господарському процесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/10141/PODTSERKOVNYI%20Do%20problemu%20prumuren%20storin%202011.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Труба В. І. Правовідносини з примирення в сімейному праві Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/ bitstream/handle/123456789/18115/ 105-108.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування / уклад.: Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, Х. Терешко. – Львів: ПАІС, 2007. – 296 с.

Медіація як спосіб вирішення суперечок. 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.training.com.ua/live/ interview/ Mediatsiya_ yak_ sposib_ virishennya_superechok

Медіація – мистецтво вирішувати конфлікти. Знайомство з теорією, методом і професійними технологіями / [перекладачі: Г. Мета, Г. Похмелкина / Переклад з нім. Г. Похмелкін]. – М.: Verte, 2004.

Про медіацію: Проект Закону України (реєстр. № 2480 від 27.03.2015), внесений на розгляд Верховної Ради України групою народних депутатів на чолі з А. І. Шкрум та О. І. Сироїд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/ webproc4_1?pf3511=54558.

Матеріали курсу підготовки медіаторів із кола посадовців, які займають керівні посади в органах виконавчої, законодавчої та судової влади. Спільна програма Європейської Комісії та Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України». – Київ, 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.vkksu.gov.ua/print/ua/mijnarodne

Череватюк В. Б. Медіативна процедура вирішення спорів: теоретичні і практичні аспекти / В. Череватюк, К. Сірук // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2015. – № 2 (35). – С. 11–18.

References

Filyk N. V. Derzhavno-pravovi zasady gromadjans’kogo suspil’stva: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.01 / Nacional’na akademija vnutrishnih sprav Ukrai’ny / N. V. Filyk. – K., 2004. – 19 s.

Burma S. K. Instytut druzhn’ogo vregulju-vannja u doktryni mizhnarodnogo prava / S. K. Burma // Forum prava. – 2015. – № 1. – S. 32-37.

Prymyrennja mizh ukrai’ncjamy i rosijanamy mozhlyve?! [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://news.ugcc.ua/articles/primirennya_m%D1%96zh_ ukraintsyami_%D1%96_ros%D1%96yanami_ mozhlive_79284.html.

Oprenko M. Chy zdatna mediacija rozvantazhyty vitchyznjanu Femidu ta chy potribna taka praktyka suspil’stvu? [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://zib.com.ua/ua/117586-chi_zdatna_ mediaciya_rozvantazhiti_sudi_ta_chi_potribna_ taka.html.

Skrypnyk S. Uspih mediacii’ – ce vzajemorozuminnja storin [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/uspih-mediaciyi--ce-vzaemorozuminnya-storin-.html

Sydjel’nikov O. D. Instytut prymyrennja storin v administratyvnomu sudochynstvi: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk / O. D. Sydjel’nikov – Harkiv, 2017. – 21 s. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/ 12577.

Osoblyvosti ukladennja ugody pro prymyrennja v kryminal’nomu procesi [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://areslex.com/blog/531-osoblivosti- ukladennya-ugodi-pro-primirennya-v-kriminalnomu-protsesi.

Podcerkovnyj O. Do problemy prymyrennja storin u gospodars’komu procesi [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://dspace.onua.edu.ua/ bitstream/ handle/ 11300/10141/PODTSERKOVNYI%20Do%20problemu%20prumuren%20storin%202011.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Truba V. I. Pravovidnosyny z prymyrennja v simejnomu pravi [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://dspace.onu.edu.ua:8080/ bitstream/handle/123456789/18115/105-108.pdf?sequence =1&isAllowed=y.

Al’ternatyvni pidhody do rozv’jazannja konfliktiv: teorija i praktyka zastosuvannja / uklad.: N. Gajduk, I. Senjuta, O. Bik, H. Tereshko. – L’viv: PAIS, 2007. – 296 s.

Mediacija jak sposib vyrishennja superechok [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.training.com.ua/live/interview/Mediatsiya_yak_sposib_ virishennya_ superechok.

Mediacija – mystectvo vyrishuvaty konflikty. Znajomstvo z teorijeju, metodom i profesijnymy tehnologijamy / [perekladachi: G. Meta, G. Pohmelkyna / Pereklad z nim. G. Pohmelkin]. – M.: Verte, 2004.

Pro mediaciju: Proekt Zakonu Ukrai’ny (rejestr. № 2480 vid 27.03.2015), vnesenyj na rozgljad Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny grupoju narodnyh deputativ na choli z A. I. Shkrum ta O. I. Syroi’d [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=54558.

Materialy kursu pidgotovky mediatoriv iz kola posadovciv, jaki zajmajut’ kerivni posady v organah vykonavchoi’, zakonodavchoi’ ta sudovoi’ vlady. Spil’na programa Jevropejs’koi’ Komisii’ ta Rady Jevropy «Prozorist’ ta efektyvnist’ sudovoi’ systemy Ukrai’ny». – Kyi’v, 2010. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.vkksu.gov.ua/print/ua/mijnarodne

Cherevatjuk V. B. Mediatyvna procedura vyrishennja sporiv: teoretychni i praktychni aspekty / V. Cherevatjuk, K. Siruk // Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». Zb. nauk. pr. – K.: NAU, 2015. – № 2 (35). – S. 11–18.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.