ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Світлана Григорівна Головко

Анотація


Мета: аналіз основних етапів формування системи законодавчого забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання в Україні та висвітлення перспективних напрямів його удосконалення. Методи: з використанням методу аналізу розглянуто норми освітянського права щодо реалізації регулятивної функції, яка визначає, зокрема, й правові норми взаємодії суб’єктів у процесі підготовки та реалізації зовнішнього незалежного оцінювання. Акцентовано увагу на значенні базових  законів (Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту») у становленні системи зовнішнього незалежного оцінювання, його методології та технологій. З використанням методу синтезу розглянуто систему нормативно-правового забезпечення реалізації зовнішнього незалежного оцінювання розглядається як функціональна підсистема освітнього права, яка є комплексним інститутом, що регулює відносини між суб’єктами освітньої діяльності. Результати: висвітлено потенціал законодавства про освіту України у  забезпеченні зовнішнього незалежного оцінювання, визначення його методології, в основу якої покладені принципи валідності (обґрунтованості та придатності методів і технологій оцінювання для конкретних цілей), відкритості та прозорості, об’єктивності, надійності, доступності, відповідальності; обґрунтовано положення щодо сформованості в цілому системи нормативно-правового забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання як важливого складника освітнього права та її основні складники (базовий законодавчий акт освітнього права, законодавчі акти, що регулюють відносини в галузі освіти, нормативно-правові акти, локальні правові норми). Зроблено висновок щодо наявності правових та організаційних умов для ефективного функціонування зовнішнього незалежного оцінювання та його розвитку; визначено перспективні напрями розбудови нормативно-правового забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання у контексті освітніх реформ. Обговорення: актуалізується проблема унормування процедур зовнішнього незалежного оцінювання на різних рівнях освіти, перспективи розширення його функцій як інструменту моніторингу стану освітньої системи до становлення ефективних інструментів управління якістю освіти.


Ключові слова


зовнішнє незалежне оцінювання; нормативно-правове забезпечення; освітянське право; базове законодавство про освіту

Посилання


Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1095 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/ laws/show/1095-2004-п.

ЗНО: підсумки та перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dif.org.ua/article/zno-pidsumki-ta-perspektivi

ЗНО в Україні (історична довідка) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euroosvita.net/prog/print.php.

Карандій В. Довіра суспільства – вагомий чинник збереження ЗНО / В. Карандій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pedpresa.ua/165518-dovira-suspilstva-vagomyj-chynnyk-zberezhennya-zno-vadym-karandij.html.

Киричук А. С. Аналіз загальних положень Закону України «Про вищу освіту» / А. С. Киричук, Н. В. Кацара [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/ 17794/1 /kyrychuk.pdf.

Науменко С. Зовнішнє оцінювання по закінченню закладів базової середньої освіти: зарубіжний досвід / С. Науменко // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізаційному світі: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ-Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – С. 116–118.

Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього не-залежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0448-18.

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show.

Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 р. № 651-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 651-14.

Про освіту: Закон України // Законодавство України. – 2017. – № 38-39 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19.

Про професійно-технічну освіту: Закон України від 26 листопада 1999 р. № 848-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/103/98.

Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2984-14.

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Про невідкладні заходи щодо запровадженняи зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1312-2005- п.

Про упорядкування умов оплати праці працівників Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти: від 18 листопада 2015 р. № 985 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://testportal.gov.ua/normdok/.

Про затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання: від 15 квітня 2015 р. № 222 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://testportal.gov.ua/normdok/.

Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні: Указ Президента України від 15 квітня 2005 р. № 222 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 1013/ 2005.

Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання: Наказ МОН України від 26 листопада 2013 р. № 2018/24550 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada. gov. ua/ laws/show/651-14

Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України: Наказ МОН України від 18 березня 2005 р. № 164 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0321.

Сидоренко О. Зовнішнє незалежне оцінювання в контексті підвищення якості освіти / О. Сидоренко // Український соціологічний журнал. – 2012. – № 1–2. – С. 21-26.

Сисоєва С. О. Новий закон україни про вищу освіту: нововведення та ризики / С. О. Сисоєва, Н. В. Мосьпан [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/ 10954/1/s_sysoieva_n_mospan_nzvdpu_43.pdf.

Філіппова В. Д. Освітнє право як галузь законодавства України / В. Д. Філіпова // Правові новели. – 2014. – № 2. – С. 91-96.

Шаповал Р. В. Правове регулювання освіти в Україні / Р. В. Шаповал // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 1110-1115 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11srvovu.pdf.

Secondary Education System [Electronic resource] // International Student. – Access mode: https://www.internationalstudent.com/study_uk /education_system/ secondary_education/.

References

Deiaki pytannia zaprovadzhennia zovnishnoho nezalezhnoho otsiniuvannia ta monitorynhu yakosti osvity: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25.08.2004 r. № 1095 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 1095-2004- p.

ZNO: pidsumky ta perspektyvy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://dif.org.ua/article/ zno-pidsumki-ta-perspektivi

ZNO v Ukraini (istorychna dovidka) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.euroosvita.net/prog/print.php.

Karandii V. Dovira suspilstva – vahomyi chynnyk zberezhennia ZNO / V. Karandii [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://pedpresa.ua/165518-dovira-suspilstva-vagomyj-chynnyk-zberezhennya-zno-vadym-karandij.html.

Kyrychuk A. S. Analiz zahalnykh polozhen zakonu ukrainy «Pro vyshchu osvitu» / A. S. Kyrychuk, N. V. Katsara [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/ 123456789/17794/1 /kyrychuk.pdf.

Naumenko S. Zovnishnie otsiniuvannia po zakinchenniu zakladiv bazovoi serednoi osvity: zarubizhnyi dosvid / S. Naumenko // Pedahohichna komparatyvistyka i mizhnarodna osvita – 2018: transformatsii ta innovatsii v osviti u hlobalizatsiinomu sviti : materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Kyiv-Drohobych: TzOV «Trek-LTD», 2018. – S. 116-118.

Poriadok orhanizatsii ta provedennia vstupnykh vyprobuvan, shcho provodiatsia z vykorystanniam orhanizatsiino-tekhnolohichnykh protsesiv zdiisnennia zov-nishnoho nezalezhnoho otsiniuvannia dlia vstupu na druhyi (mahisterskyi) riven vyshchoi osvity v 2018 rotsi [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/ z0448-18.

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-VII [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show.

Pro zahalnu seredniu osvitu: Zakon Ukrainy vid 13.05.1999 r. № 651-XIV [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/651-14.

Pro osvitu: Zakon Ukrainy // Zakonodavstvo Ukrainy. – 2017. – № 38-39 [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19.

Pro profesiino-tekhnichnu osvitu: Zakon Ukrainy vid 26.11.1999 r. № 848-VIII [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/103/98.

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 17.01.2002 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2984-14.

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-VII [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/1556-18.

Pro nevidkladni zakhody shchodo zaprovadzhenniay zovnishnoho nezalezhnoho otsiniuvannia ta monitorynhu yakosti osvity: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 31.12.2005 r. № 1312 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4. rada. gov. ua/ laws/show/1312-2005-p.

Pro uporiadkuvannia umov oplaty pratsi pratsivnykiv Ukrainskoho tsentru otsiniuvannia yakosti osvity ta rehionalnykh tsentriv otsiniuvannia yakosti osvity: vid 18.11.2015 r. № 985 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://testportal. gov.ua/ normdok/.

Pro zatverdzhennia Poriadku zaluchennia pedahohichnykh, naukovykh, naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv ta inshykh fakhivtsiv do provedennia zovnishnoho nezalezhnoho otsiniuvannia: vid 15.04.2015 r. № 222 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://testportal.gov.ua/normdok/.

Pro nevidkladni zakhody shchodo zabezpechennia funktsionuvannia ta rozvytku osvity v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 15.04.2005 r. № 222 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1013/2005.

Pro zatverdzhennia normatyvno-pravovykh aktiv shchodo provedennia zovnishnoho nezalezhnoho otsiniuvannia: Nakaz MON Ukrainy vid 26.11.2013 r. № 2018/24550 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/651-14

Pro zatverdzhennia Umov pryiomu do vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy: Nakaz MON Ukrainy vid 18.03.2005 r. № 164 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0321.

Sydorenko O. Zovnishnie nezalezhne otsiniuvannia v konteksti pidvyshchennia yakosti osvity / O. Sydorenko // Ukrainskyi sotsiolohichnyi zhurnal. – 2012. – № 1–2. – S. 21-26.

Sysoieva S. O. Novyi zakon ukrainy pro vyshchu osvitu: novovvedennia ta ryzyky / S. O. Sysoieva, N. V. Mospan [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://elibrary.kubg.edu.ua/ 10954/ 1/ s_sysoieva_n_mospan_nzvdpu_43.pdf.

Filippova V. D. Osvitnie pravo yak haluz zakonodavstva Ukrainy / V. D. Filipova // Pravovi novely. – 2014. – № 2. – S. 91-96.

Shapoval R. V. Pravove rehuliuvannia osvity v Ukraini / R. V. Shapoval // Forum prava. – 2011. – № 1. – S. 1110–1115 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/ 2011-1/11srvovu.pdf.

Secondary Education System [Electronic resource] // International Student. – Access mode: https://www.internationalstudent.com/study_uk/education_system/ secondary_education/.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.