ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ПІД ЧАС СТЯГНЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЗАТРИМКУ АВІАРЕЙСУ

Світлана Іванівна Хом'яченко, Наталія Францівна Хоцяновська, Тетяна Олександрівна Часова

Анотація


Мета: у дослідженні зроблено спробу визначити коло правового регулювання відносин під час стягнення компенсації за затримку рейсу, а також ускладнень та проблем, пов’язаних із відсутністю відповідного правового регулювання, з якими стикаються пасажири у разі стягнення такої компенсації, та можливі шляхи усунення відповідних перешкод у реалізації пасажирами цього права. Методи дослідження: у роботі використано діалектичний метод пізнання, загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: наведено обґрунтування щодо необхідності сформувати централізований механізм реалізації права пасажирів на компенсацію у зв’язку із затримкою авіарейсу. Обговорення: пошук шляхів удосконалення правового механізму реалізації права пасажирів на компенсацію у зв’язку із затримкою авіарейсу.


Ключові слова


авіаперевезення; авіаперевізник; правове регулювання; затримка авіарейсу; компенсація; стягнення компенсації; пасажир

Посилання


Державна авіаційна служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://avia.gov.ua/

Безлюдько І. О. Договір перевезення вантажу повітряним транспортом за законодавством України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / І. О. Безлюдько. – К., 2005. – 22 с.

Діковська І. Укладення договору повітряного перевезення / І. Діковська // Цивільне право. – 2010. – № 12. – С. 28–31.

Онищенко О. В. Договір перевезення повітряним транспортом: деякі цивільно-правові аспекти / О. В. Онищенко // Юридичний вісник. – 2009. – № 4(13). – C. 49-53.

Радчук О. П. Міжнародно-правове регулювання авіаційних перевезень / О. П. Радчук // Форум права. – 2015. – № 2. – С. 144-151.

Філик Н. В. Особливості відповідальності за договором повітряного перевезення / Н. В. Філик // Людина суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі: IV міжнар. наук. конф., 27 лютого 2014 р.: тези доп. – Київ, 2014. – С. 440-442.

Остроумов Н. Н. Ответственность за просрочку исполнения обязательства по перевозке воздушным транспортом / Н. Н. Остроумов // Хозяйство и право. – 2005. – № 12. – С. 80–82.

Tompkins George N., Jr. Liability Rules Applicable to International Air Transportation as Developed by the Courts in United States. From Warsaw 1929 to Montreal 1999. – The Netherlands: Kluwer Law International BV. 2010.

Unmack T. Civil aviation: standards and liabilities. London / Tim Unmack. – Hong Kong: LLP, 1999. – 640 р.

Whalen Thomas J. The New Warsaw Convention: The Montreal Convention // Air and Space Law, Vol. XXV, Number 1, 2000. – 12-26 pp.

Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень від 28 травня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 2009. – № 33. – Ст. 1163.

Регламент № 2027/97 Ради ЄС «Про відповідальність повітряних перевізників у зв’язку з перевезеннями пасажирів і багажу» від 9 жовтня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ ru/ 994_a93

Регламент (ЄС) № 261/2004 Європейського Парламенту та Ради «Щодо встановлення загальних правил в галузі компенсації та сприяння пасажирам у разі відмови в посадці, відміні або тривалій затримці авіарейсу і про відміну Регламенту (ЄЕС) № 295/91» від 11 лютого 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_912/print

Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 р. № 3393-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 48-49. – Ст. 536.

Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу: Наказ Міністерства інфраструктури України від 30 грудня 2012 р. № 735 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 4. – Ст. 136.

Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. № 1023-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 30. – Ст. 379.

References

Derzhavna aviacijna sluzhba Ukrai’ny [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://avia.gov.ua/

Bezljud’ko I. O. Dogovir perevezennja vantazhu povitrjanym transportom za zakonodavstvom Ukrai’ny: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.03 / I. O. Bezljud’ko. – K., 2005. – 22 s.

Dikovs’ka I. Ukladennja dogovoru povitrjanogo perevezennja / I. Dikovs’ka // Cyvil’ne pravo. – 2010. – № 12. – S. 28–31.

Onyshhenko O. V. Dogovir perevezennja povitrjanym transportom: dejaki cyvil’no-pravovi aspekty / O. V. Onyshhenko // Jurydychnyj visnyk. – 2009. – № 4(13). – C. 49-53.

Radchuk O. P. Mizhnarodno-pravove reguljuvannja aviacijnyh perevezen’ / O. P. Radchuk // Forum prava. – 2015. – № 2. – S. 144-151.

Filyk N. V. Osoblyvosti vidpovidal’nosti za dogovorom povitrjanogo perevezennja / N. V. Filyk // Ljudyna suspil’stvo, derzhava: pravovyj vymir v suchasnomu sviti: IV mizhnar. nauk. konf., 27 ljutogo 2014 r.: tezy dop. – Kyi’v, 2014. – S. 440-442.

Ostroumov N. N. Otvetstvennost’ za prosrochku ispolnenija objazatel’stva po perevozke vozdushnym transportom / N. N. Ostroumov // Hozjajstvo i pravo. – 2005. – № 12. – S. 80–82.

Tompkins George N., Jr. Liability Rules Applicable to International Air Transportation as Developed by the Courts in United States. From Warsaw 1929 to Montreal 1999. – The Netherlands: Kluwer Law International BV. 2010.

Unmack T. Civil aviation: standards and liabilities. London / Tim Unmack. – Hong Kong: LLP, 1999. – 640 r.

Whalen Thomas J. The New Warsaw Convention: The Montreal Convention // Air and Space Law, Vol. XXV, Number 1, 2000. – 12-26 pp.

Konvencija pro unifikaciju dejakyh pravyl mizhnarodnyh povitrjanyh perevezen’ vid 28 travnja 1999 r. // Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. – 2009. – № 33. – St. 1163.

Reglament № 2027/97 Rady JeS «Pro vidpovidal’nist’ povitrjanyh pereviznykiv u zv’jazku z perevezennjamy pasazhyriv i bagazhu» vid 9 zhovtnja 1997 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ ru/ 994_a93

Reglament (JeS) № 261/2004 Jevropejs’kogo Parlamentu ta Rady «Shhodo vstanovlennja zagal’nyh pravyl v galuzi kompensacii’ ta spryjannja pasazhyram u razi vidmovy v posadci, vidmini abo tryvalij zatrymci aviarejsu i pro vidminu Reglamentu (JeES) № 295/91» vid 11 ljutogo 2004 r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_912/print

Povitrjanyj kodeks Ukrai’ny vid 19 travnja 2011 r. № 3393-VI // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2011. – № 48-49. – St. 536.

Pro zatverdzhennja Pravyl povitrjanyh perevezen’ pasazhyriv i bagazhu: Nakaz Ministerstva infrastruktury Ukrai’ny vid 30 grudnja 2012 r. № 735 // Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. – 2013. – № 4. – St. 136.

Pro zahyst prav spozhyvachiv: Zakon Ukrai’ny vid 12 travnja 1991 r. № 1023-HII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady URSR. – 1991. – № 30. – St. 379.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.