АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗАХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Олена Михайлівна Ситніченко

Анотація


Мета: в статті досліджено актуальні питання правової охорони атмосферного повітря від забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів. Виділено основні недоліки вітчизняної законодавчої і нормативно-правової бази, які потребують удосконалення і адаптації до законодавства ЄС, та можливі шляхи їх усунення. Методи дослідження: сукупність загальних і спеціальних методів наукового пізнання – термінологічний, логіко-семантичний, функціональний, системно-структурний, логіко-нормативний. Результати: проведений аналіз поточної ситуації з приведення вітчизняних природоохоронних практик із захисту атмосферного повітря у відповідність до стандартів Євросоюзу засвідчує, що комплексність проблематики і відсутність напрацьованих механізмів регулювання екологічного стану атмосферного повітря, які б забезпечували його прогнозовану якість і дотримання природоохоронних стандартів, створює перешкоди для гармонізації природоохоронного законодавства, та встановлює невідповідність вимогам Європейського природоохоронного права, й потребує вдосконалення шляхом імплементації необхідних Директив ЄС та реформи відповідної системи моніторингу. Обговорення: низка невідповідностей у підходах і стандартах здійснення охорони атмосферного повітря країнами ЄС і Україною, недоліки вітчизняної законодавчої і нормативно-правової бази, які потребують удосконалення і адаптації до законодавства ЄС, та шляхи їх  усунення.


Ключові слова


атмосферне повітря; забруднюючі речовини; екологічна безпека; правове регулювання; євроінтеграція; моніторинг стану атмосферного повітря

Посилання


Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к-96-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Дубей Н. В. Україна на шляху впровадження екологічних стандартів «Євро» як необхідності розвитку євроінтеграційних процесів / Н. В. Дубей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vuzlib.com (дата звернення 27.08.2018)

Екологічна політика та право України на шляху до європейської інтеграції / за ред. О. І. Бондаря. – К., 2015. – 171 с.

Угода про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/ 995_343 (дата звернення 27.08.2018)

Регламент (ЄС) № 715/2007 Європейського Парламенту та Ради ЄС «Про затвердження типу колісних транспортних засобів стосовно шкідливих викидів легких пасажирських транспортних засобів та транспортних засобів комерційного призначення (Євро-5 та Євро-6) і про доступ до інформації щодо ремонту та технічного обслуговування колісних транспортних засобів» від 20 червня 2007 р. (офіційний переклад) // Офіційний вісник Європейського Союзу від 31.07.2008. – R0715. – С. 1.

Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16 жовтня 1992 р. № 2707-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 50 – Ст. 678.

Словник-довідник сучасних екологічних та природоохоронних термінів / [укл. Гончаренко Г. Є., Совгіра С. В.]. – К.: Наук. світ, 2010. – С. 25.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 41 – Ст. 546.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21 грудня 2010 р. № 2818-6 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 26 – Ст. 218.

Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 299 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 12. – Ст. 571.

Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1598 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/KP011598.html. (дата звернення 27.08.2018)

Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l28186 & from =DE (дата звернення 01.03.2016)

Директива 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи від 21.05.2008 № 2008/50/ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_950 (дата звернення 27.08.2018)

References

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k-96-VR, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 30, 1996, St. 141. (In Ukrainian)

Dubei N.V. Ukraina na shliakhu vprovadzhennia ekolohichnykh standartiv «Ievro» yak neobkhidnosti rozvytku Yevrointhratsiinykh protsesiv, [Elektronnyi resurs], Rezhym dostupu: http://vuzlib.com (data zvernennia 27.08.2018) (In Ukrainian)

Ekolohichna polityka ta pravo Ukrainy na shliakhu do yevropeiskoi intehratsii, za red. O. I. Bondaria, 2015, 171 s.

Uhoda pro pryiniattia yedynykh tekhnichnykh prypysiv dlia kolisnykh transportnykh zasobiv, predmetiv obladnannia ta chastyn, yaki mozhut buty vstanovleni ta/abo vykorystani na kolisnykh transportnykh zasobakh, i pro umovy vzaiemnoho vyznannia ofitsiinykh zatverdzhen, vydanykh na osnovi tsykh prypysiv [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: /http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/ 995_343 (data zvernennia 27.08.2018) (In Ukrainian)

Rehlament (IeS) № 715/2007 Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady YeS «Pro zatverdzhennia typu kolisnykh transportnykh zasobiv stosovno shkidlyvykh vykydiv lehkykh pasazhyrskykh transportnykh zasobiv ta transportnykh zasobiv komertsiinoho pryznachennia (Ievro-5 ta Yevro-6) i pro dostup do informatsii shchodo remontu ta tekhnichnoho obsluhovuvannia kolisnykh transportnykh zasobiv» vid 20 chervnia 2007 r. (ofitsiinyi pereklad), Ofitsiinyi visnyk Yevro-peiskoho Soiuzu vid 31.07.2008, R0715, S 1. (In Ukrainian)

Pro okhoronu atmosfernoho povitria: Zakon Ukrainy vid 16 zhovtnia 1992, № 2707-12, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 50, 1992, St. 678. (In Ukrainian)

Slovnyk-dovidnyk suchasnykh ekolohich-nykh ta pryrodookhoronnykh terminiv, [ukl. Honcharenko H.I., Sovhira S.V.], Kiyv, Naukovi svit, 2010, S. 25 (In Ukrainian)

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: Zakon Ukrainy vid 25 chervnia 1991r. №1264-12, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 41, 1992, St. 546. (In Ukrainian)

Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2020 roku: Zakon Ukrainy vid 21 hrudnia 2010 r. №2818-6, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 26, 2011, St. 218. (In Ukrainian)

Pro Poriadok rozroblennia ta zatverdzhennia normatyviv ekolohichnoi bezpeky atmosfernoho povitria: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13 bereznia 2002 r. № 299, Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, № 12, 2002, S. 571. (In Ukrainian).

Pro zatverdzhennia pereliku naibilsh poshyrenykh i nebezpechnykh zabrudniuiuchykh rechovyn, vykydy yakykh v atmosferne povitria pidliahaiut rehuliuvanniu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 lystopada 2001. N 1598 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP011598.html. (data zvernennia 27.08.2018) (In Ukrainian)

Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information, [Elektronnyi resurs]: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/ HTML/? uri=URISERV:l28186&from=DE (data zvernennia 01.03.2016)

Dyrektyva 2008/50/IeS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady vid 21 travnia 2008 r. pro yakist atmosfernoho povitria ta chystishe povitria dlia Yevropy vid 21.05.2008 № 2008/50/IeS // [Elektronnyi resurs], Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/994_950 (data zvernennia 27.08.2018) (In Ukrainian)


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.