РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПОВІТРЯНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ЛІГИ НАЦІЙ

Олександр Анатолійович Радзівілл

Анотація


Мета: показати особливості формування міжнародного повітряного права, як складової нового універсального міжнародного правопорядку під егідою Ліги Націй. Методи дослідження: загальнонаукові та спеціальні методи – епістемологічний, порівняльно-історичний, соціологічний та герменевтичний. Результати: прослідковано вважливі новації в кодифікації міжнародного повітряного права, надалі закріплені в практиці  міжнародно-правового регулювання на універсальному рівні. Обговорення: вирішення проблем багаторівневості джерел нормотворчості і фрагментації міжнародного права має спиратися на закономірності, виявлені в соціології.


Ключові слова


соціологічне право розуміння; багаторівневість правового регулювання; фрагментація міжнародного права; стихійна і раціональна складова соціальних процесів; самоздійснювані пророцтва; Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин

Посилання


Scelle J. Precis de droit des gens [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com.ua/search?q=ж.+ссель&e

Pyvovar Y., Radzivill O., Sopilko I., Pyvovar I. Coordination of Fragmentation within the International Air Law. International Journal of Engineering & Technology (UAE), Vol. 7, No 3.30: Special Issue 30, 2018. pp. 280-283. DOI: http://dx.doi.org/10.14419/ ijet.v7i3.30.18260

Fragmentation of international law: difficulties arising from the diversification and expansion of international law / United Nations // Report of the Study Group of the International Law Commission / A/CN.4/L.682/13 april 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: untreaty.un.org/ilc/reports/ 2006/ chp11.pdf

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Том 3. Новое время. – ТОО ТК «Петрополис», 1996. – 736 с.

Карлсен Я. Э. Самоосуществляющееся пророчество // Теория и методы в социальных науках / под ред С. Ларсена; пер с англ. – М.: МГИМО; РОССПЭН, 2004. – С. 102-114.

Колісніченко К. С. Ліга Націй у розвитку міжнародного права: многорафія / К. С. Колісніченко; за наук. ред. д.ю.н., проф. А. І. Дмитрієва. – Одеса: Фенікс, 2011. – 234 с.

Бордунов В. Д. Международное воздушное право: учебное пособие. – М.: НОУ ВКШ Авиабизнес; Изд-во «Научная книга», 2006. – 464 с.

Дмітрієв Ф. І. Історія міжнародного права / Ф. І. Дмітрієв, Ю. А. Дмітрієва, О. В. Задорожний. – К., 2008. – 383 с.

Конвенция о регулировании воздушных передвижений. Париж, 13 октября 1919 г. / Главное управление гражданского воздушного флота при СНК СССР. – М.: Ред.-Издат. Отдел Аэрофлота, 1935 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://docs.cntd.ru/ document

Нерадько А. К 70-летию Чикагской конвенции [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.aex.ru/docs/3/2014/12/5/2158

References

Scelle J. Precis de droit des gens [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: https://www.google. com.ua/search?q=zh. ssel&e

Pyvovar Y., Radzivill O., Sopilko I., Pyvovar I. Coordination of Fragmentation within the International Air Law. International Journal of Engineering & Technology (UAE), Vol. 7, No 3.30: Special Issue 30, 2018, pp. 280-283. DOI: http://dx.doi.org/10.14419/ ijet.v7i3.30.18260

Fragmentation of international law: difficulties arising from the diversification and expansion of international law / United Nations // Report of the Study Group of the International Law Commission / A/CN.4/L.682/13 april 2006 [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: untreaty.un.org/ilc/reports/2006/chp11.pdf

Reale Dzh., Antiseri D. Zapadnaya filosofiya ot istokov do nashih dney. Tom 3. Novoe vremya. – TOO TK «Petropolis», 1996. – 736 s.

Karlsen Ya. E. Samoosuschestvlyayuscheesya prorochestvo // Teoriya i metodyi v sotsialnyih naukah. / pod red S. Larsena; per s angl. – M.: MGIMO; ROSSPEN, 2004. – S. 102-114.

Kolisnichenko K. S. Liga Natsiy u rozvitku mizhnarodnogo prava: mnogorafiya / K.S. Kolisnichenko; za nauk. red. d. yu. n. prof. A. I. Dmitrieva. – Odesa: Feniks, 2011. – 234 s.

Bordunov V. D. Mezhdunarodnoe vozdushnoe pravo: uchebnoe posobie. – M.: NOU VKSh Aviabiznes; Izd-vo «Nauchnaya kniga», 2006. – 464 s.

Dmitriev F.I., Dmitrieva Yu.A., Zadorozhniy O.V. Istoriya mizhnarodnogo prava. – K., 2008. — 383 s.

Konventsiya o regulirovanii vozdushnyih peredvizheniy. Parizh, 13 oktyabrya 1919 g. / Glavnoe upravlenie grazhdanskogo vozdushnogo flota pri SNK SSSR. – M.: Red.-Izdat. Otdel Aeroflota, 1935 g. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu http://docs.cntd.ru/document

Neradko A. K 70-letiyu Chikagskoy konventsii [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: www.aex.ru/docs/3/2014/12/5/2158


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.