АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

Ольга Анатоліївна Гусар, Анастасія Русланівна Ущапівська

Анотація


Мета: у статті визначено та проаналізовано норми законодавства України з питань корупції, досліджуються правові аспекти заходів, що застосовуються в Державній авіаційній службі, в діяльності суб’єктів цивільної авіації та спрямовані на мінімізацію корупційних проявів у галузі цивільної авіації. Методи дослідження: у роботі використано діалектичний метод пізнання, загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: визначається система заходів протидії корупції, що здійснюється уповноваженим органом у галузі цивільної авіації. Запропонована класифікація заходів протидії корупції у галузі цивільної авіації поділяється на: правові; організаційно – управлінські; взаємодія з правоохоронними органам, зв’язки з громадськістю; кадрове, матеріально-технічне та фінансове забезпечення; міжнародне співробітництво. Визначено недостатній рівень координації антикорупційних комунікацій та необхідність використання контрольних показників розвитку і результатів державних статистичних спостережень та корупційного досвіду, індекси міжнародних рейтингів, які надають оцінку ситуації, що склалася у сфері запобігання та протидії корупції в галузі цивільної авіації. Обговорення: запропоновані шляхи підвищення ефективності реалізації антикорупційних програм у галузі цивільної авіації та окреслені очікувані результати впровадження заходів протидії корупції у галузі цивільної авіації.


Ключові слова


корупція; заходи протидії; запобігання; цивільна авіація; Державна авіаційна служба

Посилання


Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056.

Rоеbuсk, Julіаn B., Bаrkеr, Thоmаs. А Tуроlоgу оf Роlісе Соrruрtіоn // Sосіаl Рrоblеms. 1974. № 21. Р. 423-437

Заходи щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/803-2016-%D1%80

Про затвердження Антикорупційної програми Державіаслужби на 2018 р.: Наказ Державіаслужби від 24 квітня 2018 р. № 373 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://avia.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/373.pdf

Стратегія комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 576-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D1%80

References

Pro zapobigannja korupcii’: Zakon Ukrai’ny vid 14 zhovtnja 2014 r. № 1700-VII // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2014. – № 49. – St. 2056.

Roebusk, Julian B., Barker, Thomas. A Turologu of Rolise Sorrurtion // Sosial Rroblems. 1974. № 21. R. 423-437

Zahody shhodo zapobigannja korupcii’ v ministerstvah, inshyh central’nyh organah vykonavchoi’ vlady: Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 5 zhovtnja 2016 r. № 803-r [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/803-2016-%D1%80

Pro zatverdzhennja Antykorupcijnoi’ programy Derzhaviasluzhby na 2018 r.: Nakaz Derzhaviasluzhby vid 24 kvitnja 2018 r. № 373 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://avia.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/373.pdf

Strategija komunikacij u sferi zapobigannja ta protydii’ korupcii’ Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 23 serpnja 2017 r. № 576-r [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D1%80


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.