УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН, ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ КВЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Світлана Іванівна Хом'яченко, Наталія Францівна Хоцяновська, Тетяна Олександрівна Часова

Анотація


Мета: авторами статті зроблено спробу дослідження інноваційних методів викладання правових дисциплін, які можуть допомогти оптимізувати процес навчання, підвищити його якість, а також сприяти інтеграції теорії і практики. Методи дослідження: у роботі використано діалектичний метод пізнання, загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: обґрунтовується, що застосування квестових технологій дозволить доповнити традиційний освітній процес. Обговорення: пошук шляхів підвищення якості навчання за допомогою застосування квестових технологій.


Ключові слова


активні методи навчання; сучасна юридична освіта; освітня реформа; методика; квестові технології; юридична практика

Посилання


Legal education quality assessment of the Law Faculty at Lviv Ivan Franko National University: report with recommendations on legal education quality assurance policy development / Delaine Swenson, Finlay Young, Myroslava Antonovych, Oksana Syroid; USAID, Fair Justice Project. – [S. l.: s. n., 2014]. – 45 p.

Головко С. Г. Законодавче забезпечення підтримки та розвитку інноваційної діяльності вищих навчальних закладів / С. Г. Головко // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2016. – № 3 (40). – С. 24-31.

Вовк В. М. Модернізація та інноваційність у вітчизняній вищій школі / В. М. Вовк, І. С. Тімуш // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2018. – № 2 (47). – С. 188-193.

Сопілко І. М. Сучасна університетська правова освіта і наука: концептуальний погляд на реформування / І. М. Сопілко, В. Б. Череватюк // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2018. – № 1 (46). – С. 163-166.

Ніколаєнко С. М. Теоретико-методологчні основи управління інноваційним розвитком освіти України: монографія / С. М. Ніколаєнко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 419 с.

Артикуца Н. В. Інноваційні методики викладання дисциплін у вищій юридичній освіті [Електронний ресурс] / Н. В. Артикуца. – Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/2424/1/Artikutsa_Inov.pdf

Фатхутдінова О. В. Впровадження нових технологій в процесі підготовки спеціалістів правознавства / О. В. Фатхутдінова // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2012. – № 48. – С. 35.

Сухицька Н. Вища юридична освіта – пріоритети і можливості / Н. Сухицька [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vmurol. com.ua/upload

Луппа В. А. Інноваційні методи підготовки юристів у ВНЗ / В. А. Луппа // Проблеми сучасної освіти: зб. наук.-метод. пр. – Вип. 4 / укл. Ю. В. Холін, Т. О. Маркова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 188-193.

Сокол І. М. Підготовка вчителів до використання квест-технології в системі післядипломної освіти: дис. … к.п.н. / І. М. Сокол; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2016. – 284 с.

Смит У. Словарь греческих и римских древностей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ancientrome.ru/dictio/article.htm?a=177270003. – William Smith. A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London, 1870. – 980 с. © 2006. Пер. О. В. Любимовой.

Сокол І. М. Квест: метод чи технологія? / І. М. Сокол // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 2. – С. 28-31.

Сокол І. М. Впровадження квест-технології в освітній процес: навч. посіб. / І. М. Сокол. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013. – 87 с.

References

Legal education quality assessment of the Law Faculty at Lviv Ivan Franko National University: report with recommendations on legal education quality assurance policy development / Delaine Swenson, Finlay Young, Myroslava Antonovych, Oksana Syroid; USAID, Fair Justice Project. – [S. l.: s. n., 2014]. – 45 p.

Golovko S. G. Zakonodavche zabezpechennja pidtrymky ta rozvytku innovacijnoi’ dijal’nosti vyshhyh navchal’nyh zakladiv / S. G. Golovko // Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». – 2016. – № 3 (40). – S. 24-31.

Vovk V. M. Modernizacija ta innovacijnist’ u vitchyznjanij vyshhij shkoli / V. M. Vovk, I. S. Timush // Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». – 2018. – № 2 (47). – S. 188-193.

Sopilko I. M. Suchasna universytets’ka pravova osvita i nauka: konceptual’nyj pogljad na reformuvannja / I. M. Sopilko, V. B. Cherevatjuk // Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». – 2018. – № 1 (46). – S. 163-166.

Nikolajenko S. M. Teoretyko-metodologchni osnovy upravlinnja innovacijnym rozvytkom osvity Ukrai’ny: monografija / S. M. Nikolajenko. – K.: Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t, 2008. – 419 s.

Artykuca N. V. Innovacijni metodyky vykladannja dyscyplin u vyshhij jurydychnij osviti [Elektronnyj resurs] / N. V. Artykuca. – Rezhym dostupu: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/ bit-stream/123456789/2424/1/Artikutsa_Inov.pdf

Fathutdinova O. V. Vprovadzhennja novyh tehnologij v procesi pidgotovky specialistiv pravoznavstva / O. V. Fathutdinova // Gumanitarnyj visnyk ZDIA. – 2012. – № 48. – S. 35.

Suhyc’ka N. Vyshha jurydychna osvita – priorytety i mozhlyvosti / N. Suhyc’ka [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.vmurol. com.ua/upload

Luppa V. A. Innovacijni metody pidgotovky jurystiv u VNZ / V. A. Luppa // Problemy suchasnoi’ osvity: zb. nauk.-metod. pr. – Vyp. 4 / ukl. Ju. V. Holin, T. O. Markova. – H.: HNU imeni V. N. Karazina, 2013. – S. 188-193.

Sokol I. M. Pidgotovka vchyteliv do vykorystannja kvest-tehnologii’ v systemi pisljadyplomnoi’ osvity: dys. … k.p.n. / I. M. Sokol; Klasychnyj pryvatnyj universytet. – Zaporizhzhja, 2016. – 284 s.

Smit U. Slovar’ grecheskih i rimskih drevnostej [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://ancientrome.ru/dictio/article.htm?a=177270003. – William Smith. A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London, 1870. – 980 s. © 2006. Per. O. V. Ljubimovoj.

Sokol I. M. Kvest: metod chy tehnologija? / I. M. Sokol // Komp’juter u shkoli ta sim’i’. – 2014. – № 2. – S. 28-31.

Sokol I. M. Vprovadzhennja kvest-tehnologii’ v osvitnij proces: navch. posib. / I. M. Sokol. – Zaporizhzhja: Akcent Invest-trejd, 2013. – 87 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.