СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (НАУ)

Ірина Миколаївна Сопілко

Анотація


Мета: з’ясування концепції ролі та значення національної ідентичності та особливостей її формування у студентському середовищі. Методи: для досягнення поставленої мети застосовано загальні та спеціальні наукові методи. Використання цих методів дозволило провести аналіз періодизації формування національної ідентичності на прикладі історії розвитку української нації та зосередити увагу на особливостях формування національної ідентичності на прикладі діяльності Навчально-наукового юридичного інституту НАУ. Результати: автор стверджує, що в сфері освіти триває зміна щодо формування національно-патріотичної освіти, що потребує комплексного підходу. Автор пропонує вдосконалити форми та методи виховної діяльності з метою формування патріотично налаштованого майбутнього фахівця з права. Обговорення: дискусія щодо основної мети освіти: чи надати структуровані фундаментальні знання, чи навчати, як вільно мислити і самостійно навчатися, використовуючи доступні можливості на основі сформованих патріотично налаштованих українців.


Ключові слова


національна ідентичність; патріотизм; нація; національність; національна ідея; університетське середовище; Навчально-науковий юридичний інститут НАУ

Посилання


Медвідь Ф. Українська національна ідея як детермінанта державотворчих процесів / Ф. Медвідь // Політ. менеджмент. – 2005. – № 1. – С. 35-43.

Головатий М. Національна самосвідомість як засаднича умова формування державності / М. Головатий // Персонал: журнал інтелектуальної еліти. – К.: МАУП, 2007. – № 11. – 130 с.

Розлуцька Г. Формування національної свідомості українців у процесі державотворення / Г. Розлуцька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: педагогіка і соціальна робота. – Ужгород, 2009. – Вип. 16-17. – 208 с.

Михайленко О. Постіндустріальна освіта: куди йдемо? [Електронний ресурс] / О. Михайленко, Т. Блейон. – Режим доступу: https://dt.ua/EDUCATION/ postindustrialna-osvita-kudi-ydemo-rezultati-ukrayinsko-kanadskogo-mizhuniversitetskogo-pilotnogo-proektu-viyavilisya-dosit-nespodivanimi-_.html

Ушинський К. Д. Про народність у громадському вихованні: вибрані педагогічні твори. У 2-х т. / К. Д. Ушинський. – К.: Рад. школа. – Т. 1. – 1983. – С. 43-103.

Юнг К. Г. Аналитическая философия / К. Г. Юнг. – СПб., 1994. – 132 с.

Кресіна І. О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси (етно-політичний аналіз): монографія / І. О. Кресіна. – К.: Вища школа, 1998. – 392 с.

Культура українського народу: навч. посіб. / В. М. Русанівський, Г. Д. Верес, М. В. Гончаренко та ін. – К.: Либідь, 1994. – 272 с.

Жаровська О. П. Національна самосвідомість як складова патріотичного виховання студентів педагогічних університетів [Електронний ресурс] / О. П. Жаровська. – Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4% D0%BC%D0%B8%D0%BD/Downloads/Tmpvd_2014_18(1)__28.pdf

Ряшко О. В. Формування національної самосвідомості як важливого чинника патріотизму у майбутніх працівників правоохоронних органів України. [Електронний ресурс] / О. В. Ряшко, В. І. Ряшко. – Режим доступу: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/2419/vnulpurn 201582466.pdf

References

Medvid’ F. Ukrai’ns’ka nacional’na ideja jak determinanta derzhavotvorchyh procesiv / F. Medvid’ // Polit. menedzhment. – 2005. – № 1. – S. 35-43.

Golovatyj M. Nacional’na samosvidomist’ jak zasadnycha umova formuvannja derzhavnosti / M. Golovatyj // Personal: zhurnal intelektual’noi’ elity. – K.: MAUP, 2007. – № 11. – 130 s.

Rozluc’ka G. Formuvannja nacional’noi’ svidomosti ukrai’nciv u procesi derzhavotvorennja / G. Rozluc’ka // Naukovyj visnyk Uzhgorods’kogo nacional’nogo universytetu. Serija: pedagogika i social’na robota. – Uzhgorod, 2009. – Vyp. 16-17. – 208 s.

Myhajlenko O. Postindustrial’na osvita: kudy jdemo? [Elektronnyj resurs] / O. Myhajlenko, T. Blejon. – Rezhym dostupu: https://dt.ua/ EDUCATION/ postindustrialna-osvita-kudi-ydemo-rezultati-ukrayinsko-kanadskogo-mizhuniversitetskogo-pilotnogo-proektu-viyavilisya-dosit-nespodivanimi-_.html

Ushyns’kyj K. D. Pro narodnist’ u gromads’komu vyhovanni: vybrani pedagogichni tvory. U 2-h t. / K. D. Ushyns’kyj. – K.: Rad. shkola. – T. 1. – 1983. – S. 43-103.

Jung K. G. Analytycheskaja fylosofyja / K. G. Jung. – SPb., 1994. – 132 s.

Kresina I. O. Ukrai’ns’ka nacional’na svidomist’ i suchasni politychni procesy (etnopolitychnyj analiz): monografija / I. O. Kresina. – K.: Vyshha shkola, 1998. – 392 s.

Kul’tura ukrai’ns’kogo narodu: navch. posib. / V. M. Rusanivs’kyj, G. D. Veres, M. V. Goncharenko ta in. – K.: Lybid’, 1994. – 272 s.

Zharovs’ka O. P. Nacional’na samosvidomist’ jak skladova patriotychnogo vyhovannja studentiv pedagogichnyh universytetiv [Elektronnyj resurs] / O. P. Zharovs’ka. – Rezhym dostupu: file:///C:/Users/%D0%90%D0% B4% D0%BC%D 0%B8%D0%BD/Downloads/ Tmpvd_ 2014_18(1)__28.pdf

Rjashko O. V. Formuvannja nacional’noi’ samosvidomosti jak vazhlyvogo chynnyka patriotyzmu u majbutnih pracivnykiv pravoohoronnyh organiv Ukrai’ny. [Elektronnyj resurs] / O. V. Rjashko, V. I. Rjashko. – Rezhym dostupu: http://science.lpnu.ua/sites/default/ files/ journal-paper/2017/may/2419/vnulpurn 201582466.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.